Aktuelno ( Strana 11 )

Zakon o stečaju sa pregledom najnovijih izmena i dopuna iz „Sl. glasnika RS“, br. 113/2017

Autori pregleda – komentara najnovijih izmena i dopuna Zakona o stečaju: V.f. predsednika Privrednog apelacionog suda sudija Jasminka Obućina i Sudija Privrednog apelacionog suda Duška Ilić Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju objavljen je u „Sl. glasniku RS“, br. 113/2017 i donosi brojne značajne novine, a stupio je na snagu 25. decembra 2017. ...
Čitaj dalje

Jubilarni 50. broj časopisa „Advokatska kancelarija” oktobar 2018.

TEMA BROJA: „Zloupotreba ovlašćenja u privredi – dekriminalizacija ili pravni kontinuitet inkriminacije?“, dipl. prav. Jelena Petrović – na prvi pogled stiče se utisak da je izvršena dekriminalizacija navedenog dela, koja za sobom povlači propisane konsekvence, čime su se rukovodili i sudovi nakon stupanja na snagu izmena Krivičnog zakonika iz „Sl. glasnika RS“, br. 94/2016, odnosno 1. ...
Čitaj dalje

Pravila postupka u sporu za naknadu imovinske štete izazvane povredom prava na suđenje u razumnom roku

Vrhovni kasacioni sud na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održanoj 19. juna 2018. god. doneo je zaključak u vezi sa pravilima postupka u sporu za naknadu imovinske štete izazvane povredom prava na suđenje u razumnom roku, koji se odnosi na članove 27. i 31. Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku („Sl. glasnik ...
Čitaj dalje

Obavezno dostavljanje Poreskoj upravi podataka o skladišnim i poslovnim prostorijama

Poreski obveznici su dužni da Poreskoj upravi dostavljaju podatke o svim skladišnim, odnosno poslovnim prostorijama u kojima obavljaju delatnost kao i da uredno prijavljuju eventualne izmene tih podataka, počev od 27. avgusta 2018. godine. Ova obaveza uvedena je Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 30/2018), ...
Čitaj dalje

Pravilnik o polaganju ispita za licencu direktora

U „Sl. glasniku RS“, br. 63/2018 objavljen je Pravilnik o programu obuke i polaganju ispita za licencu za direktora ustanove obrazovanja i vaspitanja koji se primenjuje od 25. avgusta 2018. god. Ovim pravilnikom uređuju se: program obuke u skladu sa standardima kompetencija direktora, program ispita, način i postupak polaganja ispita, sastav i način rada komisije ...
Čitaj dalje

Izmena pravilnika o finansiranju obrazovnih ustanova

U „Sl. glasniku RS“, br. 45/2018 objavljeni su: 1. Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Najvažnije izmene koje donosi su: – Smanjenje broja odeljenja za bropisani broj izvršilaca, odnosno izmenom broja izvršilaca – stručnih saradnika i bibliotekara, – brisana je odredba ...
Čitaj dalje

PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: