Tužba radi poništaja nasledničke izjave

(naziv suda) SUDU U (mesto)

 

TUŽILAC: (ime i prezime, adresa), koga zastupa adv. (ime i prezime, adresa).

TUŽENI: (ime i prezime, adresa).

 

TUŽBA

radi poništaja nasledničke izjave

 

U 2 primerka

Prilozi: 4 priloga u 2 primerka, punomoćje

Vrednost: (iznos) dinara

Tužilja je bila u braku sa pok. (ime i prezime) iz (mesto). U braku su imali jedno dete i to ovde tuženog (ime i prezime).

DOKAZ: Izvod iz matične knjige umrlih za pok. (ime i prezime).

Izvod iz matične knjige rođenih za tuženog (ime i prezime).

U ostavinskom postupku koji je vođen po smrti pok. (ime i prezime) u (naziv suda) sudu u (mesto), O.br. (broj), tužilja je dala nasledničku izjavu da se odriče nasleđa u korist tuženog ustupajući mu svoj nasledni deo jer su se pre toga sa tuženim dogovorili da će tuženi ostati da živi u zajednici sa tužiljom i da će se sa svojom suprugom brinuti o njoj.

DOKAZ: Rešenje (naziv suda) sudu u (mesto) O.br. (broj) od (datum) godine;

Saslušanje svedoka (ime i prezime, adresa).

Po okončanju ostavinskog postupka tuženi je prestao da brine o tužilji kao i da obrađuje imanje, a tužilji je rekao da će kuću da proda i nju da pošalje u starački dom. Kako tužilja nema sredstava za izdržavanje obratila se za pomoć svojim srodnicima i Centru za socijalni rad.

DOKAZ: Saslušanje stranaka,

Saslušanje svedoka (ime i prezime, adresa);

Izveštaj Centra za socijalni rad u (mesto).

U momentu davanja nasledničke izjave tužilja je bila u zabludi, pa predlaže da sud po održanoj raspravi donese sledeću

 

PRESUDU

PONIŠTAVA SE naslednička izjava tužilje (ime i prezime, adresa), data na zapisnik kod (naziv suda) suda u (mesto), u predmetu raspravljanja zaostavštine pok. (ime i prezime) iz (mesto), u O.br. (broj), kojom se tužilja odrekla od nasleđa u korist tuženog (ime i prezime, adresa).

UTVRĐUJE SE da tužilji (ime i prezime, adresa) pripada ½ zaostavštine pok. (ime i prezime) koja se sastoji od (navesti i opisati  imovinu), pa se obavezuje tuženi da tužilji istu preda u državinu u roku od 15 dana od dana prijema presude.

OBAVEZUJE SE tuženi da tužilji naknadi troškove parničnog postupka sa zakonskom zateznom kamatom od (datum) godine pa do isplate u roku od 15 dana pod pretnjom izvršenja.

 

U (mesto)

dana (datum) godine

 

TROŠKOVNIK:

– sudska taksa za tužbu,

– sastav tužbe po AT.

PUNOMOĆNIK

____________________

Adv. (ime i prezime)

PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: