Advokat lider: funkcionalnost i sadržaj

Advokat Lider je programski paket namenjen za elektronsko vođenje i čuvanje predmeta sa kompletnim spisima i podacima o klijentima, sa opcijama za praćenje finansija i advokatskih honorara, kao i rokova i termina.

Evidencija klijenata i predmeta

Advokat Lider: Evidencija klijenata i predmeta

Vaše postojeće podneske koje imate u računaru, možete preneti u bazu Advokat Lidera (sve ostaje isključivo na Vašem računaru) i dobićete napredan sistem za poslovanje advokatske kancelarije, sa registrom klijenata i predmeta. Svi predmeti i njihovi spisi biće Vam dostupni u par klikova, hronološki, po abecednom redu klijenata, po brojevima predmeta, po kalendaru obaveza ili po internim oznakama.

Unosom osnovnih podataka o klijentu, otvara se elektronski karton klijenta gde možete dodati jedan ili više predmeta.

Kreiranje predmeta podrazumeva mogućnost unosa od minimuma osnovnih podataka poput naziva predmeta pa do kompletnijih podataka ako to želite, kao što su vrsta predmeta, osnov ili bliže određenje, suprotna strana i njen status, poslovni broj predmeta, oznaka suda i ime sudije ali i interni podaci i oznake, napomene i drugo. Nakon formiranja predmeta unosom osnovnih podataka, možete kreirati dokumente i podneske ili u predmet kopirati ranije formiran dokument u vezi sa predmetom. Svoje obaveze i rokove u vezi sa predmetom možete evidentirati u polje Podsetnik, koje se nalazi u elektronskom predmetu i koji je simulacija klasičnog rokovnika sa alarmom obaveza.

Svaki predmet je dostupan već sa početne strane, organizovan po azbučnom redu ili hronološki, kao i pretragom po nazivu, poslovnom broju itd.

Sve aktivnosti u Advokat Lider-u koje podrazumevaju naplatu Vašeg honorara, kao što su kreiranje podnesaka i rokovnika za ročišta ili neku drugu aktivnost, već u samom predmetu možete putem modula Honorar Menadžer evidentirati i povezati sa advokatskom tarifom.

Pretrage i dostupnost podataka

Advokat Lider: Pretrage i dostupnost podataka

Svi podaci su dostupni jednostavnom pretragom već na početnoj strani i to pretragom klijenata, predmeta, dokumenata, kalendara, modela itd. Predmeti koji čine srž softvera, mogu se naći po nazivu, poslovnom broju, vrsti predmeta, internim oznakama, statusu itd. Advokat lider je prilagođen načinu rada advokata, gde je dat poseban naglasak na jednostavnost korišćenja i brzini rada. U cilju što efikasnijeg rada u Advokat Lideru, početna strana je podeljena na četiri celine:

  1. Lista svih aktivnih klijenata poređanih po abecednom redu sa pretragom po nazivu i naprednom pretragom po drugim kriterijumima
  2. Lista svih aktivnih predmeta poređanih hronološki ili po broju predmeta, sa brzom pretragom po nazivu ili broju, uz dostupnu naprednu pretragu po ostalim kriterijumima. Poslednji kreirani predmeti su odmah uočljivi i nalaze se na naslovnoj strani, gde je omogućen brz ulazak u kompletan dosije predmeta.
  3. Rokovnik Termin kalendar – pregled i unos rokova, termina , podsetnika i obaveza sa mogućnošću prikaza na dnevnom , sedmičnom ili mesečnom nivou.
  4. Baza modela, podnesaka i obrazaca podeljena po oblastima sa pretragom po nazivu kao i mogućnošću dodavanja i kreiranje baze svojih modela.

Baza modela, obrazaca, ugovora i podnesaka

Advokat Lider: Baza modela, obrazaca, ugovora i podnesaka

Obimna datoteka modela, pokriva sve oblasti prava i različite aktivnosti rada advokata. Možete je dodatno pothraniti Vašim primerima i podnescima koje koristite i na taj način dobijate svoju jedinstvenu bazu modela, obrazaca, ugovora i podnesaka.

U početnim postavkama možete postaviti Vaš logo, zaglavlje i podnožje dokumenata, kao i izbor rada u Microsoft Word-u ili nekom drugom programu za rad sa tekstom. Svaki model možete direktno da popunjavate i snimite u predmet, sa opcijom dodavanja advokatske tarife i honorara.

Rokovnik termin kalendar

Advokat Lider: Rokovnik termin kalendar

Unos novih i pregled evidentiranih rokova, termina, podsetnika, ročišta i obaveza. Štampanje liste za jedan ili više dana, sa opcijom liste samo za ročišta sa uključenim podacima predmeta. Svaku evidentiranu obavezu možete povezati sa predmetom, a ročišta sa advokatskom tarifom.

Kalendar sadrži alarm za podsetnik obaveza.

Honorar menadžer

Advokat Lider: Honorar menadžer

Vaše najčešće svakodnevne aktivnosti, poput sastavljanja ugovora i podnesaka, izlazaka na ročišta ili drugih aktivnosti u vezi sa klijentima i predmetima, sadrže opciju dodavanja pripadajuće advokatske tarife i honorara, što kao celina čini vaš jedinstveni honorar menadžer. To znači da možete i da vršite evidenciju svih troškova zastupanja, zatim uplata klijenata, kao i da pogledate otvorene stavke. Takođe možete da izdajete račune i imate evidenciju istih. Honorar menadžer prepoznaje paušalni honorar, zatim ugovoreni ili advokatski honorar po tarifi.

Honorar menadžer Vam pruža mogućnost da na završnom ročištu odmah u par koraka (klikova), imate gotov troškovnik. U svakom trenutku možete znati koliko Vam ko duguje i koji iznos naplate možete očekivati po pravosnažnosti presude ili drugom vidu naplate.

Honorar menadžer podržava štampanje finansijskih izveštaja,  po predmetu ili klijentu, po vrsti podneska (dokumenata koje ste sastavljali), po vrsti predmeta, datumu radnje i druge mogućnosti koje mogu biti od velikog značaja za raznovrsne izveštaje. Takođe možete birati kolone koje želite prikazati u izveštaju.

Daljinski pristup (samo za mrežnu verziju)

Advokat Lider: Honorar menadžer

Obezbeđen je rad i sa udaljenog računara (lap-top) van kancelarije, koristeći savremene sisteme komunikacije, putem kojih samo Vi možete pristupiti bazi podataka Advokat lidera, koja se nalazi u Vašoj kancelariji. Na taj način su Vam dostupni svi predmeti i kompletna kancelarija, gde god se Vi nalazili i svaka njihova izmena ili dodavanje je odmah vidljivo kolegama u samoj kancelariji. Ovakav način rada ne zahteva nabavku skupe opreme i posebna ulaganja, a sigurnost vaših klijenata je zagarantovana, obzirom da su svi podaci kod Vas u kancelariji i dostupni samo Vama.

Advokat Lider sadrži sistem bezbednosnog arhiviranja podataka, tako da kopiju svih podataka možete čuvati i van kancelarije.

Statistika

Advokat Lider: Statistika

U svakom trenutku moguće je napraviti statistiku poslovanja po vrsti predmeta, internoj podeli, kalendarski, prema sudiji, sudu, vrsti dokumenata, arhiviranim predmetima  i mnogo drugih opcija. Statistički izveštaji dobijaju na značaju kada je potrebno analizirati poslovanje, ali i kada Vaš klijent zahteva česte izveštaje, koje pored štampanja možete proslediti i elektronski.

Kalkulator sudskih taksi

Advokat Lider: Statistika

Namenjen za obračun sudskih taksi, usklađen sa važećim Zakonom o sudskim taksama. Sadrži precizne obračune u skladu sa važećim zakonima gde su obračuni mogući po svim postupcima, svim podnescima, odlukama ili radnjama.  U par koraka, odabirom vrste postupka, konkretnog podneska, odluke ili radnje za koju se plaća taksa. Moguć je obračun taksi prema vrsti nadležnog suda, kao i izbor između nadležnog suda ili javnog izvršitelja-kada je u pitanju izvršni postupak.

PREPORUKE

OSTALA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.