Advokat lider: novine

Advokat Lider: logo

Novine

17.01.2022. IZMENA PROGRAMA ADVOKAT LIDER (v 2.0.0.4)

Unapređenje programa odnosi se na mogućnost dodavanja novih i provere unosa obaveznih podataka u delu koji se odnosi na:

• Honorar
• Trošak
• Račun
• Specifikaciju računa

Takođe je omogućen izvoz računa u XML format. Takav XML račun izrađen je po UBL 2.1 standardu, usklađen je sa neophodnim zahtevima sistema eFaktura i može se učitati u sistem eFaktura.

05.11.2021. IZMENA PROGRAMA ADVOKAT LIDER (v 2.0.0.2, v 2.0.0.3)

• Izvršeno usklađivanje formata datuma pri izradi računa i specifikacije računa u delu finansija.
• Izmene u prikazu podataka u okviru finansijske statistike.

22.04.2021. IZMENA PROGRAMA ADVOKAT LIDER (v 2.0.0.1)

Izmena tabele Ostali postupci-procenjivi koja se nalazi u okviru Advokatske tarife (Finansije/Honorar).
Promene su izvršene u skladu sa Odlukom o izmeni Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata („Sl. glasnik RS“, br. 37/2021), u kojoj je izmenjen Tarifni broj 13. koji se odnosi na parnični postupak – sastavljanje podnesaka (u procenjivim predmetima). Ova odluka je u primeni od 22. aprila 2021. god.

09.02.2021. NOVA VERZIJA PROGRAMA ADVOKAT LIDER (v 2.0.0.0)

Kompletno izmenjena verzija programa Advokat Lider koja kao i prethodna pre svega ima za cilj da se na jednom mestu vrši evidencija i praćenje predmeta i klijenata ali sa mnogobrojnim unapređenjima:
• novi interfejs,
• sadržajniji unos podataka koji se tiču stranke naročito u delu kontakt informacija,
• sadržajniji unos podataka koji se odnose na predmet,
• unos ostalih lica u postupku (predmetu) i njihovih kontakt podataka,
• mogućnost evidentiranja više klijenata za jedan predmet,
• mogućnost dodavanja suprotne strane (jednog ili više lica) sa svim dodatnim informacijama,
• detaljnije praćenje istorije predmeta (faze postupka),
• prilagođavanje ponuđenih opcija u predmetu u skladu sa sopstvenim potrebama,
• detaljnija evidencija svih stavki finansija (honorara, troškova, kamata, uplata),
• mogućnost štampe specifikacije računa i računa za jednu ili više stavki finansija sa dodatnim informacijama,
• štampa troškovnika uz prethodno definisanje više različitih šablona (tekstualnih formi),
• štampa finansijske kartice predmeta koju je moguće definisati pomoću pretrage onih stavki koje želite na listi,
• vezivanje svake stavke finansija za konkretnog klijenta (ukoliko ih ima više u istom predmetu),
• mogućnost pomoćne kalkulacije honorara na osnovu Advokatske tarife ili definisane vrednosti sata po klijentu, predmetu ili pojedinačno za svaku stavku,
• vezivanje stavki finansija za fazu postupka putem poslovnog broja predmeta,
• zavođenje kompletne dokumentacije koja se tiče predmeta uz mogućnost evidentiranja delovodne oznake/broja za svaki dokument,
• opcija Honorar menadžer koja omogućava detaljnu finansijsku pretragu po svim kriterijumima koji se tiču predmeta, stranke, finansijskih stavki i finansijskog statusa predmeta,
• u okviru Honorar menadžera omogućena je pretraga i pregled svih izdatih računa,
• u okviru Honorar menadžera omogućena je pretraga svih izrađenih troškovnika,
• tri zasebne statistike koje omogućavaju napredno pretraživanje svih unetih podataka koji se tiču predmeta, klijenata i dokumenata,
• u okviru statistike predmeta i klijenata omogućeno je da se tabela rezultata pretrage prilagođava uklanjanjem ili dodavnjem željenih kolona i u skladu sa tim odštampa izveštaj,
• dodavanje podsetnika sa podešavanjem alarma i dodatnim poljima kao i vezivanje za konkretan predmet,
• zadavanje radnih zadataka kako sebi tako i drugim korisnicima programa uz mogućnost vezivanja zadatka za konkretan predmet,
• omogućen pregled zadataka na naslovnoj strani programa i u okviru predmeta,
• napredna pretraga zadataka,
• veliku većinu podataka moguće je prilagoditi sopstvenim potrebama putem šifrarnika koji sami formirate,
• automatsko podsećanje za arhiviranje baze podataka,
• definisanje profila kancelarije za potrebe izdavanja računa,
• definisanje zaglavlja i podnožja za potrebe štampe specifikacije računa, računa i troškovnika,
• automatsko ažuriranje verzije programa putem interneta (odnosi se na sve buduće izmene/unapređenja programa)
• Ostala manja tehnička unapređenja

22.04.2021. IZMENA PROGRAMA ADVOKAT LIDER (v 1.0.0.9)

Izmena tabele Ostali postupci-procenjivi koja se nalazi u okviru Advokatske tarife (Finansije/Honorar).
Promene su izvršene u skladu sa Odlukom o izmeni Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata („Sl. glasnik RS“, br. 37/2021), u kojoj je izmenjen Tarifni broj 13. koji se odnosi na parnični postupak – sastavljanje podnesaka (u procenjivim predmetima). Ova odluka je u primeni od 22. aprila 2021. god.

10.07.2019. IZMENA PROGRAMA ADVOKAT LIDER (v 1.0.0.8)

Usled infrastrukturnih promena izvršena izmena programa u delu koji se odnosi na automatsko ažuriranje.

09.04.2019. IZMENA PROGRAMA ADVOKAT LIDER (v 1.0.0.7)

– Povećan font u programu: forme, liste, polja za unos podataka, podešavanja…
– Redizajn ikonica u kartonu klijenta i predmetu
– Redizajniran rokovnik
– Dodata nova kolona u okviru rokovnika i u okviru predmeta u delu koji se odnosi na podsetnik. U novoj koloni se prikazuje datum i vreme unetog alarma za datu obavezu
– Unapređena napredna pretraga: dodati novi kriterijumi za pretragu
– U okviru napredne pretrage poboljšana postojeća pretraga po prethodnom poslovnom broju predmeta
– Unapređena logika za prikaz opcija za dodavanje troška i honorara pri dodavanju nove obaveze
– Program prilagođen skaliranju od 125% koji je čest na laptopovima
– Dodatne provere kod unosa podataka u formi za troškove
– Unapređena pretraga modela
– Dodate kontrolne poruke pri izvozu modela
– Uvedeno automatsko podsećanje na backup baze Advokat Lidera
– Unos decimalnih brojeva usklađen sa regionalnim postavkama računara
– Ostala manja tehnička unapređenja

03.04.2018. IZMENA PROGRAMA ADVOKAT LIDER (v 1.0.0.6)

– Unapređena pretraga po nazivu klijenta
– Sistem provere statusa korisnika i obaveštavanje o isteku licence
– Sistem provere raspoloživosti nove verzije programa i automatska nadogradnja programa
– Automatsko ažuriranje modela nakon učitavanja programa
– Osvežen prikaz opcija u glavnom meniju
– Unapređen pregled obaveza u okviru Alarma
– Ostala tehnička unapređenja

PREPORUKE

OSTALA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.