Molba za plaćanje novčane kazne za prekršaj u ratama

Pr.br. (broj)

 

PREKRŠAJNOM SUDU U (mesto)

 

PODNOSILAC: (ime i prezime, adresa i jmbg za fizičko lice, naziv i sedište, PIB i mat. za pravno lice) koga zastupa adv. (ime i prezime, adresa).

 

Na osnovu člana 40. Zakona o prekršajima, podnosilac preko punomoćnika podnosi

MOLBU

ZA PLAĆANJE NOVČANE KAZNE U RATAMA

Presudom Prekršajnog suda u (mesto), Pr.br. (broj), (naziv i sedište) oglašeno je odgovornim za prekršaj iz člana (broj) (navesti propis o prekršaju koji je primenjen) i osuđeno na novčanu kaznu u iznosu od (iznos) dinara, koju je dužno da plati u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti ove presude.

(Navesti razloge koji ovu molbu čine opravdanim, npr. obzirom na tešku ekonomsku situaciju u zemlji, kao opšte poznatu činjenicu, koja je prouzrokovala smanjenje obima poslovanja i prometa u poslovanju), podnosilac moli ovaj sud da mu dozvoli da izrečenu novčanu kaznu plati u (broj) mesečnih rata (predložiti način i rok plaćanja), a u skladu sa čl. 40. stav 2. Zakona o prekršajima.

Podnosilac je ispunio uslov za dozvolu plaćanja navedene kazne u ratama, odnosno platio je troškove postupka u iznosu od (iznos) dinara određenom u presudi Pr.br. (broj), o čemu prilaže dokaz.

 

U PRILOGU:

– Uplatnica o plaćenim troškovima postupka

 

U (mesto)

Dana (datum) godine

 

PUNOMOĆNIK

____________________

Adv. (ime i prezime)

PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: