Najnovije pravne vesti ( Strana 3 )

Pravilnik o polaganju ispita za licencu direktora

U „Sl. glasniku RS“, br. 63/2018 objavljen je Pravilnik o programu obuke i polaganju ispita za licencu za direktora ustanove obrazovanja i vaspitanja koji se primenjuje od 25. avgusta 2018. god. Ovim pravilnikom uređuju se: program obuke u skladu sa standardima kompetencija direktora, program ispita, način i postupak polaganja ispita, sastav i način rada komisije ...
Čitaj dalje

Izmena pravilnika o finansiranju obrazovnih ustanova

U „Sl. glasniku RS“, br. 45/2018 objavljeni su: 1. Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Najvažnije izmene koje donosi su: – Smanjenje broja odeljenja za bropisani broj izvršilaca, odnosno izmenom broja izvršilaca – stručnih saradnika i bibliotekara, – brisana je odredba ...
Čitaj dalje

Novi kriterijumi kod primene načela ne bis in idem

Ustavni sud u odluci broj Už-3312/2016 od 5. aprila 2018. godine, zauzima stav u skladu sa novim kriterijumima Evropskog suda za ljudska prava u vezi sa načelom ne bis in idem. I. Relevantne odredbe Član 4. stav 1. Protokola broj 7 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda propisuje: „Nikome se ne ...
Čitaj dalje

Konačno – stav Vrhovnog kasacionog suda o troškovima kredita!!!

Vrhovni kasacioni sud na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održanoj 22. maja 2018. godine, doneo je dugo očekivani stav o pravu banaka da naplaćuju troškove obrade kredita, odnosno u vezi sa načinom ugovaranja i naplatom troškova kredita. Podsetimo se da su pre ovog stava bili zauzeti i drugi stavovi u odlukama kako Vrhovnog, tako ...
Čitaj dalje

Transplantacija organa, ćelija i tkiva

U „Sl. glasnik RS“, br. 57/2018 sa primenom od 2. avgusta 2018. god. objavljeni su: • Zakon o ljudskim ćelijama i tkivima, čijim stupanjem na snagu prestaje da važi Zakon o transplantaciji ćelija i tkiva („Službeni glasnik RS”, broj 72/09).
Čitaj dalje

PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: