osnovna Strana 3

Sredstva i predmeti izvršenja po novom ZIO

09 novembar, 2018 |

Stručno štampano izdanje, časopis "Advokatska kancelarija" Sve to, i još mnogo više nađite u programskom rešenju. Pogledajte detaljnije Zakonom o izvršenju i obezbeđenju (“Sl. glasnik RS", br. 106/2015) (u daljem tekstu: novi ZIO) koji je stupio na snagu 1. jula 2016. god. sredstva i predmeti izvršenja uređeni su na sličan način kao i u prethodnom ...

Čitaj dalje

Pasivna legitimacija i teret dokazivanja u sporu radi ostvarivanja prava zaposlenih kod promene poslodavca

09 novembar, 2018 |

Stručno štampano izdanje, časopis "Advokatska kancelarija" Sve to, i još mnogo više nađite u programskom rešenju. Pogledajte detaljnije Vrhovni kasacioni sud doneo je 28. decembra 2016. godine presudu broj Rev2 1112/2016.  Ovom presudom odlučeno je u sporu pokrenutom po tužbi zaposlenog protiv „starog“ poslodavca, kod kojeg je došlo do subjektivnog preinačenja tužbe, te je tuženi ...

Čitaj dalje

Svrha iznošenja odbrane u kaznenom postupku

09 novembar, 2018 |

Stručno štampano izdanje, časopis "Advokatska kancelarija" Krivični zakonik sa prikazom i komentarom izmena i dopuna zaključno sa 2016. Sve to, i još mnogo više nađite u programskom rešenju. Pogledajte detaljnije Povod za pisanje ovog komentara je nešto na šta je autor ovog teksta nailazio u mnogim kaznenim postupcima (krivičnim i prekršajnim). U pitanju je rečenica ...

Čitaj dalje

Krivično delo pronevera

09 novembar, 2018 |

Stručno štampano izdanje, časopis "Advokatska kancelarija" Krivični zakonik sa prikazom i komentarom izmena i dopuna zaključno sa 2016. Sve to, i još mnogo više nađite u programskom rešenju. Pogledajte detaljnije Glava XXXIII Krivičnog zakonika („Sl. glasnik RS“, br. 85/05, 88/05, 107/05, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13, 108/14, 94/16) pod nazivom "Krivična dela protiv službene dužnosti", u ...

Čitaj dalje

Prijava neobezbeđenog potraživanja poverioca prema stečajnom dužniku

09 novembar, 2018 |

Stručno štampano izdanje, časopis "Advokatska kancelarija" Zakon o stečaju sa Pregledom najnovijih izmena i dopuna iz „Sl. glasnika RS“, br. 113/2017 Sve to, i još mnogo više nađite u programskom rešenju. Pogledajte detaljnije St. (broj)   PRIVREDNOM SUDU U (mesto) POVERILAC: (naziv i sedište, matični broj i PIB), račun broj (broj) koji se vodi kod ...

Čitaj dalje

Žalba protiv prvostepenog rešenja u upravnom postupku

09 novembar, 2018 |

Stručno štampano izdanje, časopis "Advokatska kancelarija" Zakon o opštem upravnom postupku sa komentarom najznačajnijih novina i modelima + Elektronsko izdanje Sve to, i još mnogo više nađite u programskom rešenju. Pogledajte detaljnije (Naziv i adresa prvostepenog organa)1 ZA (Naziv i adresa drugostepenog organa)   PODNOSILAC/ŽALILAC: (ime i prezime, prebivalište, odnosno boravište za fizičko lice, odnosno ...

Čitaj dalje

Molba za plaćanje novčane kazne za prekršaj u ratama

09 novembar, 2018 |

Stručno štampano izdanje, časopis "Advokatska kancelarija" Sve to, i još mnogo više nađite u programskom rešenju. Pogledajte detaljnije Pr.br. (broj)   PREKRŠAJNOM SUDU U (mesto)   PODNOSILAC: (ime i prezime, adresa i jmbg za fizičko lice, naziv i sedište, PIB i mat. za pravno lice) koga zastupa adv. (ime i prezime, adresa).   Na osnovu ...

Čitaj dalje

Rešenje o utvrđivanju prestanka potrebe za radom zaposlenog u školi

09 novembar, 2018 |

Stručno štampano izdanje, časopis "Advokatska kancelarija" Novi Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja sa komentarom najznačajnijih novina Sve to, i još mnogo više nađite u programskom rešenju. Pogledajte detaljnije Na osnovu čl. 126. stav 4 tač. 18) i čl. 153. stav 1 i 2. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", ...

Čitaj dalje

Ugovor o radu

09 novembar, 2018 |

Stručno štampano izdanje, časopis "Advokatska kancelarija" Sve to, i još mnogo više nađite u programskom rešenju. Pogledajte detaljnije Na osnovu čl. 30. i 33. Zakona o radu, ugovarači: ZAPOSLENI1: (ime i prezime, adresa, jmbg), POSLODAVAC: (naziv, sedište i adresa, matični broj, PIB), koga zastupa (ime i prezime, funkcija)2, dana (datum) godine u (mesto), zaključili su ...

Čitaj dalje

Tužba radi poništaja nasledničke izjave

09 novembar, 2018 |

Stručno štampano izdanje, časopis "Advokatska kancelarija" Sve to, i još mnogo više nađite u programskom rešenju. Pogledajte detaljnije (naziv suda) SUDU U (mesto)   TUŽILAC: (ime i prezime, adresa), koga zastupa adv. (ime i prezime, adresa). TUŽENI: (ime i prezime, adresa).   TUŽBA radi poništaja nasledničke izjave   U 2 primerka Prilozi: 4 priloga u ...

Čitaj dalje

PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: