Advokatska kancelarija: broj 13, septembar 2015.

Stručno štampano izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koje žele da budu u toku pravnim aktuelnostima

Časopis “Advokatska kancelarija” izlazi mesečno od septembra 2014. godine i predstavlja stručno, a zbog svog sadržaja pre svega korisno izdanje, kako zbog aktuelnosti stručnih radova, komentara, prikaza, tako i zbog najaktuelnije sudske prakse. Cilj časopisa je pomoć u tumačenju, odnosno rešavanju konkretnih problema i uključivanje samih advokata i drugih pravnika u pokretanje polemike u vezi gorućih tema, a sve u cilju unapređenja pravnog sistema.

Sadržaj časopisa broj 13:

„SKREĆEMO PAŽNJU“ – praktičan prikaz novih zakona objavljenih u julu i avgustu 2015. godine, datuma njihovog stupanja na snagu, propisa koji prestaju da važe i napomena redakcije časopisa.

TEMA BROJA je “Izmene Zakona o hipoteci”, Dipl. prav. Nenad Jevtić – tekst ukazuje na glavne izmene zakona i daje objašnjenja istih, uzimajući u obzir obrazloženja predlagača zakona i njegove namere, čiji je cilj reafirmacija vansudskog postupka namirenja iz vrednosti dobijene prodajom hipotekovane nepokretnosti i viši stepen pravne i ekonomske sigurnosti.

REČ KOLEGE Dr Slobodana Gavrilovića, advokata iz Beograda, “O pravnoj kvalifikaciji i prosuđivanju autorskog dela kao predmeta sudske zaštite”. Značaj definisanja – kvalifikacije predmeta zaštite za sud, tužioca, ali i za poziciju tuženog u sudskom postupku pokrenutom radi zaštite različitih oblika intelektualne svojine.

Tema ZA RAZMIŠLJANJE je “Proizvoljna primena prava na godišnji odmor”, o jednom od najosnovnijih prava zaposlenih iz radnog odnosa, a ujedno je i jedno od najčešće zloupotrebljavanih prava u praksi sa prikazom stavova suda I službvenih mišlejnja nadležnog ministarstva. Dipl. prav. Irena Drča.

KOMENTARI:

Iz materijalnog krivičnog prava komentar “Krivično delo razbojništvo iz čl. 206 KZ u sudskoj praksi”, Dragana U. Kalabe, Zamenika Višeg javnog tužioca u Čačku – o jednom od najčešćih krivičnih dela u Srbiji, potrepljen velikim brojem sudskih odluka u vezi sa ovim delom i njegovom odnosu sa drugim krivičnim delima i određenim krivičnopravnim institutima.

U oblasti krivičnog procesnog prava Vojkan Ilić, Stručni saradnik u Prvom OJT u Beogradu piše o
“Privatnoj tužbi i protivtužbi” – regulisanja prava okrivljenog na podnošenje protivtužbe koje omogućava neefikasnost postupka i obesmišljava podnošenje privatne krivične tužbe I neregulisdanje roka za podnošenje protivtužbe.

“Pravo na poštovanje doma”, autora Ljube Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad – tekst o pravu zaštićenom Evropskom konvencijom o ljudskim pravima sa stavovima ESLJP iz nekih od najvažnijih odluka u vezi sa ovim pravom.

“Izmene Evropske Konvencije za zaštitu ljudskih prava i sloboda”, Dipl. prav. Nikola Aleksić – kratak pregled izmena od kojih su neke izuzetno važne za podnosioce predstavki, a pre svega ona koja se odnosi na skraćenje roka za podnošenje predstavke.

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

I. Krivično materijalno pravo – Hronološki prikaz stavova zauzetih u sudskoj praksi u vezi sa krivičnim delom razbojništvo od 1973. do 2014. godine

II. Građansko materijalno pravo – Novija sudska praksa u vezi sa hipotekom

III. Praksa Ustavnog suda – Zastarelost regresnog potraživanja osiguravača

SJAJAN SADRŽAJ.
KOLIKO KOŠTA PRETPLATA?

Godišnja pretplata

Godišnja pretplata obuhvata dobijanje 12 brojeva

Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja

Besplatna dostava

Poručite pojedinačni primerak časopisa

Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

MOGU LI POGLEDATI I OSTALE BROJEVE ČASOPISA ADVOKATSKA KANCELARIJA?

ŽELIM DA SAZNAM VIŠE O SAMOM ČASOPISU I ŠTA DOBIJAM JOŠ UZ TU PRETPLATU PORED ČASOPISA.

PREPORUKE

NAŠA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.