Najnovije pravne vesti

Novo u izvršnom postupku – Podnošenje i dostavljanje u elektronskom obliku

Obaveštavamo Vas da su u „Sl. glasniku RS“, br. 30/2021, sa primenom od 3. aprila 2021, objavljeni: –Pravilnik o načinu podnošenja predloga za izvršenje na osnovu izvršne ili verodostojne isprave u elektronskom obliku, i –Pravilnik o dostavljanju elektronskim putem između javnog izvršitelja i drugih organa. Pravilnikom o načinu podnošenja predloga za izvršenje na osnovu izvršne ...
Čitaj dalje

Najnovije pravno shvatanje Vrhovnog kasacionog suda

Vrhovni kasacioni sud objavio je novo pravno shvatanje utvrđeno na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda od 17. februara 2021. godine. Ovo pravno shvatanje glasi: “Lice kome je povređeno pravo konačnim ili pravnosnažnim pojedinačnim aktom donetim primenom zakona ili drugog opšteg akta za koji je odlukom Ustavnog suda utvrđeno da nije u saglasnosti s ustavom, ...
Čitaj dalje

Sve o novoj državnoj pomoći privredi – ko ima pravo i kako se ostvaruje?

Poreska uprava dala je detaljno objašnjenje u vezi sa novom državna pomoći privrednim subjektima. Naime, Uredba o utvrđivanju Programa direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije privrednim subjektima u privatnom sektoru u cilju ublažavanja ekonomskih posledica prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 objavljena je u “Sl. glasniku RS”, br. 11/2021, a primenjuje se od 13. ...
Čitaj dalje

Sastav konkursne komisije kada se bira sekretar ustanove

Da li sekretar ustanove može biti u konkursnoj komisiji za prijem kandidata u radni odnos kada je sekretar jedan od kandidata? Naime, kada je u pitanju prijem u radni odnos članom 154. stav 3. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018-dr.zakoni, 10/2019 i 6/2020) propisano je: „Konkurs sprovodi konkursna ...
Čitaj dalje

Najnoviji stavovi Vrhovnog kasacionog i apelacionih sudova – iz januara 2020. godine

Krajem januara objavljeni su brojni novi stavovi Vrhovnog kasacionog i apelacionih sudova, zauzimani tokom 2019. godine. Stavovi se odnose na sporna pitanja u primeni: Zakonika o krivičnom postupku, Krivičnog zakonika, Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica, Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, Zakona o izvršenju vanzavodskih sankcija, Tarife ...
Čitaj dalje

Šta donose izmene Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja?

U „Sl. glasniku RS“, br. 6/2020 objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koji je u primeni od 1. februara 2020. god. Osnovni razlog donošenja ovih izmena je usklađivanje odredaba Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja u delu koji se odnosi na: – evidencije u obrazovanju i ...
Čitaj dalje

Usvojen je novi Zakon o javnim nabavkama

Usvojen je novi Zakon o javnim nabavkama u Narodnoj skupštini Republike Srbije i objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 91/2019 od 24. decembra 2019. god. Primena Zakona je zbog obimnih i sveobuhvatnih izmena odložena do 1. jula 2020. godine, osim pojedinih odredaba, koje se primenjuju od 1. januara 2020. godine, odnosno od dana pristupanja Republike Srbije ...
Čitaj dalje

Koja prava imaju zaposleni u javnom sektoru po novom budžetu?

U skladu sa članom 17. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu, objavljenom „Sl. glasniku RS“, br. 84/2019, a u primeni od 1. januara 2020. godine: – NEĆE SE VRŠITI obračun i isplata poklona u novcu, božićnih, godišnjih i drugih vrsta nagrada i bonusa, kao i drugih primanja iz člana 120. stav 1. tačka ...
Čitaj dalje

PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: