Tužba zbog smetanja poseda stvari

(naziv suda) SUDU U (mesto)

 

TUŽILAC: (ime i prezime, adresa), koga zastupa adv. (ime i prezime, adresa).

TUŽENI: (ime i prezime, adresa).

 

TUŽBA

zbog smetanja poseda stvari

 

U 2 primerka

Prilog: punomoćje

Vrednost: (iznos) dinara

Tužilac se nalazi u poslednjem faktičkom posedu (navesti i opisati nepokretnost, npr. njiva, br. kat. parcele, KO). Navedenu nepokretnost dugo i nesmetano koristi (navesti način korišćenja, npr. zasejavanjem pšenice).

DOKAZ: Saslušanje svedoka (ime i prezime, adresa).

Dana (datum) godine tuženi je ušao u pomenutu (navesti nepokretnost, npr. njivu) i (navesti način smetanja poseda, npr. njivu preorao i zasejao kukuruzom), čime je smetao tužioca u poslednjem faktičkom posedu ove nepokretnosti.

DOKAZ: Saslušanje stranaka;

Saslušanje svedoka (ime i prezime, adresa).

Tužilac blagovremeno podiže ovu tužbu i predlaže da sud, posle sprovedene rasprave, donese sledeće

REŠENJE

UTVRĐUJE SE da je tuženi (ime i prezime, adresa) smetao tužioca (ime i prezime, adresa), u poslednjem faktičkom posedu (navesti i opisati nepokretnost, br. kat. parcele, KO), na taj način što je na dan (datum) godine (navesti način smetanja poseda).

NALAŽE se tuženog da prestane sa smetnjom na ovaj ili sličan način i navedenu nepokretnost preda tužiocu u posed u roku od (broj) dana, pod pretnjom izvršenja.

OBAVEZUJE SE tuženi da tužiocu naknadi parnične troškove sa zakonskom zateznom kamatom od (datum) godine pa do isplate, u roku od (broj) dana pod pretnjom izvršenja.

 

U (mesto)

dana (datum) godine

 

TROŠKOVNIK:

– sudska taksa za tužbu,

– sastav tužbe po AT.

 

PUNOMOĆNIK

____________________

Adv. (ime i prezime)

PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: