Prijava neobezbeđenog potraživanja poverioca prema stečajnom dužniku

St. (broj)

 

PRIVREDNOM SUDU U (mesto)

POVERILAC: (naziv i sedište, matični broj i PIB), račun broj (broj) koji se vodi kod (naziv i sedište banke).

STEČAJNI DUŽNIK: (naziv i sedište, matični broj i PIB), račun broj (broj) koji se vodi kod (naziv i sedište banke).

Na osnovu člana 48. i 111. Zakona o stečaju („Sl. glasnik RS“, broj 104/2009, 99/2011-dr.zakon, 71/2012-OUS, 83/2014 i 113/2017) Poverilac blagovremeno podnosi

PRIJAVU POTRAŽIVANJA

Rešenjem Privrednog suda u (mesto), St. (broj) od (datum) godine nad Stečajnim dužnikom otvoren je stečajni postupak, o čemu su poverioci obavešteni oglasom objavljenim u „Sl. glasniku Republike Srbije“, br. (broj) od (datum) godine, uvidom na internet strani suda, te pozvani da u roku od (broj) dana, računajući od dana objavljivanja oglasa, prijave stečajnom sudu svoja potraživanja.*

Predlagač potražuje od Stečajnog dužnika iznos od (iznos) dinara po osnovu (navesti pravni posao koji je osnov dugovanja, npr. ugovor o isporuci, prodaji i sl.).

DOKAZ:

– (Ugovori,  otpremnice, računi i sl.);

– Opomena za plaćanje br. (broj) od (datum) godine.

Kako Stečajni dužnik nije vratio dug po osnovu navedenog posla, Poverilac na osnovu čl. 48. i 111. Zakona o stečaju podnosi prijavu potraživanja na ime glavnog duga u iznosu od (iznos) dinara i na ime obračunate kamate do dana otvaranja postupka stečaja (iznos) dinara, ukupno (iznos) dinara, s predlogom da isto potraživanje prizna i razvrsta u treći isplatni red. Nadalje, ako se za to steknu uslovi iz člana 85. stav 3. Zakona o stečaju, Poverilac traži i kamatu za period posle otvaranja stečaja pa do isplate glavnog duga.**

U skladu sa čl. 111. stav 6. Zakona o stečaju Poverilac izjavljuje da ne postoje jemci za obavezu Stečajnog dužnika.***

 

U (mesto)

dana (datum) godine

ZA POVERIOCA

___________________

(ime i prezime)

 

NAPOMENE:

*Prijave se mogu podneti po isteku roka određenog rešenjem stečajnog sudije, ali najkasnije u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u „Sl.  glasniku Republike Srbije”, a sve prijave podnete po isteku roka od 120 dana biće odbačene kao neblagovremene.

**Ukoliko posle izmirenja svih potraživanja postoje raspoloživa sredstva za isplatu, stečajni sudija odobrava obračunavanje i plaćanje kamate stečajnim poveriocima i za period posle otvaranja stečajnog postupka i obračunavanje i plaćanje kamate obezbeđenih poverilaca koje nisu izmirene iz realizovane vrednosti predmeta obezbeđenja.

***Ukoliko postoje jemci za obavezu stečajnog dužnika poverilac je dužan da o podnetoj prijavi potraživanja blagovremeno obavesti jemce. Poverilac je dužan da obavesti stečajnog upravnika o svakoj naplati potraživanja od jemca, u roku od osam dana od dana izvršene naplate.

PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: