Autori u časopisu Advokatska kancelarija

Autori stručnih radova koji se objavljuju u časopisu su profesori pravnih fakulteta, sudije, advokati, tužioci, sudski veštaci i drugi istaknuti stručnjaci iz različitih oblasti prava.

Svi autori u časopisu „Advokatska Kancelarija“

Dr Milan Škulić – profesor Pravnog fakulteta u Beogradu

 • Sporazum o priznanju krivičnog dela – broj 10, jun 2015.
 • Zahtev za zaštitu zakonitosti u novom Zakoniku o krivičnom postupku – broj 6, februar 2015.
 • Žalba protiv prvostepene presude prema pravilima novog Zakonika o krivičnom postupku – broj 1, septembar 2014.

Prof. dr Đorđe N. Lopičić

 • Funkcija konzula u građanskom postupku – broj 56, april 2019.
 • Funkcije konzula u krivičnom postupku – broj 22, jun 2016.

Prof. dr Dragan Jovašević, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu

 • Poreska utaja – broj 100, decembar 2022.
 • Nužna odbrana u teoriji i praksi – broj 95-96, jul-avgust 2022.
 • Krivično delo primanje mita – broj 90, februar 2022.
 • Pravni i medicinski aspekti ubistva na mah – broj 80, april 2021.
 • Zloupotreba službenog položaja u teoriji, zakonodavstvu i praksi – broj 75, novembar 2020.
 • Primena uslovnog otpusta u Srbiji – broj 71-72, jul-avgust 2020.
 • Niske pobude kao kvalifikatorna okolnost kod ubistva – broj 68/69, april-maj 2020.

Prof. dr Nebojša Šarkić, Pravni fakultet Univerziteta Union Beograd

 • Zakon o izvršenju i obezbeđenju (ZIO) – godinu dana posle izmena i dopuna – broj 80, april 2021.

Borivoje Gajić – advokat iz Zrenjanina (bivši sudija Apelacionog suda u Novom Sadu)

 • Sporazumni otkaz i neke dileme – broj 103, mart 2023.
 • Ništavost i rok za sudsku zaštitu – broj 98, oktobar 2022.
 • Dilema za i protiv (topli obrok i regres) – broj 94, jun 2022.
 • Zastarelost i Evropski sud – broj 86, oktobar 2021.
 • Godišnji odmor i naknada štete – broj 79, mart 2021.
 • Zajednička imovina i izvršenje – broj 76, decembar 2020.
 • Korona i radni odnosi – broj 70, jun 2020.
 • Preobražaj radnog odnosa – broj 63, novembar 2019.
 • Radni odnos i Evropski sud – broj 59-60, jul-avgust 2019.
 • Terorizam i odgovornost države za štetu – broj 56, april 2019.
 • Odnos zakona i kolektivnog ugovora – broj 52, decembar 2018.
 • Diskriminacija vojnih rezervista i pitanje da li postoji diskriminacija pripadnika policije – broj 50, oktobar 2018.
 • Neujednačena sudska praksa i pravično suđenje – broj 47-48, jul-avgust 2018.
 • Povreda na radu i šteta – broj 43, mart 2018.
 • Stečaj i radni odnos – broj 37, septembar 2017.
 • Obrazložena sudska odluka – broj 33, april 2017.
 • Tužba u ustavno-sudskoj praksi i praksi redovnih sudova – broj 31, februar 2017.
 • Nezakonit otkaz i naknada štete – broj 26, oktobar 2016.
 • Povreda prava na razuman rok i pravično zadovoljenje – broj 22, jun 2016.
 • Zakonitost otkaza ugovora o radu i mogućnost vraćanja zaposlenog na rad – broj 20, april 2016.
 • Pravo na zaradu u ustavno-sudskoj praksi – broj 19, mart 2016.
 • Odluka Ustavnog suda i mogućnost ponavljanja parničnog postupka – broj 15, novembar 2015.
 • Neka sporna pitanja u vezi sa dosuđivanjem troškova parničnog postupka – broj 14, oktobar 2015.

Mr Sretko Janković – sudija Apelacionog suda u Beogradu

 • Suđenje na daljinu – broj 102, februar 2023.
 • Neistinito priznanje okrivljenog u krivičnom postupku – broj 94, jun 2022.
 • Ugovorena (naručena) ubistva – broj 88, decembar 2021.
 • Alkohol kao kriminogeni faktor – broj 80, april 2021.
 • Povećanje broja krivičnih dela kod kojih krivično gonjenje ne zastareva – broj 68/69, april-maj 2020.
 • Pretpostavka nevinosti u teoriji i praksi – broj 63, novembar 2019.
 • Korupcija u pravosuđu – slučajevi iz prakse – broj 57, maj 2019.
 • Okolnosti koje se odnose na krivični postupak i odmeravanje kazne – broj 51, novembar 2018.
 • Pritvor zbog „uznemirenja javnosti“ u praksi – broj 46, jun 2018.
 • Koristoljublje u teoriji, zakonodavstvu i sudskoj praksi – broj 40, decembar 2017.
 • Troškovi krivičnog postupka u sudskoj praksi – broj 34, jun 2017.
 • Zastarelost krivičnog gonjenja kod produženog krivičnog dela – broj 28, decembar 2016.
 • Olakšavajuće i otežavajuće okolnosti kod krivičnih dela ugrožavanja javnog saobraćaja – broj 23-24, jul-avgust 2016.
 • Priznanje krivičnog dela – krivičnoprocesni aspekt – broj 19, mart 2016.
 • Obaveza prvostepenog suda da postupi po nalozima drugostepenog suda (Primena odredbe člana 462. stav 3. ZKP u praksi) – broj 15, novembar 2015.

Jasminka Obućina – sudija Privrednog apelacionog suda

 • Odnos stečajnog postupka i postupka izvršenja radi namirenja novčanog potraživanja na nepokretnostima – broj 45, maj 2018.
 • Osporavanje prijavljenog potraživanja priznatog od stečajnog upravnika, a osporenog od strane poverioca isticanjem prigovora zastarelosti – broj 40, decembar 2017.
 • Određivanje i ukidanje mera obezbeđenja iz čl. 62 stav 2 Zakona o stečaju – broj 32, mart 2017.
 • Ukidanje moratorijuma – broj 28, decembar 2016.
 • Eventualni tužbeni zahtev kod povraćaja imovine u stečajnu masu – broj 1, septembar 2014.

Mladen Nikolić – sudija Privrednog apelacionog suda

 • Zakon o izvršenju i obezbeđenju (ZIO) – godinu dana posle izmena i dopuna – broj 80, april 2021.
 • Novine kojima je poboljšan tekst ZIO, nedostaci u Zakonu o izmenama („Sl. glasnik RS“, br. 54/2019) i slabosti koje nisu otklonjene – broj 63, novembar 2019.
 • Sud i javni izvršitelj – razgraničenje nadležnosti – broj 31, mart 2017.
 • Plan reorganizacije kao izvršna isprava – broj 11-12, jul-avgust 2015.
 • Obračun zarade i naknade zarade kao izvršna isprava – broj 8, april 2015.

Dr Dragica Popesku – sudija Apelacionog suda u Beogradu

 • Validnost informacije u masmedijima – broj 102, februar 2023.
 • Autorsko pravo novinara na intervju – broj 92, april 2022.
 • Simbolička slika – broj 83-84, jul-avgust 2021.
 • Pravo sleđenja i neka druga ovlašćenja autora – broj 67, mart 2020.
 • Povreda prava na žig i naknada štete – broj 54, februar 2019.
 • Povreda i pravna zaštita prava na privatnost – broj 44, april 2018.
 • Odgovornost roditelja, kao vid odgovornosti za drugoga – broj 39, novembar 2017.
 • Sloboda izražavanja na osnovu Evropske konvencije o ljudskim pravima – broj 35-36, jul-avgust 2017.
 • Objektivna odgovornost izdavača medija za štetu izazvanu objavljivanjem informacije – broj 33, maj 2017.
 • Rutinska fotografija kao autorsko delo – broj 28, decembar 2016.

Dr Dragan Obradović – sudija Višeg suda u Valjevu

 • Zakonsko regulisanje veštačenja u srpskom procesnom zakonodavstvu (sa aspekta Zakonika o krivičnom postupku) – broj 90, februar 2022.
 • Značaj preciznog izražavanja veštaka saobraćajno tehničke struke u sudskim postupcima – broj 74, oktobar 2020.
 • Krivična dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja – izbor sudske prakse – broj 63, novembar 2019.
 • Uloga advokata – branioca u maloletničkom pravosuđu – broj 35-36, jul-avgust 2017.
 • Kratak pogled na ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu lica lišenih slobode u Republici Srbiji – broj 7, mart 2015.

Gojko Lazarev, sudija Višeg suda u Šapcu

 • Povodom jedne odluke Višeg suda u Sremskoj Mitrovici – Kad počinje dejstvo sudske odluke? – broj 75, novembar 2020.
 • Ujednačavanje sudske prakse-studija slučaja – broj 23-24, jul-avgust 2016.
 • Ima li Zakon o rehabilitaciji retroaktivno dejstvo? – broj 21, maj 2016.
 • Zakonodavna inicijativa za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o rehabilitacij i- broj 11-12, jul-avgust 2015.

Ruža Urošević – sudija Upravnog suda

 • Ovlašćenja inspektora rada kod zaključenja i otkaza ugovora o radu – broj 11-12, jul-avgust 2015.
 • Pravo na suđenje u razumnom roku – broj 5, januar 2015.
 • Ponavljanje upravno-sudskog postupka – broj 4, decembar 2014.
 • Zahtev za preispitivanje odluke upravnog suda – broj 3, novembar 2014.
 • Zaštita prava na suđenje u razumnom roku u upravnom postupku i upravnom sporu – broj 2, oktobar 2014.

Slobodan Sremčev - predsednik Privrednog suda u Novom Sadu u penziji

 • Kako saslušati veštaka u privrednim sporovima na glavnoj raspravi – pravni i psihološki pristup – broj 95-96, jul-avgust 2022.
 • Probijanje pravne ličnosti – broj 92, april 2022.
 • Kako ubrzati neopravdano dugačak stečajni postupak – broj 85, septembar 2021.

Dušan Živković, sudija, predsednik Osnovnog suda u Ubu

 • Dopunska presuda – broj 99, novembar 2022.
 • Povreda prava na poštovanje doma u postupku civilne deobe suvlasničke nepokretnosti – broj 95-96, jul-avgust 2022.
 • Pravo na poštovanje doma u parničnom postupku – broj 91, mart 2022.

Snežana Solarević, sudija Osnovnog suda u Sremskoj Mitrovici

 • Pobijanje dužnikovih pravnih radnji – broj 87, novembar 2021.

Dr Sanja Strgar, sudija Prekršajnog suda u Novom Sadu

 • Nepostupanje po zahtevu policije za davanje podataka iz člana 247 Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima – praksa i dileme – broj 105, maj 2023.
 • Prekršajne sankcije – odmeravanje i dileme – broj 93, maj 2022.

Dr Nedeljko Jovančević – advokat iz Beograda

 • Načelo prava na pravično i fer suđenje – broj 68/69, april-maj 2020.
 • Troškovi krivičnog postupka: branioca i okrivljenog (za slučaj oslobađajuće presude, odbijajuće presude ili obustave postupaka) – broj 59-60, jul-avgust 2019.
 • Saizvršilaštvo nije oblik saučesništva – broj 32, april 2017.
 • Protivpravnost kao poseban element u pojedinim krivičnim delima – broj 2, oktobar 2014.
 • Zloupotreba položaja odgovornog lica – broj 1, septembar 2014.

Dr Đorđe Sarapa – advokat iz Beograda

 • Posebna prava u vezi krivičnopravnog statusa maloletnika – broj 103, mart 2023.
 • Pravo na naknadu štete lica neosnovano lišenog slobode ili neosnovano osuđenog u krivičnom postupku – broj 98, oktobar 2022.
 • Granice pravosnažnosti presude u parničnom postupku – broj 93, maj 2022.
 • De lege ferenda o članu 345. Zakonika o krivičnom postupku – broj 88, decembar 2021.
 • Nadležnost suda Republike Srbije u sporovima u vezi stvarnih prava na nepokretnosti – broj 83-84, jul-avgust 2021.
 • Pravo na delotvoran pravni lek – broj 80, april 2021.
 • Predlaganje određenog lica za veštaka i angažovanje veštaka od strane stranke u parničnom postupku – broj 73, septembar 2020.
 • Otmica vazduhoplova – broj 67, mart 2020.
 • Prekomerno oštećenje po članu 139. Zakona o obligacionim odnosima – broj 59-60, jul-avgust 2019.
 • Sudska zaštita državine – broj 57, maj 2019.
 • Bitna zabluda kao mana volje – broj 52, decembar 2018.
 • Da li je strano pravo pravo ili činjenica kad se primenjuje temeljem kolizione norme? – broj 50, oktobar 2018.
 • Stručni savetnik u krivičnom postupku – broj 47-48, jul-avgust 2018.
 • Oslobođenje od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava kod prenosa svojine na stanu ili porodičnoj stambenoj zgradi – broj 42, februar 2018.
 • Zastarelost potraživanja naknade štete lica neosnovano lišenog slobode ili neosnovano osuđenog u krivičnom postupku – broj 39, novembar 2017.
 • Nedoslednosti u odlukama domaćih sudova – lišenje prava na pravično suđenje – broj 35-36, jul-avgust 2017.
 • Da li je neizbežna smrt supružnika u času sklapanja braka razlog za ništavost braka? – broj 34, jun 2017.
 • Primena načela ne bis in idem u krivičnom postupku kad je obustavljen prekršajni postupak – broj 31, mart 2017.
 • Procesna legitimacija i pravni interes kao procesne pretpostavke – broj 26, oktobar 2016.
 • Određenost i odredivost ugovorne obaveze kod obligacionih ugovora – broj 21, maj 2016.
 • Merodavno pravo za odnose koji nastaju u međunarodnom vazdušnom saobraćaju – broj 18, februar 2016.
 • Rok za podnošenje tužbe zbog ćutanja uprave – broj 16. decembar 2015.
 • Plaćanje sudske takse na odgovor na tužbu – broj 14, oktobar 2015.
 • De lege ferenda o ugovoru o ustupanju i raspodeli imovine za života – broj 10, jun 2015.
 • De lege ferenda o kapitalnom dobitku kod prodaje imovine stečene nasleđem – broj 9, maj 2015.

Dr Marko Milović, advokat iz Beograda

 • Odnos krivičnog prava prema zaštiti dece u oblasti seksualnih odnosa – broj 104, april 2023.
 • Sticaj kod seksualnih delikata sa decom – broj 97, septembar 2022.
 • Sankcije za narušavanje reda u istražnom postupku – broj 91, mart 2022.
 • Svedočenje maloletnih lica u krivičnom postupku – manjkavosti zakonskog osnova za (ne)svedočenje – broj 83-84, jul-avgust 2021.

Jasmina Milutinović – advokat iz Čačka

 • Pravni stav Vrhovnog kasacionog suda od 25.10.2016. godine – broj 31, mart 2017.

Dr Slobodan Gavrilović – advokat iz Beograda

 • Deklaratorna tužba u autorskom i srodnim pravima – broj 105, maj 2023.
 • O građanskopravnoj dimenziji utvrđivanja plagijata – broj 86, oktobar 2021.
 • Osvrt na corpus i animus u pravnom biću autorskog dela – broj 64, decembar 2019.
 • Osporavanje žiga – broj 62, oktobar 2019.
 • O pravnoj kvalifikaciji i prosuđivanju autorskog dela kao predmeta sudske zaštite – broj 13, septembar 2015.
 • Načelno o predmetima intelektualne svojine stvorenim na osnovu ugovora o radu – broj 6, februar 2015.
 • Materijalna šteta i njena naknada u autorskom pravu – broj 4, decembar 2014.

Đuro Čepić – advokat iz Beograda

 • Merodavno pravo za odnose koji nastaju u međunarodnom vazdušnom saobraćaju – broj 18, februar 2016.

Zoran Ilić – advokat iz Aleksinca

 • Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju – neka sporna praktična pitanja – broj 43, mart 2018.
 • Obaveza prvostepenog suda da postupi po nalozima drugostepenog suda – broj 19, mart 2016.

Igor Živkovski – advokat iz Beograda

 • Prava manjinskih akcionara – broj 57, maj 2019.
 • Promena pravne forme privrednih društava – broj 37, septembar 2017.
 • Likvidacija kao dobrovoljni način prestanka privrednog društva – broj 33, maj 2017.
 • Statusne promene privrednih društava – vrste i načini sprovođenja – broj 30, februar 2017.
 • Pravni režim sopstvenog udela društva s ograničenom odgovornošću – broj 27, novembar 2016.
 • Istupanje člana iz društva s ograničenom odgovornošću – broj 25, septembar 2016.
 • Postupak za isključenje člana društva s ograničenom odgovornošću u zakonodavstvu i sudskoj praksi – broj 22, jun 2016.

Mihailo Pavlović – advokat iz Beograda

 • Obaveze korisnika daljinskog grejanja prema snabdevaču u slučaju otkazivanja usluge – broj 70, juna 2020.
 • Formalistički, restriktivni i nefleksibilan pristup suda kao osnov za povredu prava na pravično suđenje – broj 55, mart 2019.
 • Građevinska dozvola kao imovina, slučaj Tumeliai protiv Litvanije – broj 49, septembar 2018.
 • Povreda prava na slobodu izražavanja advokata tokom sudskog postupka – Slučaj Čeferin protiv Slovenije – broj 44, april 2018.
 • Pretres advokatske kancelarije iz ugla Evropskog suda za ljudska prava – broj 39, novembar 2017.
 • Da li i pod kojim uslovima ništavost prvog ugovora o prometu nepokretnosti povlači ništavost i kasnije zaključenih ugovora o prometu iste nepokretnosti? – broj 35-36, jul-avgust 2017.

Branislav S.Subotin – advokat iz Novog Sada

 • Jemstvo kao mera obezbeđivanja prisustva okrivljenog u zakonodavstvu i praksi – broj 38, oktobar 2017.

Maja Gluščević – advokat iz Niša

 • Privremeno oduzimanje predmeta prilikom hapšenja i obaveza policije na izdavanje potvrde o privremenom oduzimanju predmeta – broj 100, decembar 2022.
 • Pravo korisnika na isključenje sa daljinskog grejanja – broj 95-96, jul-avgust 2022.
 • Zasnivanje radnog odnosa – faktički radni odnos – broj 90, februar 2022.
 • Pravna mogućnost da sud vrati u državinu vozilo vlasniku koje je odneto sa lica mesta paukom od strane JKP Parking servis sa posebnim osvrtom na svojinu i državinu pokretnih stvari – broj 85, septembar 2021.
 • Nadležnost suda da sudi u sporu po tužbi potrošača za izvršenje ugovora i nastavak isporuke električne energije – broj 79, mart 2021.
 • Ustavna žalba kao mehanizam zaštite ljudskih i manjinskih prava i sloboda – broj 75, novembar 2020.
 • Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku – broj 71-72, jul-avgust 2020.
 • Zaštita putnika i njihovih prava prema Zakonu o obligacionim odnosima i ugovoru o organizovanju putovanja, sa posebnim osvrtom na Zakon o zaštiti potrošača i pravo putnika na predugovorno informisanje – broj 58, jun 2019.
 • Odbrana maloletnika odnosno maloletnih učinioca krivičnih dela u krivičnom postupku i pravo na izabranog branioca – broj 55, mart 2019.
 • Promena prebivališta ili adrese stanovanja maloletnog deteta  od strane roditelja koji samostalno vrši roditeljsko pravo  sa posebnim osvrtom na vršenje i lišenje roditeljskog prava – broj 50, oktobar 2018.
 • Obustava električne energije prema Zakonu o energetici i Uredbi o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom sa posebnim osvrtom na proceduru obustave, slučajevi u kojima se vrši obustava, pismeno upozorenje i rokovi – broj 47-48, jul-avgust 2018.
 • Uklanjanje nepropisno zaustavljenog odnosno parkiranog vozila…, sa posebnim osvrtom na odluku Ustavnog suda – broj 44, april 2018.
 • Podaci o ličnosti u postupku izvršenja i pribavljanje podataka o građanima prema novom Zakonu o izvršenju i obezbeđenju- broj 38, oktobar 2017.

Milan Ranđelović – advokat iz Beograda

 • Osnovan prestanak radnog odnosa, uz povredu propisanog postupka – primena odredbe člana 191. stava 7 Zakona o radu u praksi – broj 37, septembar 2017.

Dragoje Andrić – advokat iz Beograda

 • Teškoće u utvrđivanju diskriminacije u oblasti rada – broj 7, mart 2015.
 • Odbacivanje podnesaka punomoćnika – advokata zbog nerazumljivosti i nepotpunosti sa aspekta pravne sigurnosti – broj 3, novembar 2014.

Milan Ranić – advokat iz Beograda

 • Neki od aspekata praktične primene kriterijuma za vrednovanje rada sudija koji se tiču kvaliteta rada sudija – broj 25, septembar 2016.

Mr Zoran Čukić – advokat iz Beograda

 • Pravna priroda ugovora o radu – broj 104, april 2023.
 • Odustanica u našem pravnom sistemu – broj 99, novembar 2022.
 • Kaucija u našem pravnom sistemu – broj 95-96, jul-avgust 2022.
 • Viša sila i slučaj u našem pravnom sistemu – broj 92, april 2022.
 • Javno obećanje nagrade u našem pravnom sistemu – broj 87, novembar 2021.
 • Prestanak (gašenje) obligacije u našem pravnom sistemu – broj 82, jun 2021.
 • Ugovor o ortakluku u našem pravnom sistemu – broj 78, februar 2021.
 • Zastupništvo u našem pravnom sistemu – broj 73, septembar 2020.
 • Pravni poslovi u našem pravnom sistemu – broj 68/69, april-maj 2020.
 • Zaključenje ugovora – broj 64, decembar 2019.
 • Nezvano vršenje tuđih poslova u našem pravnom sistemu – broj 62, oktobar 2019.
 • Socijalno pravo u našem pravnom sistemu – broj 58, jun 2019.
 • Abizivno raskidanje radnog odnosa – broj 56, april 2019.
 • Kapara u našem pravnom sistemu – broj 51, novembar 2018.
 • Susvojina u našem pravnom sistemu – broj 49, septembar 2018.
 • Odnos krivične i disciplinske odgovornosti – broj 45, maj 2018.
 • Uslovi za zasnivanje radnog odnosa – broj 42, februar 2018.
 • Materijalna odgovornost zaposlenih – broj 38, oktobar 2017.
 • Izuzeće sudije u parničnom postupku – broj 35-36, jul-avgust 2017.
 • Međunarodni izvori kojima se reguliše prestanak radnog odnosa protiv volje radnika – broj 33, maj 2017.
 • Poreklo kolektivnih ugovora – broj 30, februar 2017.
 • Disciplinska odgovornost zaposlenih – broj 28, decembar 2016.
 • Prestanak faktičkog radnog odnosa – broj 26, oktobar 2016.
 • Pravo na ograničeno radno vreme – broj 23-24, jul-avgust 2016.
 • Prestanak radnog odnosa ako zaposleni nema potrebna znanja i sposobnosti – broj 20, april 2016.

Maja Laušević – advokat

 • Protivustavno postupanje banaka za kredite koji su indeksirani u švajcarskim francima – broj 15, novembar 2015.

Dejana Spasojević Ivančić – advokat iz Novog Sada

 • Primena Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu i problemi koji su se pojavili u praksi – broj 16, decembar 2015.
 • Rešavanje radnih sporova pred arbitražom – broj 3, novembar 2014.

Neđo Jovanović – advokat iz Užica

 • Sporne odredbe novog Zakona prometu nepokretnosti – broj 2, oktobar 2014.

Zorica Tršić – advokat iz Smedereva

 • Prikrivena zakonska diskriminacija korisnika najnižeg iznosa penzije iz osiguranja poljoprivrednika – broj 46, jun 2018.

Mr Minja Simović – advokat iz Podgorice

 • Procesni položaj žrtve trgovine ljudima kao svjedoka i oštećenog u krivičnom postupku – broj 18, februar 2016.

Tupanjac T. Milovan – advokat iz Kladova

 • Da li jednom ugašeno – likvidirano i izbrisano iz nadležnog registra holandsko privredno društvo može ponovo oživeti („vaskrsnuti“) i biti subjekt prava u sporu sa domaćim privrednim društvom (spor sa elementom inostranosti) – broj 43, mart 2018.

Aleksandar Porubović – advokat iz Beograda

 • Specifičan vid zloupotrebe pravosudnih organa kod korišćenja platnih kartica bez pokrića – broj 8, april 2015.

Bojan Bjelanović – advokat iz Kruševca

 • Novi Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima – broj 104, april 2023.
 • Da li je advokat bespotreban trošak? – broj 98, oktobar 2022.
 • Stiker na Ustav – broj 88, decembar 2021.
 • Od kad počinje pravo na odbranu – broj 81, maj 2021.
 • Pravo u doba korone – broj 68/69, april-maj 2020.
 • Položaj i uloga javnog tužioca po Zakoniku o krivičnom postupku – broj 66, februar 2020.
 • Neophodnost izmena Zakonika o krivičnom postupku, sa posebnom analizom članova 15 i 16 – broj 52, decembar 2018.

Dušan Radošević - advokat iz Beograda (ranije sudija Okružnog suda u Beogradu)

 • Pitanje vinosti kod krivičnog dela uvrede iz čl. 170 KZ – broj 103, maj 2023.
 • Fenomen vređanja i dekriminalizacija klevete (progres ili regres) – broj 93, maj 2022.
 • Odbijanje optužnog akta – broj 79, mart 2021.
 • Načelo pravičnosti, aktuelna sudska praksa i odstupanje od pravila da stranka koja u celini izgubi spor plaća troškove protivnoj stranci – broj 71-72, jul-avgust 2020.
 • Uvreda i osnov isključenja protivpravnosti dela – broj 61, septembar 2019.
 • Čl. 46 Zakona o platnom prometu i pitanje ništavosti kompenzacije (prebijanja) dugovanja u vreme blokade računa  – broj 54, februar 2019.

Mr Milenko D. Ubavić - advokat u penziji

 • Pravni položaj vlasnika tzv. neuseljivog stana – broj 66, februar 2020.
 • Advokatski moral-segment profesionalne etike – broj 62, oktobar 2019.

Uroš Stanojević - advokat iz Zaječara

 • Označavanje preduzetnika u parničnom postupku – broj 74, oktobar 2020.
 • Saslušanje osumnjičenog u policiji – broj 67, mart 2020.

Ilija Rilaković - LL.M, advokat iz Beograda

 • Zakon o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu – broj 82, jun 2021.
 • Analiza procesnog položaja Zaštitnika građana u kontekstu Zakona o opštem upravnom postupku – broj 78, februar 2021.
 • Nedavanje o podataka o identitetu lica koje je učinilo saobraćajni prekršaj – broj 73, septembar 2020.

Dr Minja Đokić - LL.M, advokat iz Beograda

 • Dilema između paušalnog oporezivanja i oporezivanja stvarno ostvarene dobiti – broj 100, decembar 2022.
 • Advokati i elektronsko fakturisanje – broj 92, april 2022.
 • Žalba protiv rešenja o zadržavanju osumnjičenog – osvrt na sudsku praksu – broj 88, decembar 2021.
 • Nagrada i nužni izdaci branilaca po službenoj dužnosti – problemi u praksi – broj 78, februar 2021.

Đorđe P. Mamula - advokat iz Beograda

 • Predlog izmena Krivičnog zakonika Republike Srbije – broj 75, novembar 2020.

Jordan V. Veličkov - advokat iz Niša

 • Kako treba uraditi presudu – broj 76, decembar 2020.

Dejan Babić - advokat, DDBLaw, Beograd

 • Tretman visoko-tehnološkog kriminala u uslovima zakonske regulative i tehničkih mogućnosti u Srbiji – broj 79, mart 2021.

Džebo Z. Peđa, advokat iz Beograda

 • „Nepristojna ponuda“ – broj 91, mart 2022.

Goran M. Ćiraković, advokat iz Beograda

 • Oporezivanje prihoda sportista i sportskih stručnjaka u Srbiji – broj 100, decembar 2022.

Ivana Petrović, advokat iz Beograda

 • Medijsko pravo – Zakonski okvir i sudska praksa – broj 102, februar 2023.

Ljuba Slijepčević – Pravosudna akademija

 • Javni beležnici i izvršni postupak – broj 105, maj 2023.
 • Pravo na imovinu kroz domaće propise i čl 1 Protokol čl 1 uz EKLJP – broj 97, septembar 2022.
 • Ovlašćenja javnog beležnika u porodičnom pravu – broj 87, novembar 2021.
 • Zakon o digitalnoj imovini i odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma vezane za digitalnu imovinu – broj 82, jun 2021.
 • Zločin iz mržnje – kroz Krivični zakonik i međunarodne propise, te domaću i sudsku praksu Evropskog suda za ljudska prava – broj 79, mart 2021.
 • Međunarodna otmica dece kroz domaće i međunarodno pravo i praksu ESLJP – broj 74, oktobar 2020.
 • Štetne imisije i pravna zaštita u domaćem i međunarodnom pravu – broj 68/69, april-maj 2020.
 • Zakonsko izdržavanje u domaćim propisima, ostvarivanje zahteva za izdržavanje u inostranstvu i praksi ESLJP – broj 64, decembar 2019.
 • Imovinski odnosi supružnika i dece kroz domaće zakonodavstvo, sudsku praksu, čl. 1. Protokola 1 i praksu ESLJP – broj 61, septembar 2019.
 • Azilanti u domaćem i međunarodnom pravu s osvrtom na pravo na spajanje porodice koje štiti Zakon o azilu i privremenoj zaštiti i Zakon o strancima koji se primenjuje od 3. oktobra 2018, odredbu člana 8 Evropske konvencije o ljudskim pravima i praksu ESLJP – broj 57, maj 2019.
 • Protokol broj 16 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda – broj 54, februar 2019.
 • Autorsko pravo kroz domaće i međunarodne propise s osvrtom na regulisanje autorskih prava koja se koriste putem interneta i praksu domaćih sudova i ESLJP – broj 47-48, jul-avgust 2018.
 • Naknada štete u radnom pravu i kratka analiza presude ESLjP – broj 39, decembar 2017.
 • Sprečavanje nasilja u porodici prema domaćim i međunarodnim propisima – broj 34, jun 2017.
 • Zaštita uzbunjivača kroz Zakon o zaštiti uzbunjivača, međunarodne instrumente i praksu ESLJP – broj 30, februar 2017.
 • Vršnjačko nasilje s osvrtom na internetsko nasilje – broj 27, novembar 2016.
 • Sloboda izražavanja – broj 25, septembar 2016.
 • Zakon o izvršenju i obezbeđenju i prateći zakoni – broj 21, maj 2016.
 • Službena upotreba jezika u postupku – broj 20, april 2016.
 • Azilanti u domaćem, međunarodnom pravu i praksi ESLJP – broj 18, februar 2016.
 • Pravo na poštovanje doma – broj 13, septembar 2015.
 • Izdržavanje s osvrtom na pravo deteta na izdržavanje – broj 7, mart 2015.
 • Pranje novca prema domaćem i međunarodnom zakonodavstvu sa domaćom sudskom praksom – broj 4, decembar 2014.
 • Trgovina ljudima u domaćem i konvencijskom pravu sa osvrtom na prepoznavanje žrtve – broj 3, novembar 2014.

Dragan U. Kalaba – zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku (u penziji)

 • Mera bezbednosti zabrana upravljanja motornim vozilom iz čl.86 KZ kao krivična sankcija u sudskoj praksi – broj 105, maj 2023.
 • Krivično delo neovlašćeno iskorišćavanje autorskog dela ili predmeta srodnog prava iz čl. 199 KZ u krivičnom zakonodavstvu i sudskoj praksi – broj 102, februar 2023.
 • Krivično delo prevara u osiguranju iz čl. 223a KZ, istorijat i primena u sudskoj praksi – broj 99, novembar 2022.
 • Mera bezbednosti oduzimanje predmeta iz čl. 87 KZ kao krivična sankcija u sudskoj praksi – broj 97, septembar 2022.
 • Krivično delo neovlašćeno organizovanje igara na sreću iz čl. 352 u sudskoj praksi – broj 94, jun 2022.
 • Krivično delo obljuba sa detetom iz čl. 180 KZ u sudskoj praksi – broj 92, april 2022.
 • Uslovna osuda sa zaštitnim nadzorom iz čl. 71-76 KZ u praksi pravnog sistema Srbije – broj 90, februar 2022.
 • Ponovo o starom problemu – produženju pritvora – čl. 215 st.2 ZKP i računanje rokova – čl. 224 ZKP – broj 86, oktobar 2021.
 • Pritvorski osnov po čl. 211 st.1 t.3 ZKP u sudskoj praksi – broj 83-84, jul-avgust 2021.
 • Pritvorski osnov po čl. 211 st.1 t.2 ZKP u sudskoj praksi – broj 82, jun 2021.
 • Bitno smanjena uračunljivost iz čl. 23 st. 3 KZ u sudskoj praksi – broj 78, februar 2021.
 • Nehat kao oblik vinosti predviđen u čl. 26 KZ – broj 76, decembar 2020.
 • Ispravljanje grešaka u presudi iz čl. 431 ZKP kao krivično-procesni institut u sudskoj praksi – broj 74, oktobar 2020.
 • Krivično delo prikrivanje iz čl. 221 KZ u sudskoj praksi – broj 71-72, jul-avgust 2020.
 • Umišljaj kao oblik vinosti predviđen u čl. 25 KZ – Zakonodavna rešenja, dileme, sudska praksa – broj 70, jun 2020.
 • Krivično delo nasilničko ponašanje iz čl. 344 KZ u sudskoj praksi – broj 67, mart 2020.
 • Krivično delo nepružanje pomoći iz čl. 127 KZ u sudskoj praksi – broj 64, decembar 2019.
 • Krivično delo laka telesna povreda iz čl. 122 st. 2 KZ – broj 62, oktobar 2019.
 • „Stara“ i „nova“ krivična dela predviđena u Krivičnom zakoniku – Dekriminalizacija ili pravni kontinuitet – Kako sude naši sudovi? – broj 61, septembar 2019.
 • Krivično delo zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica iz čl. 193 KZ – broj 58, jun 2019.
 • Krivično delo oduzimanje maloletnog lica iz čl. 191. KZ u sudskoj praksi – broj 55, mart 2019.
 • Krivično delo nadripisarstvo iz čl. 342 KZ – broj 54, februar 2019.
 • Krivično delo neovlašćeno objavljivanje i prikazivanje tuđeg spisa, portreta i snimka iz čl. 145 KZ – broj 52, decembar 2018.
 • Krivično delo nadrilekarstvo i nadriapotekarstvo iz čl. 254 KZ – Zakonodavna rešenja, dileme, sudska praksa – broj 49, septembar 2018.
 • Krivično delo nehatno lišenje života iz čl. 118. KZ u sudskoj praksi – broj 47-48, jul-avgust 2018.
 • Sudska opomena iz čl. 77. KZ kao mera upozorenja i izricanje sudske opomene iz čl. 519-520. ZKP u sudskoj praksi – broj 45, maj 2018.
 • Podstrekavanje – čl. 34 KZ kao oblik saučesništva u sudskoj praksi – broj 42, ferbuar 2018.
 • Da li su građani jednaki pred srpskim sudovima? – broj 40, decembar 2017.
 • Krivično delo pronevera iz čl. 364 KZ u sudskoj praksi – broj 37, septembar 2017.
 • Krivično delo neovlašćeno fotografi sanje iz čl. 144 KZ u sudskoj praksi – broj 35-36, jul-avgust 2017.
 • Ponavljanje krivičnog postupka osuđenom u odsustvu (čl. 479-481 ZKP) u sudskoj praksi – broj 33, maj 2017.
 • Krivično delo lažno predstavljanje iz čl. 329 KZ u sudskoj praksi – broj 32, april 2017.
 • Pokušaj krivičnog dela – čl. 30 KZ i nepodoban pokušaj – čl. 31 KZ u sudskoj praksi – broj 30, februar 2017.
 • Krivično delo iznuđivanje iskaza iz čl. 136 KZ u sudskoj praksi – broj 27, novembar 2016.
 • Krivično delo omogućavanje uživanja opojnih droga iz čl. 247 KZ u sudskoj praksi – broj 25, septembar 2016.
 • Krivično delo prinuda iz čl. 135 KZ u sudskoj praksi – broj 23-24, jul-avgust 2016.
 • Dobrovoljni odustanak čl. 32 KZ u sudskoj praksi – broj 22, jun 2016.
 • Krivično delo nedavanje izdržavanja iz čl. 195 KZ u sudskoj praksi – broj 20, april 2016.
 • Krivično delo laka telesna povreda iz čl. 122 KZ u sudskoj praksi – broj 18, februar 2016.
 • Krivično delo učestvovanje u tuči iz čl. 123 KZ u sudskoj praksi – broj 15, novembar 2015.
 • Krivično delo razbojništvo iz čl. 206 KZ u sudskoj praksi – broj 13, septembar 2015.
 • Krivično delo falsifikovanje službene isprave iz čl. 357 KZ u sudskoj praksi – broj 11-12, jul-avgust 2015.
 • Anatomija jednog ubistva – broj 9, maj 2015.
 • Naročito drzak način kao bitan elemenat krivičnog dela teške krađe u sudskoj praksi – broj 8, april 2015.
 • Šta je umišljaj kod ubistva? – broj 6, ferbuar 2015.
 • Štrajk advokata i pritvor u krivičnom postupku – broj 4, decembar 2014.
 • Produženje pritvora i rokovi – broj 3, novembar 2014.
 • Presuđena stvar u krivičnom postupku – broj 2, oktobar 2014.

Vojkan Ilić - Zamenik javnog tužioca u Prvom OJT u Beogradu

 • Sudsko veštačenje – neki problemi u praksi – broj 81, maj 2021.
 • Krivično delo vanbračna zajednica sa maloletnikom – broj 32, april 2017.
 • Kriminalitet i turizam – broj 23-24, jul-avgust 2016.
 • Privatna tužba i protivtužba – broj 13, septembar 2015.

Milana Ivanić – viši savetnik u Apelacionom sudu u Novom sadu

 • Vršenje roditeljskog prava – broj 14, oktobar 2015.
 • Primarni i eventualni tužbeni zahtev u praksi – broj 9, maj 2015.

Primarijus dr Gavrilo Šćepanović - sudski veštak, spec.ortopedske hirurgije

 • Sudskomedicinski značaj odnosa između povreda i oboljenja – broj 98, oktobar 2022.
 • Veštačenje posledica povreda kičmenog stuba i karlice – broj 91, mart 2022.
 • Veštačenje duševnih bolova zbog naruženosti tela  – broj 85, septembar 2021.
 • Politrauma tela i multiple povrede-posledice i komplikacije-veštačenje i naknada štete – broj 71-72, jul-avgust 2020.
 • Povrede u saobraćajnim nezgodama  – Uloga veštaka medicinske i saobraćajne struke – broj 66, februar 2020.
 • Duševni bolovi zbog naročito teškog invaliditeta bliske osobe – broj 59-60, jul-avgust 2019.
 • Veštačenje fizičkih bolova u parnici – broj 56, april 2019.
 • Trzajne povrede vrata – veštačenje u krivičnom i parničnom postupku – broj 46, jun 2018.
 • Značaj medicinske dokumentacije u sudskom postupku – broj 42, februar 2018.

Prof. dr sci Zoran Stanković, sudski veštak, spec. sudske medicine

 • Sudskomedicinski značaj odnosa između povreda i oboljenja – broj 98, oktobar 2022.

Docent dr sci., saob. ing., Pavle Galić, sudski veštak, Beograd

 • Povrede u saobraćajnim nezgodama  – Uloga veštaka medicinske i saobraćajne struke – broj 66, februar 2020.

Svetlana Grujić Marković – savetnik u Privrednom sudu u Beogradu

 • Lizing kuća kao korisnik parkirališta – broj 10, jun 2015.

Vladimir Marić – direktor Zavoda za intelektualnu svojinu…

 • Zaštita autorskim pravom delova autorskog dela – broj 19, mart 2016.
 • Autorska dela prerade – broj 16, decembar 2015.

Jovanka Nikolić - Asocijacija potrošača Srbije

 • Prava pacijenata kao korisnika usluga zdravstvene zaštite – broj 49, septembar 2018.
 • Potrošač kao korisnik usluga postaje stranka u opštem upravnom postupku? – broj 40, decembar 2017.
 • Reklamacija i otklanjanje nesaobraznosti proizvoda – broj 10, jun 2015.

Saša Kulić - Dipl. prav, Viši savetnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Republičkoj direkciji za vode

 • Izuzeće službenog lica u upravnom postupku – broj 104, april 2023.
 • Upravne radnje – broj 99, novembar 2022.
 • Zloupotreba procesnih ovlašćenja u upravnom postupku – broj 95-96, jul-avgust 2022.
 • Rok za izdavanje rešenja (član 145. ZUP) – broj 92, april 2022.
 • Zakon o registru administrativnih postupaka – broj 87, novembar 2021.
 • Troškovi upravnog postupka – broj 83-84, jul-avgust 2021.
 • Udovoljavanje žalbenom zahtevu (član 165. Zakona o opštem upravnom postupku) – broj 81, maj 2021.
 • Odbacivanje zahteva stranke (član 92. ZUP-a) – broj 76, decembar 2020.
 • Poništavanje rešenja po članu 183. Zakona o opštem upravnom postupku u praksi – broj 73, septembar 2020.
 • Neki slučajevi izjavljivanja žalbe po Zakonu o opštem upravnom postupku – broj 66, februar 2020.
 • Ispravljanje grešaka u rešenjima – broj 61, septembar 2019.
 • Šta donosi novi Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara – broj 58, jun 2019.
 • Načelo predvidivosti u Zakonu o opštem upravnom postupku – broj 55, mart 2019.
 • Naknada za odvodnjavanje u upravnoj i sudskoj praksi – broj 51, novembar  2018.
 • Problem određivanja pravnog sledbenika u vodoprivredi u sudskim postupcima – broj 46, jun 2018.
 • Neke nedoumice u novom Zakonu o opštem upravnom postupku – broj 43, mart 2018.
 • Naknada štete od poplava – broj 38, oktobar 2017.

Goran Petrović - dipl. prav. Instruktor složene teorijske obuke-specijalista, SMATSA doo, Centar za obuku ANS osoblja

 • Pravni okvir obezbeđivanja civilnog vazduhoplovstva u Republici Srbiji – broj 62, oktobar 2019.

Branislav Cvetković, dugogodišnji član Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

 • Zaštita prava u postupcima javnih nabavki u novom Zakonu o javnim nabavkama – broj 71-72, jul-avgust 2020.

Julijana Mirčevski, stalni sudski veštak za informaciono-komunikacionu tehnologiju, Beograd

 • Tretman visoko-tehnološkog kriminala u uslovima zakonske regulative i tehničkih mogućnosti u Srbiji – broj 79, mart 2021.

Master prava, Ljubomir Kljajić, patentni zastupnik i stručnjak za žigove i autorsko i srodna prava

 • Distinktivnost žiga i njegova funkcija – broj 94, jun 2022.
 • Poslovna tajna, pravo ili faktički odnos? – broj 81, maj 2021.

Miloš Keljanović, sudijski saradnik

 • Naknada troškova parničnog postupka srazmerno uspehu u sporu – broj 103, marta 2023.
 • Pravo stanovanja – sporna pitanja i stavovi sudova Republike Srbije – broj 97, septembar 2022.

Nikola Aleksić - glavni i odgovorni urednik časopisa "Advokatska kancelarija"

 • Aktivna legitimacija kada ponuđač nije osporavao ocenu sopstvene ponude u postupku javne nabavke? – broj 100, decembar 2022.
 • Evropski sud za ljudska prava – nova presuda o nepriznavanju troškova zastupanja pred Ustavnim sudom – broj 95-96, jul-avgust 2022.
 • „Utvrđeni obrazac ponašanja” prekršajnih sudova – nedostavljanje presude braniocu (i okrivljenom) – broj 88, decembar 2021.
 • Stupanje na snagu izmena Evropske Konvencije za zaštitu ljudskih prava i sloboda – kraći rok za podnošenje predstavke – broj 83-84, jul-avgust 2021.
 • Troškovi angažovanja advokata van sedišta kancelarije, odnosno van sedišta postupajućeg suda sa osvrtom na stav Evropskog suda – broj 81, maj 2021.
 • Uređivanje odgovornosti advokata i pripravnika i namirenje duga prethodnom advokatu kao uslov pružanja pravne pomoći – broj 78, februar 2021.
 • Da li krivica za prestanak bračne zajednice utiče na pravo na izdržavanje? – broj 75, novembar 2020.
 • Ne/srazmernost zaštitne mere oduzimanja novca preko dozvoljenog iznosa – devizni prekršaj – broj 73, septembar 2020.
 • „Zaštita prava ponuđača“ pred Vrhovnim kasacionim sudom – Kada je moguća, a kada ne –  broj 70, juna 2020.
 • Šta donosi tzv. „Zakon o nestalim bebama“? – broj 68/69, april-maj 2020.
 • Lekarska greška, odgovornost zdravstvene ustanove i prava pacijenta u sudskoj praksi – sa osvrtom na odgovornost države u praksi ESLJP – broj 67, mart 2020.
 • Osiguranje kredita kod Nacionalne korporacije – naknada za obradu zahteva i premija osiguranja i analiza najnovije presude – broj 64, decembar 2019.
 • Izmene Zakona o patentima sa posebnim osvrtom na pronalazak iz radnog odnosa – broj 63, novembar 2019.
 • Evropski sud za ljudska prava: Komunikacija između advokata i klijenta spada u okvire privatnog života – broj 61, septembar 2019.
 • Da li roditelj ima pravo na regres izdržavanja od drugog roditelja? – Višegodišnje sporno pitanje, neujednačena sudska praksa i odluka Ustavnog suda (za koju se izgleda ne zna) – broj 61, septembar 2019.
 • Umanjenje i neusklađivanje penzija – nova odluka Evropskog suda za ljudska prava i principi za odlučivanje o povredi prava penzionera – broj 58, jun 2019.
 • Ustavni sud o tzv. slučaju „Železnice“ – prikaz najznačajnije prakse iz više hiljada sporova i prva odluka Ustavnog suda – broj 55, mart 2019.
 • Prikaz izmena i dopuna Zakona o privrednim društvima – novine kod akcionarskog društva, sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti, posebnih prava nesaglasnih akcionara, promene pravne forme, statusnih promena…  – broj 50, oktobar 2018.
 • Prikaz izmena i dopuna Zakona o privrednim društvima – novine kod društva s ograničenom odgovornošću – broj 49, septembar 2018.
 • Prikaz izmena i dopuna Zakona o privrednim društvima – novine kod osnovnih odredbi, preduzetnika, ortačkog i komanditnog društva – broj 47-48, jul- avgust 2018.
 • Ustavna žalba protiv pravnosnažnog rešenja kojim se dozvoljava ponavljanje postupka i ukida presuda kojom je utvrđeno pravo svojine podnosioca – broj 45, maj 2018.
 • Neuplaćeni doprinosi kao predmet samostalnog tužbenog zahteva – broj 44, april 2018.
 • Prikaz izmena Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama – broj 42, februar 2018.
 • Prikaz nove presude Evropskog suda pravde (u vezi sa ugovorima o kreditu) – broj 38, oktobar 2017.
 • Reklamiranje advokata – prikaz odluka Privrednog suda i pitanje da li postoji potreba za daljim reagovanjem – broj 35-36, jul-avgust 2017.
 • Novi instituti u upravnom postupku – upravni ugovor i prigovor kao novo pravno sredstvo – broj 34, jun 2017.
 • Ujednačavanje sudske prakse – pasivna legitimacija i teret dokazivanja u sporu radi ostvarivanja prava zaposlenih kod promene poslodavca – broj 32, april 2017.
 • Pravo na isplatu neisplaćene devizne štednje građana po novom zakonu – broj 31, mart 2017.
 • Ovlašćenje punomoćnika za prijem naloga, odnosno opomena za plaćanje sudskih taksi – broj 30, februar 2017.
 • Nepriznavanje troškova zastupanja pred Ustavnim sudom i stav Evropskog suda za ljudska prava – broj 28, decembar 2016.
 • Sredstva i predmeti izvršenja po novom Zakonu o izvršenju i obezbeđenju – broj 27, novembar 2016.
 • Troškovi angažovanja punomoćnika ili branioca van sedišta kancelarije, odnosno van sedišta postupajućeg suda – broj 26, oktobar 2016.
 • Povratak instituta odlaganja izvršenja – broj 25, septembar 2016.
 • Promena stava u vezi sa dospelošću novčane rente? – broj 23-24, jul-avgust 2016.
 • Pregled izmena i dopuna Zakona o prekršajima – broj 19, mart 2016.
 • Visina osnovice za obračun otpremnine kod „tehnološkog viška“ – broj 18, februar 2016.
 • Odluka Ustavnog suda – Sudska taksa kao zakonska obaveza i nužni trošak postupka – broj 16, decembar 2015.
 • Pravne usluge kao predmet javne nabavke i “novi” postupak zaštite prava – broj 14, oktobar 2015.
 • Izmene Evropske Konvencije za zaštitu ljudskih prava i sloboda – broj 13, septembar 2015.
 • Zatezna kamata na troškove parničnog postupka – broj 11-12, jul-avgust 2015.
 • Zatezna kamata na potraživanja u stranoj valuti – broj 10, jun 2015.
 • Višegodišnje neprimenjivanje stope zatezne kamate propisane zakonom – broj 9, maj 2015.
 • Zastarelost potraživanja nastalih na osnovu usluga parking servisa – broj 8, april 2015.
 • Pregled najvažnijih izmena odredaba o javnim beležnicima – broj 6, februar 2015.
 • Tužba zbog povrede prava preče kupovine nepokretnosti – broj 4, decembar 2014.
 • Revizija nakon izmena parničnog postupka – broj 3, novembar 2014.
 • Novine kod ponavljanja parničnog postupka – broj 2, oktobar 2014.
 • Član 85. Zakona o parničnom postupku nakon najnovijih izmena – broj 1, septembar 2014.
 • Zaštita prava na suđenje u razumnom roku u praksi Vrhovnog kasacionog suda – broj 1, septembar 2014.

Nenad Jevtić - redakcija časopisa "Advokatska kancelarija"

 • Ko sme da izriče novčane kazne? – broj 105, maj 2023.
 • Šta je potrebno dokazati kod prekršaja? – broj 104, april 2023.
 • Da li se obavezne procedure mogu selektivno primenjivati? – broj 103, mart 2023.
 • Da li je noću dozvoljeno voziti bez upaljenih svetala? – broj 102, februar 2023.
 • Do kada su se mogli registrovati bicikli sa motorom? – broj 100, decembar 2022.
 • Koje procesne manipulacije se čine kod izdavanja prekršajnih naloga? – broj 99, novembar 2022.
 • Zašto lekar i dalje ne može da bude kažnjen za primanje mita? – broj 98, oktobar 2022.
 • Zašto je važno ostvarenje zabranjene posledice? – broj 97, septembar 2022.
 • Zašto pravno lice ne može biti kažnjeno za radnje vozača? – broj 95-96, jul-avgust 2022.
 • Ko garantuje za bitkoin i ostale kriptovalute? – broj 94, jun 2022.
 • Rehabilitacija, pravda za nevine ili nova nepravda za mnoge? – broj 93, maj 2022.
 • Da li slovna ili slična greška može da izmeni smisao zakona? – broj 92, april 2022.
 • Koliko je teško izračunati polovinu raspona kazne? – broj 91, mart 2022.
 • Restitucija i obeštećenje, ispravljanje stare ili nova nepravda? – broj 90, februar 2022.
 • Može li se ugovorom odrediti karakter posebne imovine supružnika? – broj 88, decembar 2021.
 • Da li je moguć postupak protiv odgovornog lica bez postupka protiv pravnog lica? – broj 87, novembar 2021.
 • Kako se pravilno izdaje prekršajni nalog? – broj 86, oktobar 2021.
 • Da li je maloletnik odgovoran ako nema ličnu kartu? – broj 85, septembar 2021.
 • Da li je moguće izreći kaznu pozivom? – broj 83-84, jul-avgust 2021.
 • Da li je moguće izreći kaznu putem obaveštenja? – broj 82, jun 2021.
 • Koja je prava svrha zatezne kamate? – broj 81, maj 2021.
 • Da li je moguć kredit u devizama? – broj 80, april 2021.
 • Obaveza organa da sam pribavi podatke i dokaze – broj 79, mart 2021.
 • Šta se još isplaćuje uz naknadu izgubljene zarade? – broj 78, februar 2021.
 • Koliko može da traje rad na određeno vreme u slučaju statusne promene? – broj 76, decembar 2020.
 • Zašto nije dozvoljeno držati novac kod banaka u inostranstvu? – broj 75, novembar 2020.
 • Šta je u stvari neplaćeno odsustvo? – broj 74, oktobar 2020.
 • Može li primena pogrešnog propisa ispravno rešiti pravno pitanje? – broj 73, septembar 2020.
 • Da li trudnicama može biti otkazan ugovor o radu? – broj 71-72, jul-avgust 2020.
 • Prekršajna odgovornost maloletnika – broj 70, jun 2020.
 • Šta je clausula intabulandi? – broj 68/69, april-maj 2020.
 • Uvećanje godišnjeg odmora po osnovu vremena rada – broj 67, mart 2020.
 • Kada se stiče pravo na godišnji odmor i šta ako se koristi u delovima? – broj 66, februar 2020.
 • Da li je dozvoljeno javno komentarisanje sudskih postupaka? – broj 64, decembar 2019.
 • Da li se „oportunista“ zauvek „izvukao“? – broj 63, novembar 2019.
 • Ko ima ovlašćenje za izricanje sankcija? – broj 62, oktobar 2019.
 • Šta zaista predstavlja novčana naknada zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora? – broj 61, septembar 2019.
 • Akcijske prodaje kao akti diskriminacije – broj 59-60, jul-avgust 2019.
 • Uživaju li alkoholičari zaštitu od otkaza? – broj 58, jun 2019.
 • Pravna priroda doplatne karte – broj 57, maj 2019.
 • Uloga suda u odnosu na teret dokazivanja u kaznenom postupku – broj 56, april 2019.
 • Naknada izgubljene zarade kao naknada štete – broj 55, mart 2019.
 • Da li je učinilac kriv ako se primeni načelo oportuniteta? – broj 54, februar 2019.
 • Da li pravo na nužnu odbranu postoji uvek? – broj 52, decembar 2018.
 • Izvršenje u javnosti kao uslov postojanja prekršaja protiv javnog reda i mira – broj 51, novembar 2018.
 • Da li je nadrilekar samo prevarant? – broj 50, oktobar 2018.
 • Računanje zatezne kamate na dosuđeni iznos materijalne štete – broj 49, septembar 2018.
 • Obustava postupka prema maloletnom licu – broj 46, jun 2018. god.
 • Prelaz potraživanja sa likvidiranog privrednog društva na njegove osnivače – broj 45, maj 2018.
 • Uverenje o životu – besmisleni postupci u kojima se izdaju besmisleni dokumenti – broj 44, april 2018.
 • Da li je lekar službeno lice? – broj 43, mart 2018.
 • Udeo u privrednom društvu kao zajednička imovina supružnika – broj 42, februar 2018.
 • Odgovornost za štetu koju pretrpi lice zaposleno kod podizvođača radova – broj 40, decembar 2017.
 • Karakter postupka kojim se prouzrokuje šteta od strane organa pravnog lica – broj 39, novembar 2017.
 • Neovlašćeno pružanje platnih usluga ili ispunjenje obaveze za drugog? – broj 38, oktobar 2017.
 • Sporazum o priznanju prekršaja – broj 37, septembar 2017.
 • Naknada nematerijalne štete vlasniku motornog vozila – broj 35 i 36, jul-avgust 2017.
 • Kakve posledice je izazvala dekriminalizacija klevete? – broj 34, jun 2017.
 • Da li provalna krađa može biti sitna? – broj 33, maj 2017.
 • Svrha iznošenja odbrane u kaznenom postupku – broj 32, april 2017.
 • Problem kredita indeksiranih u CHF – broj 31, mart 2017.
 • Odgovornost pravnih lica za krivična dela – broj 30, februar 2017.
 • Zabrana reklamiranja javnih beležnika putem interneta – broj 28, decembar, 2016.
 • Da li biciklista sme da bude pod uticajem alkohola? – broj 27, novembar, 2016.
 • Rokovi zastarelosti potraživanja – broj 26, oktobar 2016.
 • Tok vremena potrebnog za nastupanje zastarelosti potraživanja – broj 25, septembar 2016.
 • Zastarelost potraživanja – broj 23 i 24, jul- avgust 2016.
 • Račun za utrošenu električnu energiju kao verodostojna isprava podobna za izvršenje – broj 22, jun 2016.
 • Pretnja pri narušavanju javnog reda i mira – broj 21, maj 2016.
 • Nadležnost komunalne policije u vezi parkiranja i zaustavljanja vozila – broj 20, april 2016.
 • Reklamacija zloupotrebe platne kartice – broj 19, mart 2016.
 • Rok za izmirenje novčanih obaveza prema licima angažovanim po službenoj dužnosti i troškova krivičnog postupka koji padaju na teret budžetskih sredstava – broj 16, decembar 2015.
 • Rokovi izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama – broj 15, novembar 2015.
 • Pretnja i ugrožavanje sigurnosti – broj 14, oktobar 2015.
 • Izmene Zakona o hipoteci – broj 13, septembar 2015.
 • Zakasnela naplata „solidarnog poreza“ – broj 11 i 12, jul- avgust 2015.
 • Izricanje kazne za nepostojeći saobraćajni prekršaj – broj 10, jun 2015.
 • Ovlašćenja komunalne policije kod primene sredstava prinude – broj 9, maj 2015.
 • Nadležnost lokalne samouprave da propisuje saobraćajne prekršaje – broj 8, april 2015.
 • Ko po tumačenju Ustavnog suda može biti punomoćnik stranke u parničnom postupku? – broj 7, mart 2015.
 • Nadležnost komunalne policije u vezi saobraćajnih prekršaja – broj 6, februar 2015.
 • Da li je poklon lekaru mito? – broj 5, januar 2015.
 • Odgovornost pravnog lica i odgovornog lica u njemu za konkretno izvršeno delo – broj 4, decembar 2014.
 • Prekršajni postupak bez osnova i protiv pogrešnih lica – broj 3, novembar 2014.
 • Osvrt na pojedina rešenja iz Zakona o radu – broj 2, oktobar 2014.
 • Širenje panike putem društvenih mreža – broj 1, septembar 2014.

Jelena Krstić - redakcija časopisa "Advokatska kancelarija"

 • Povreda zabrane pušenja – broj 105, maj 2023.
 • Klauzula zabrane konkurencije – broj 102, februar 2023.
 • Zatezna kamata na iznos otpremnine kod poništaja rešenja o otkazu – broj 100, decembar 2022.
 • Probni rad  – broj 99, novembar 2022.
 • Sporna pitanja i stavovi sudske prakse kod nezakonitog prestanka radnog odnosa – broj 93, maj 2022.
 • Zloupotreba bolovanja – broj 91, mart 2022.
 • Ropski status – broj 87, novembar 2021.
 • Naknada troškova prevoza – Novi stavovi Vrhovnog kasacionog suda – broj 86, oktobar 2021.
 • Sporna pitanja u vezi sa otpremninom pri odlasku u penziju – broj 85, septembar 2021.
 • Stav Vrhovnog kasacionog suda o toplom obroku i regresu kod minimalne zarade u javnom sektoru – broj 83-84, jul-avgust 2021.
 • Neplaćeni rad u prosveti – broj 82, jun 2021.
 • Upozorenje o postojanju razloga za otkaz – broj 59-60, jul-avgust 2019.
 • Prikaz spornih pitanja koja se javljaju u praksi kod naknade štete koju je zaposleni prouzrokovao poslodavcu – broj 52, decembar 2018.
 • Zloupotreba ovlašćenja u privredi – dekriminalizacija ili pravni kontinuitet inkriminacije? – broj 50, oktobar 2018.
 • Pravni aspekt kriptovaluta – broj 47-48, jul-avgust 2018.
 • Pregled odredaba novih izmena Zakona o radu – broj 42, februar 2018.
 • Restriktivno tumačenje prava države da nasleđuje – broj 37, septembar 2017.
 • Nezakonitost otkaza datog od strane ovlašćenog zastupnika društva – broj 34, jun 2017.
 • Sticanje prava svojine na nepokretnosti u državnoj svojini putem održaja – broj 26, oktobar 2016.
 • Vrste zaveštanja i uslovi punovažnosti – broj 21, maj 2016.
 • Izmene pravosudnih zakona – broj 18, februar 2016.
 • Šta donosi Zakon o ozakonjenju objekata – broj 16, decembar 2015.
 • Pasivno legitimisano lice za podnošenje regresnog zahteva  od strane Garantnog fonda u odsustvu ugovora o obaveznom osiguranju – broj 14, oktobar 2015.
 • Pravni aspekt očinstva u Republici Srbiji – broj 11-12, jul-avgust 2015.
 • Zaštita prava na suđenje u razumnom roku sa aspekta novog zakona – broj 10, jun 2015.
 • Sudbina jedne tužbe i Predlog Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku – broj 9, maj 2015.
 • Sporna pitanja kod postupka lišenja poslovne sposobnosti – broj 8, april 2015.
 • Šta donosi Zakon o zaštiti uzbunjivača? – broj 7, mart 2015.
 • Problem tumačenja minulog rada – broj 5, januar 2015.

Marko Marjanović - redakcija časopisa "Advokatska kancelarija"

 • Korišćenje i zakup stanova i nepokretnosti u javnoj svojini – broj 104, april 2023.
 • (Zlo)upotreba video-nadzora – broj 93, maj 2022.
 • Šta donose izmene i dopune Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja? – broj 91, mart 2022.
 • Ograničenje javnog okupljanja? – broj 90, februar 2022.
 • Pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja kao mogućnost kontrole organa vlasti od strane građana – broj 85, septembar 2021.
 • Problem vakcinacije iz pravnog ugla – Diskriminacija – broj 83-84, jul-avgust 2021.
 • Migrantska kriza i nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi – broj 54, februar 2019.
 • Elektronska komunikacija i računanje rokova u javnim nabavkama i upravnom postupku – broj 27, novembar 2016.
 • Aktivna legitimacija u postupku zaštite prava i upravnom sporu – broj 23-24, jul-avgust 2016.
 • Neuređenost pojma plodouživanja i poklona u našem pravnom sistemu i novine koje donosi novi Građanski zakonik – broj 19, mart 2016.

Miloš Petrović - redakcija časopisa "Advokatska kancelarija"

 • Šta je svrha plaćanja naknade Komori za određivanje javnog izvršitelja? – broj 87, novembar 2021.
 • Šta je novo u „novom“ Zakonu o zaštiti potrošača? – broj 86, oktobar 2021.

Danijela Jokić - redakcija časopisa "Advokatska kancelarija"

 • Sporna pitanja kod aneksa ugovora o radu – broj 94, decembar 2022.
 • Prava koja ostvaruju lica obavljajući privremene i povremene poslove – broj 88, decembar 2021.

PREPORUKE

NAŠA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.