Najnovije pravne vesti

Sastav konkursne komisije kada se bira sekretar ustanove

Da li sekretar ustanove može biti u konkursnoj komisiji za prijem kandidata u radni odnos kada je sekretar jedan od kandidata? Naime, kada je u pitanju prijem u radni odnos članom 154. stav 3. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018-dr.zakoni, 10/2019 i 6/2020) propisano je: „Konkurs sprovodi konkursna ...
Čitaj dalje

Najnoviji stavovi Vrhovnog kasacionog i apelacionih sudova – iz januara 2020. godine

Krajem januara objavljeni su brojni novi stavovi Vrhovnog kasacionog i apelacionih sudova, zauzimani tokom 2019. godine. Stavovi se odnose na sporna pitanja u primeni: Zakonika o krivičnom postupku, Krivičnog zakonika, Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica, Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, Zakona o izvršenju vanzavodskih sankcija, Tarife ...
Čitaj dalje

Šta donose izmene Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja?

U „Sl. glasniku RS“, br. 6/2020 objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koji je u primeni od 1. februara 2020. god. Osnovni razlog donošenja ovih izmena je usklađivanje odredaba Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja u delu koji se odnosi na: – evidencije u obrazovanju i ...
Čitaj dalje

Usvojen je novi Zakon o javnim nabavkama

Usvojen je novi Zakon o javnim nabavkama u Narodnoj skupštini Republike Srbije i objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 91/2019 od 24. decembra 2019. god. Primena Zakona je zbog obimnih i sveobuhvatnih izmena odložena do 1. jula 2020. godine, osim pojedinih odredaba, koje se primenjuju od 1. januara 2020. godine, odnosno od dana pristupanja Republike Srbije ...
Čitaj dalje

Koja prava imaju zaposleni u javnom sektoru po novom budžetu?

U skladu sa članom 17. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu, objavljenom „Sl. glasniku RS“, br. 84/2019, a u primeni od 1. januara 2020. godine: – NEĆE SE VRŠITI obračun i isplata poklona u novcu, božićnih, godišnjih i drugih vrsta nagrada i bonusa, kao i drugih primanja iz člana 120. stav 1. tačka ...
Čitaj dalje

Počela primena Jedinstvenog informacionog sistema prosvete

U „Sl. glasniku RS“, br. 81/2019 objavljen je Pravilnik o Jedinstvenom informacionom sistemu prosvete, koji se primenjuje od 23. novembra 2019. godine. Ovim pravilnikom propisuje se: – bliži uslovi i način uspostavljanja Jedinstvenog informacionog sistema prosvete, – registar ustanova, – akreditovanih visokoškolskih ustanova, – akreditovanih studijskih programa, – zaposlenih u ustanovama i visokoškolskim ustanovama, – dece, ...
Čitaj dalje

Rešenje za praktičnu primenu novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Rešenje za praktičnu primenu novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti -zakonito i jednostavno izvršavanje obaveza za javni i privatni sektor- Samo u programima Propis Soft Propis Soft – Poslovni Pravni Pomoćnik Novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, broj 87/2018) primenjuje se od 21. avgusta 2019. godine, a uređuje pravo na zaštitu ...
Čitaj dalje

Kalendari obrazovno-vaspitnog rada za školsku 2019/2020

U „Sl. glasniku RS“- Prosvetni glasnik br. 5/2019 objavljeni su: • Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2019/2020 koji stupa na snagu 4. juna 2019. god. a kojim se utvrđuje kalendar za ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada i školskog raspusta za osnovne škole, za školsku 2019/2020. godinu. • Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada srednjih ...
Čitaj dalje

PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: