Search

Predmeti - utuženja

Programsko rešenje za evidenciju i naplatu potraživanja

Specijalizovano programsko rešenje je namenjeno javnim preduzećima komunalne delatnosti u cilju unapređenja naplate potraživanja. Omogućuje uspostavljanje ažurnih i potpunih evidencija korisnika i potraživanja, sa efikasnim praćenjem predmeta u kompletnom procesu naplate potraživanja.

Funkcije

Formiranje predmeta i evidencija

Rad u programu možete započeti unosom stranke ili predmeta. Redosled nije presudan jer se nakon unosa stranke možete nadovezati na unos predmeta i obrnuto.

Za svaku kreiranu stranku možete dodati jedan ili više predmeta. Takođe, jedan predmet može biti povezan za više stranaka istovremeno.

Za stranku pored imena i prezimena/naziva možete uneti i JMBG/PIB, matični broj, interni broj, adresu, sedište, kontakt telefone, e-mail adrese, žiro račune i napomene u vidu komentara.

Predmet nudi mnogo mogućnosti te pored samog naziva možete uneti, vrstu predmeta, osnov, poslovni/sudski broj predmeta, interne oznake i napomene. U okviru predmeta možete uneti svu dokumentaciju koja se na dati predmet odnosi kao i sva potraživanja sa troškovima, kamatama i uplatama stranke. Dodatno možete evidentirati i ostala lica angažovana na predmetu sa kontakt podacima (izvršitelj, advokat…)

U osnovi dobijate sistem koji je prilagođen kvalitetnom načinu elektronske evidencije predmeta, sa jednostavnim pristupom svim podacima, praćenju toka predmeta, troškova i rokova. Vaše postojeće predmete i sporne korisnike usluga, odnosno dužnike, je moguće automatizovano preneti u bazu programa PREDMETI – UTUŽENJA, čime odmah dobijate gotov sistem spreman za dalji rad.

Pored predmeta koje vodite za Vaše nenaplaćene usluge, moguće je voditi evidenciju i praćenje svih ostalih vrsta predmeta u parničnom postupku, krivičnih predmeta, radnih sporova, upravnih sporova, kao i predmeta i dokumenata koji su deo internih potreba preduzeća.

Finansije - troškovi predmeta i naplata

Za svaki predmet možete voditi Vaša potraživanja, zatim troškove koje imate, a tiču se taksi, honorara angažovanih advokata, izvršitelja, kao i ostale troškove u predmetu koje vodite radi naplate potraživanja. Takođe je moguće voditi i evidenciju o kamati i evidentirati uplate stranke u izvršnom postupku i naplati.

U okviru svakog predmeta imate uvid u ukupno dugovanje za taj predmet dok u okviru Finansija (posebna opcija glavnog menija) možete izvući statistiku za sveukupna dugovanja i kreirati posebne izveštaje koristeći raspoložive kriterijume pretrage.

Dokumenti

U okviru predmeta možete sami kreirati/otkucati dokument, poput podneska i drugih akata, ali i uneti eksterne dokumente koje dobijate od suda, stranke ili drugih organa.

Paket pruža mogućnost prenosa i ranije kreiranih dokumenata koji se nalaze u Vašim folderima i tako ubrzate evidenciju već započetih procesa. Jednostavno, možete dokumente sa računara da prevučete u predmet i na taj način kompletirate dokumentaciju i pojednostavite implementaciju softvera PREDMETI – UTUŽENJA.

Rokovnik i zadaci

Softverski paket PREDMETI – UTUŽENJA sadrži kalendarski rokovnik sa alarmom obaveza. Možete evidentirati sve obaveze i povezati ih sa predmetima čime dobijate kalendarski rokovnik sa pregledom dnevnih/nedeljnih/mesečnih obaveza i alarmom za obaveze koje imaju rokove.

Pored Rokovnika dostupna je i rubrika namenjena za evidenciju Zadataka. Zadaci pružaju mogućnost zadavanja intervala za koji je potrebno obaviti neku obavezu. Takođe možete podešavati alarm i izvršiti klasifikaciju po važnosti.

Pretrage

Na početnoj strani programa dostupna je brza pretraga stranaka i predmeta. Predmeti koji čine srž softvera, mogu se u par koraka naći i to po nazivu, poslovnom broju i internom broju a stranke po nazivu, JMBG/PIB-u i internom broju.

Glavna i detaljna pretraga je dostupna u vidu opcija Statistika i Finansije u glavnom meniju programa. U okviru statistike možete pretraživati Predmete, Stranke i Dokumente a na raspolaganju su vam svi kriterijumi pretrage. U okviru finansija omogućena je pretraga koja se odnosi na finansijske stavke sa mogućnošću grupisanja po predmetu.

Izveštaji

U svakom trenutku, u samo par koraka, dostupno je kreiranje raznovrsnih izveštaja. Moguće je vršiti filtriranje podataka po svim kriterijumima koji su na raspolaganju kako u okviru Statistike tako i u okviru Finansija.

Svi izveštaji se mogu štampati, a može se vršiti i export podataka.

Bezbednost

Softverski paket PREDMETI – UTUŽENJA sadrži sistem bezbednog i sistematičnog arhiviranja podaka i sigurnost u radu.

Potrebno je da u okviru postavki definišete lokaciju za arhiviranje baze programa i učestalost podsetnika za potrebe arhiviranja.

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari