Predmeti - Utuženja: funkcionalnost i sadržaj

Softverski paket za efikasnije vođenje i praćenje svih vrsta predmeta sa kompletnom dokumentacijom, sporova i drugih postupaka (izvršenja, radnih sporova, parnica, krivica i drugih vansudskih predmeta delovodnika…) kao i finansija sa troškovima postupaka, izvršitelja i advokata.

Funkcije

Formiranje predmeta i evidencija

Unosom osnovnih podataka o stranci (ime i prezime, adresa i jmbg, odnosno naziv i sedište, PIB i matični broj) otvarate predmet. Svaki predmet, pored osnovnih podataka o fizičkom ili pravnom licu, sadrži i podatke o vrsti predmeta, internom evidencionom broju, sudskom broju, vrednosti spora, dodeljenom izvršitelju za naplatu ili angažovanom advokatu i ostale podatke od važnosti za evidenciju predmeta.

U osnovi dobijate sistem koji je prilagođen kvalitetnom načinu elektronske evidencije predmeta, sa jednostavnim pristupom svim podacima, praćenju toka predmeta, troškova i rokova. Vaše postojeće predmete i sporne korisnike usluga, odnosno dužnike, je moguće automatizovano preneti u bazu programa PREDMETI – UTUŽENJA, čime odmah dobijate gotov sistem spreman za dalji rad.

Pored predmeta koje vodite za Vaše nenaplaćene usluge, moguće je voditi evidenciju i praćenje svih ostalih vrsta predmeta u parničnom postupku, krivičnih predmeta, radnih sporova, upravnih sporova, kao i predmeta i dokumenata koji su deo internih potreba preduzeća.

Finansije - troškovi predmeta i naplata

Za svaki predmet možete voditi Vaša potraživanja u sporu ili drugom postupku (osnovni dug), zatim troškove koje imate, a tiču se taksi, honorara angažovanih advokata, izvršitelja, kao i ostale troškove u predmetu koje vodite radi naplate potraživanja u sporu ili drugom postupku. Takođe je moguće voditi i evidenciju o kamati i evidentirati uplate stranke u izvršnom postupku i naplati.

Dobijate mogućnost da u svakom trenutku kreirate izveštaj i imate podatke o visini troškova u sporovima koje vodite i to po više različitih parametara, za određeni period, po vrsti spora, po angažovanom advokatu ili izvršitelju i druge. Možete dobiti statistiku naplaćenih ili ne naplaćenih sporova, ili procent predmeta koji su prešli iz izvršenja u parnični postupak. Po osnovu različitih korisnih kriterijuma i vrsti predmeta, dostupni su Vam izveštaji prostog finansijskog knjigovodstva, potražuje – duguje.

Dokumenti

Pored osnovnih podataka, u svaki predmet možete smestiti dokumente koje sami kreirate, poput podnesaka i drugih akata, ali i eksterne dokumente koje dobijate od suda, stranke ili drugih organa.

Paket pruža mogućnost prenosa i ranije kreiranih dokumenata koji se nalaze u Vašim folderima i tako ubrzate evidenciju već započetih procesa. Jednostavno, možete dokumente sa računara da prevučete u predmet i na taj način kompletirate dokumentaciju i pojednostavite implementaciju softvera PREDMETI – UTUŽENJA.

Podsetnik – rokovi

Softverski paket PREDMETI – UTUŽENJA sadrži kalendarski rokovnik sa alarmom obaveza. Možete evidentirati sve obaveze i povezati ih sa predmetima čime dobijate kalendarski rokovnik sa pregledom dnevnih obaveza i alarmom za obaveze koje imaju rokove.

Pretrage i dostupnost podataka

Svi podaci su dostupni jednostavnom pretragom već na početnoj strani i to pretragom klijenata, predmeta, dokumenata, kalendara, modela itd. Predmeti koji čine srž softvera, mogu se u par koraka naći i to po nazivu, poslovnom broju, vrsti predmeta, internom broju, statusu itd. Većina bitnih finansijskih izveštaja je dostupna u par koraka.

Povezanost svih podataka i dokumenata je evidentna već u početnom radu sa aplikacijom i od velike je koristi, što znatno olakšava rad svih službi koje učestvuju u radu sa predmetima i spornom naplatom, službi finansija, pravnoj službi i menadžmentu.

Softverski paket PREDMETI – UTUŽENJA sadrži sistem bezbednog i sistematičnog arhiviranja podaka i sigurnost u radu.

Statistika i izveštaji

U svakom trenutku, u samo par koraka, dostupno je kreiranje raznovrsnih izveštaja. Moguće je vršiti filtriranje podataka po skoro svim kriterijumima, kao i vršiti selekciju podataka koji će biti prikazani u izveštaju. Svi izveštaji se mogu štampati sa odabranim podacima, a može se vršiti i export podataka.

Baza modela, podnesaka, obrazaca i ugovora

Obimna baza modela, pokriva sve oblasti prava i različite aktivnosti i potrebe što olakšava rad prilikom kreiranja podnesaka i ostalih dokumenata. Možete je dodatno upotpuniti primerima iz Vaše prakse, čime dobijate svoju jedinstvenu bazu dostupnu u svakom predmetu.

U početnim postavkama možemo postaviti Vaš logo, zaglavlje i podnožje dokumenata, kao i izbor rada u Microsoft Word-u ili nekom drugom programu za rad sa tekstom. Svaki model možete direktno da popunjavate i snimite unutar predmeta, sa dodatnim opcijama.

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari