Predlog za uređenje korišćenja zajedničke stvari – nepokretnosti

(naziv suda) SUDU U (mesto)

 

PREDLAGAČ: (ime i prezime, adresa i jmbg).

PROTIVNIK PREDLAGAČA: (ime i prezime, adresa i jmbg).

 

PREDLOG

za uređenje korišćenja zajedničke stvari

Predlagač i protivnik predlagača suvlasnici sa udelom po (navesti udeo) na (navesti i opisati nepokretnost, vrsta, namena, lokacija – adresa, površina, struktura, upis u registar itd.).

Protivnik predlagača je bio suvlasnik na navedenoj nepokretnosti još ranije, a predlagač je svoj deo navedene nepokretnosti nasledio od svog oca pravnosnažnim rešenjem (naziv suda) suda u (mesto), O.br. (broj) od (datum) godine.

Predlagač i protivnik predlagača ne mogu da se dogovore kako da koriste zajedničku stvar, jer (navesti razloge zbog kojih se postupak pokreće, odnosno u čemu se sastoji povreda prava predlagača, npr. ne mogu da se dogovore koje prostorije da koriste posebno, a koje zajednički), te je predlagač povređen u pravu upravljanja i korišćenja zajedničke stvari.

S obzirom na  navedeno predlagač predlaže da sud donese sledeće

REŠENJE

UREĐUJE SE UPRAVLJANJE I KORIŠĆENJE ZAJEDNIČKE STVARI (navesti i opisati nepokretnost, vrsta, namena, lokacija – adresa, površina, struktura, upis u registar itd.), u svojini predlagača i protivnika predlagača po 1/2, na sledeći način: (navesti način korišćenja ili upravljanja zajedničkom stvari, koje će prostorije posebno koristiti, a koje zajednički i kako će koristiti zajedničke prostorije).

Troškove u vezi sa upravljanjem i korišćenjem predmetne zajedničke stvari predlagač i protivnik predlagača će snositi (navesti kako će se snositi troškovi, npr. na jednake delove).

OBAVEZUJE SE protivnik predlagača da predlagaču nadoknadi troškove vanparničnog postupka, u roku od 15 dana od prijema rešenja, pod pretnjom izvršenja.

 

U (mesto)

dana (datum) godine

 

PREDLAGAČ

_________________

(ime i prezime)

PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: