Predlog za izvršenje na osnovu izvršne isprave na celokupnoj imovini izvršnog dužnika

(naziv suda) SUDU U (mesto)1

IZVRŠNI POVERILAC: (ime i prezime, prebivalište, datum rođenja i JMBG)2, koga zastupa adv. (ime i prezime, adresa).

IZVRŠNI DUŽNIK: (ime i prezime, prebivalište, datum rođenja i JMBG).2

 

PREDLOG

ZA IZVRŠENJE NA OSNOVU IZVRŠNE ISPRAVE

 

U 4 primerka

Prilozi: (broj) priloga u 4 primerka

Pravnosnažnom i izvršnom presudom (naziv suda) suda u (mesto), P.br. (broj) od (datum) godine obavezan je izvršni dužnik da izvršnom poveriocu plati dug u iznosu od (iznos) dinara sa kamatom od (datum) do isplate, kao i (iznos) dinara na ime parničnih troškova. Presuda je postala pravnosnažna dana (datum) godine, a izvršna dana (datum) godine.

Navedenom presudom, kao izvršnom ispravom, naloženo je izvršnom dužniku da izvrši obavezu u roku od (broj) dana od dana prijema ove presude, odnosno najkasnije do (datum) godine.4

DOKAZ: Pravnosnažna i izvršna presuda (naziv suda) suda u (mesto), P.br. (broj) od (datum) godine u originalu, overenoj kopiji ili prepisu sa potvrdom izvršnosti.3

S obzirom da izvršni dužnik nije izvršio obavezu određenu izvršnom ispravom, izvršni poverilac predlaže da sud donese

REŠENJE

Na osnovu pravnosnažne i izvršne presude (naziv suda) suda u (mesto), P.br. (broj) od (datum) godine ODREĐUJE SE IZVRŠENJE radi namirenja novčanog potraživanja izvršnog poverioca (ime i prezime, prebivalište, datum rođenja i JMBG)2 prema izvršnom dužniku (ime i prezime, prebivalište, datum rođenja i JMBG)2 na ime duga u iznosu od (iznos) dinara sa kamatom od (datum) do isplate, kao i (iznos) dinara na ime troškova parničnog postupka i (iznos) dinara na ime troškova izvršnog postupka, NA CELOKUPNOJ IMOVINI IZVRŠNOG DUŽNIKA.5

Izvršenje sprovodi (navesti konkretno određenog i mesno nadležnog javnog izvršitelja).

 

U (mesto)

dana (datum) godine

 

PUNOMOĆNIK

_____________________

Adv. (ime i prezime)

 

TROŠKOVNIK:

– sudska taksa na predlog,

– sastav predloga po AT.

 

NAPOMENE:

1 Ukoliko je podnet predlog za izvršenje na celokupnoj imovini izvršnog dužnika radi namirenja novčanog potraživanja za odlučivanje o predlogu za izvršenje mesno je nadležan sud na čijem području izvršni dužnik ima prebivalište ili boravište, odnosno sedište.

2 Za pravno lice navesti: poslovno ime, matični broj i PIB.

Za strano pravno lice navesti: poslovno ime i sedište i odgovarajući identifikacioni broj.

Za preduzetnika ili fizičko lice koje obavlja delatnost navesti: poslovno ime ili ime i prezime, matični broj i PIB.

3 Ako se predlog za izvršenje podnosi sudu koji je u prvom stepenu odlučivao o potraživanju izvršnog poverioca, uz njega se ne prilaže izvršna isprava, a i ako se priloži, ne mora da sadrži potvrdu o izvršnosti.

4 Rok za dobrovoljno ispunjenje obaveze teče od kada je izvršni dužnik primio sudsku odluku, ako zakonom nije drukčije određeno.

5 Izvršni poverilac koji zahteva izvršenje radi namirenja novčanog potraživanja nije dužan da u predlogu za izvršenje naznači sredstvo i predmet izvršenja (izvršenje na celokupnoj imovini izvršnog dužnika).

PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: