Advokatska kancelarija: broj 14, oktobar 2015.

Stručno štampano izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koje žele da budu u toku pravnim aktuelnostima

Časopis “Advokatska kancelarija” izlazi mesečno od septembra 2014. godine i predstavlja stručno, a zbog svog sadržaja pre svega korisno izdanje, kako zbog aktuelnosti stručnih radova, komentara, prikaza, tako i zbog najaktuelnije sudske prakse. Cilj časopisa je pomoć u tumačenju, odnosno rešavanju konkretnih problema i uključivanje samih advokata i drugih pravnika u pokretanje polemike u vezi gorućih tema, a sve u cilju unapređenja pravnog sistema.

Sadržaj časopisa broj 14:

„SKREĆEMO PAŽNJU“ – praktičan prikaz novih zakona objavljenih u septembru 2015. godine, datuma njihovog stupanja na snagu, propisa koji prestaju da važe i napomena redakcije časopisa.

TEMA BROJA: “Neka sporna pitanja u vezi sa dosuđivanjem troškova parničnog postupka”, Borivoje Gajić, Sudija Apelacionog suda u Novom Sadu – Tekst koji se bavi spornim pitanjima u vezi sa dosuđivanjem troškova parničnog postupka, kroz navođenje stavova Apelacionih sudova, Vrhovnog kasacionog suda kao i Ustavnog suda, ukazujući na potrebu ujednačavanja prakse u ovoj oblasti.

REČ KOLEGE Dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda, “Plaćanje sudske takse na odgovor na tužbu”– O određivanju isključivo pismene forme odgovora na tužbu koje je u suprotnosti sa načelom usmenosti postupka i paralela sa prethodnim zakonskim rešenjima o navedenom pitanju, kao i neusaglašenost Zakona o sudskim taksama sa aktuelnim Zakonom o parničnom postupku.

Tema ZA RAZMIŠLJANJE je “Pretnja i ugrožavanje sigurnosti”, Dipl. prav. Nenad Jevtić – Šta čini radnju izvršenja krivičnog dela Ugrožavanje sigurnosti? Kako je pretnja ključna za izvršenje ovog dela, njeno definisanje i karakteristike pretnje, kao i propusti kod određivanja zaštićenih dobara.

”Vršenje roditeljskog prava”, Milana Ivanić, Viši savetnik u Apelacionom sudu u Novom Sadu – Jedno od najosetljivijih pitanja građanskog prava, roditeljsko pravo obrađeno kroz pitanje samostalnog i zajedničkog vršenja roditeljskog prava bračnih i vanbračnih partnera i aktuelnu sudsku praksu.

“Pravne usluge kao predmet javne nabavke i “novi” postupak zaštite prava”, Dipl. prav. Nikola Aleksić – Komentar najnovijih izmena Zakona o javnim nabavkama od posebnog značaja za advokate, tj. o dvostrukoj ulozi advokata u postupku javnih nabavki.

“Pasivno legitimisano lice za podnošenje regresnog zahteva od strane Garantnog fonda u odsustvu ugovora o obaveznom osiguranju”, Dipl. prav. Jelena Petrović – komentar iniciran skorašnjom Odlukom ustavnog suda, o neosnovanom proširenju kruga lica prema kome Garantni fond može istaći regresni zahtev usled poistovećivanja sa naknadnom štete.

Aktuelna sudska praksa:

I. Krivično materijalno pravo – Krivično delo ugrožavanje sigurnosti
II. Građansko procesno pravo – Troškovi postupka
III. Obligaciono pravo – Potraživanja Garantnog fonda
IV. Porodično pravo – Zajedničko i samostalno vršenje roditeljskog prava
V. Praksa Evropskog suda za ljudska prava – Vlasnik preduzetničke radnje kao podnosilac predstavke i odgovornost države za dugove mesnih zajednica

SJAJAN SADRŽAJ.
KOLIKO KOŠTA PRETPLATA?

Godišnja pretplata

Godišnja pretplata obuhvata dobijanje 12 brojeva

Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja

Besplatna dostava

Poručite pojedinačni primerak časopisa

Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

MOGU LI POGLEDATI I OSTALE BROJEVE ČASOPISA ADVOKATSKA KANCELARIJA?

ŽELIM DA SAZNAM VIŠE O SAMOM ČASOPISU I ŠTA DOBIJAM JOŠ UZ TU PRETPLATU PORED ČASOPISA.

PREPORUKE

NAŠA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.