Tužba radi isplate zarade, putnih troškova i uplate doprinosa

(naziv suda) SUDU U (mesto)

 

TUŽILAC: (ime i prezime, adresa), koga zastupa adv. (ime i prezime, adresa).

TUŽENI: (naziv i sedište poslodavca tužioca), koga zastupa (ime i prezime).

 

TUŽBA

radi isplate zarade, putnih troškova i uplate doprinosa

 

U 2 primerka

Prilozi: (broj) priloga u 2 primerka, punomoćje

Vrednost: (iznos) dinara

Tužilac (ime i prezime, adresa) je bio zaposlen kod tuženog (naziv i sedište poslodavca) na radnom mestu (opisati radno mesto), sve do (datum) godine kada mu je prestao radni odnos.

Dana (datum) godine tužilac i tuženi su zaključili ugovor o radu kojim je regulisano da primanja zaposlenog na osnovu radnog odnosa obuhvataju: osnovnu zaradu, doprinos po osnovu radnog učinka, uvećanu zaradu, naknadu za ishranu u toku rada, regres za korišćenje godišnjeg odmora, kao i naknadu za dolazak i odlazak sa rada…, a što je sve ukupno iznosilo (iznos) dinara. Osnovna zarada tužioca po ovom ugovoru o radu je iznosila (iznos) dinara.

DOKAZ:

Ugovor o radu, br. (broj) od (datum) godine;

Saslušanje stranaka.

Tužiocu nije isplaćena plata za period od (datum) godine do (datum) godine, odnosno za (broj) meseci i to:

– za (mesec i godina) god. (iznos) dinara,

– za (mesec i godina) god. (iznos) dinara,

– za (mesec i godina) god. (iznos) dinara.

S obzirom da je plata isplaćivana jednokratno trebala je biti isplaćivana do (datum) godine u mesecu za prethodni mesec a prema članu (broj) kolektivnog ugovora od (datum) godine (ili Pravilnika o radu kod poslodavca). Neisplaćena zarada za tužioca u skladu sa ugovorom o radu ukupno iznosi (iznos) dinara.

Tuženi nije dostavljao tužiocu obračune zarada, iako je na osnovu čl. 121. Zakona o radu dužan da dostavi obračun i za mesec za koji nije izvršio isplatu zarade, odnosno naknade zarade, niti je dostavio obaveštenje da isplata zarade, odnosno naknade zarade, nije izvršena i razloge zbog kojih nije izvršena isplata.*

Tuženi nije isplatio tužiocu kao svom ni putne troškove za dolazak i odlazak sa rada za mesece (navesti mesec i godinu u kojima nisu isplaćeni putni troškovi) godine u ukupnom iznosu od (iznos) dinara, koji iznos čine pojedinačni mesečni iznosi neisplaćene naknade troškova za dolazak i odlazak sa rada, a koja je u skladu sa čl. 118. stav 1. tačka 1) Zakonom o radu, obračunata u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju (naziv i sedište prevoznika) na relaciji (navesti relaciju). Cena jedne mesečne prevozne karte (naziv i sedište prevoznika) na relaciji (navesti relaciju) iznosi (iznos) dinara.

DOKAZ: Obračun neisplaćenih putnih troškova.

Za period od (datum) godine do (datum) godine za koji tuženi nije tužiocu isplatio platu nije mu izvršio ni uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko, odnosno u periodu kada mu nije isplaćivao ni zaradu.

S obzirom na sve navedeno tužilac na osnovu čl. 16. tačka 1), 104. stav 1. i 118. stav 1. tačka 1) Zakona o radu zahteva da mu tuženi isplati zaradu sa zakonskom zateznom kamatom na navedene pojedinačne mesečne iznose, isplati na ime neisplaćene naknade troškova za dolazak i odlazak sa rada navedeni iznos sa zakonskom zateznom kamatom na pojedinačne mesečne iznose, uplati nadležnom fondu doprinose za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje za ceo potraživani period,  kao i da tužiocu naknadi troškove parničnog postupka u iznosu od (iznos) dinara sa zakonskom zateznom kamatom od presuđenja do isplate.

Tužilac je bio strpljiv i čekao da mu tuženi isplati neisplaćenu platu, putne troškove i doprinose PIO, a kada je uvideo da tuženi to dugo vremena ne čini bio je prinuđen da podnese tužbu i svoje pravo ostvari sudskim putem, pa stoga predlaže da sud zakaže raspravu, izvede predložene i druge potrebne dokaze, i donese

PRESUDU

USVAJA SE tužbeni zahtev tužioca.

OBAVEZUJE SE tuženi (naziv i sedište poslodavca), da tužiocu (ime i prezime, adresa), isplati platu za (mesec i godina) god. (iznos) dinara sa zakonskom zateznom kamatom od (datum) godine do dana isplate, za (mesec i godina) god. (iznos) dinara sa zakonskom zateznom kamatom od (datum) godine do dana isplate, za (mesec i godina) god. (iznos) dinara sa zakonskom zateznom kamatom od (datum) godine do dana isplate, sve u roku od 8 dana od narednog dana od dana dostavljanja prepisa ove presude.

OBAVEZUJE SE tuženi isplati putne troškove za (navesti mesec i godinu u kojima nisu isplaćeni putni troškovi) godine u ukupnom iznosu od (iznos) dinara sa zakonskom zateznom kamatom na taj iznos počev od (datum) godine kao dana podnošenja tužbe pa do konačne isplate, sve u roku od 8 dana od prijema presude pod pretnjom prinudnog izvršenja.

OBAVEZUJE SE tuženi da tužiocu uplati doprinose PIO za period od (datum) godine do (datum) godine, a na osnovicu neisplaćenih zarada po iznosu, odn. tarifi važećoj na dan uplate u Fondu, sa zakonskom zateznom kamatom počev od (datum) godine kao dana podnošenja tužbe pa do konačne isplate, sve u roku od 8 dana od prijema presude pod pretnjom prinudnog izvršenja.

OBAVEZUJE SE tuženi da tužiocu isplati troškove postupka sa zakonskom zateznom kamatom od dana presuđenja pa do isplate, u roku od (broj) dana po pretnjom izvršenja.

 

U (mesto)

dana (datum) godine

 

 

TROŠKOVNIK:

– sudska taksa za tužbu,

– sastav tužbe po AT.

 

PUNOMOĆNIK

___________________

Adv. (ime i prezime)

 

NAPOMENA:

*Obračun zarade i naknade zarade koje je dužan da isplati poslodavac predstavlja izvršnu ispravu i ukoliko postoji može se ići direktno na izvršenje.

 

 

 

PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: