osnovna Strana 2

Eventualni tužbeni zahtev kod povraćaja imovine u stečajnu masu

12 novembar, 2018 |

Stručno štampano izdanje, časopis "Advokatska kancelarija" Zakon o stečaju sa Pregledom najnovijih izmena i dopuna iz „Sl. glasnika RS“, br. 113/2017 Sve to, i još mnogo više nađite u programskom rešenju. Pogledajte detaljnije U praksi se često kao sporno postavlja pitanje kako postaviti tužbeni zahtev u situaciji kada tužilac nije siguran da li je pravni ...

Čitaj dalje

Nasleđivanje poreskog duga

12 novembar, 2018 |

Stručno štampano izdanje, časopis "Advokatska kancelarija" Sve to, i još mnogo više nađite u programskom rešenju. Pogledajte detaljnije Sva prava preminulog fizičkog lica – poreskog obveznika koja su podobna za nasleđivanje prelaze na njegove naslednike, a dugove tog lica do visine vrednosti nasleđene imovine, uključujući i neizmirenu obavezu po osnovu poreza, ispunjavaju njegovi naslednici u ...

Čitaj dalje

Šta donosi novi Zakon o opštem upravnom postupku?

12 novembar, 2018 |

Stručno štampano izdanje, časopis "Advokatska kancelarija" Sve to, i još mnogo više nađite u programskom rešenju. Pogledajte detaljnije U skladu sa tendecijom usklađivana zakonodavstva sa pravnim sistemom Evropske unije donet je i novi Zakon o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016),  iako je njegov prethodnik opstao dosta dugo i pokazao se dosta dobro ...

Čitaj dalje

Pravo na porodičnu penziju vanbračnog partnera

12 novembar, 2018 |

Stručno štampano izdanje, časopis "Advokatska kancelarija" Sve to, i još mnogo više nađite u programskom rešenju. Pogledajte detaljnije Vanbračni partneri nikada nisu imali direktno propisano pravo na porodičnu penziju po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, mada (po tumačenju autora ovog teksta) postoji zakonski osnov za to, ako se šire tumači zakon. Krenimo redom. Zakon ...

Čitaj dalje

Nastupanje i početak toka apsolutne zastarelosti vođenja prekršajnog postupka

12 novembar, 2018 |

Stručno štampano izdanje, časopis "Advokatska kancelarija" Sve to, i još mnogo više nađite u programskom rešenju. Pogledajte detaljnije U praksi se pojavilo kao sporno pitanje da li apsolutna zastarelost vođenja prekršajnog postupka nastupa istog datuma kada je prekršaj izvršen ili protekom onoga dana poslednjeg meseca, odnosno godine, koji po svom broju odgovara danu kada je ...

Čitaj dalje

Procedura za priznavanje stranih školskih isprava

12 novembar, 2018 |

Stručno štampano izdanje, časopis "Advokatska kancelarija" Novi Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja sa komentarom najznačajnijih novina Sve to, i još mnogo više nađite u programskom rešenju. Pogledajte detaljnije U okviru ovog teksta pružićemo informacije u pogledu procedura priznavanja stranih školskih isprava u osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju, objavljenih na sajtu Ministarstva prosvete, ...

Čitaj dalje

Karakteristike rada van radnog odnosa

09 novembar, 2018 |

Stručno štampano izdanje, časopis "Advokatska kancelarija" Sve to, i još mnogo više nađite u programskom rešenju. Pogledajte detaljnije Angažovanje lica za obavljanje privremenih i povremenih poslova, poslova po osnovu ugovora o delu, o stručnom osposobljavanju i usavršavanju, o dopunskom radu, svrstava se u posebne odredbe Zakona o radu jer takav rad predstavlja rad van radnog ...

Čitaj dalje

Restriktivno tumačenje prava države da nasleđuje

09 novembar, 2018 |

Stručno štampano izdanje, časopis "Advokatska kancelarija" Sve to, i još mnogo više nađite u programskom rešenju. Pogledajte detaljnije Presudom Rev 402/2016 od 15.12.2016. god. smatrajući da postoji potreba za novim tumačenjem prava, odnosno odredaba Zakona o nasleđivanju koje regulišu pravo države da nasleđuje u vezi sa odredbama Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa koje regulišu održaj, ...

Čitaj dalje

Aktivna legitimacija u postupku za osporavanje očinstva

09 novembar, 2018 |

Stručno štampano izdanje, časopis "Advokatska kancelarija" Sve to, i još mnogo više nađite u programskom rešenju. Pogledajte detaljnije Član 56. Porodičnog zakona reguliše pitanje osporavanja očinstva. U skladu sa čl. 56. Zakona, osporavati se može prema zakonskoj formulaciji (stav 1) samo očinstvo muškarca upisanog u matičnu knjigu rođenih kao oca deteta, a isključena je mogućnost ...

Čitaj dalje

Ovlašćeni predlagač za pokretanje postupka lišavanja poslovne sposobnosti

09 novembar, 2018 |

Stručno štampano izdanje, časopis "Advokatska kancelarija" Sve to, i još mnogo više nađite u programskom rešenju. Pogledajte detaljnije Porodični zakon ("Sl. glasnik RS", broj 18/2005, 72/2011-dr. zakon i 6/2015) u čl. 146. I 147. propisuje potpuno i delimično lišenje poslovne sposobnosti. Zakonom o vanparničnom postupku ("Sl. glasnik SRS", br. 25/82, 48/88 i "Sl. glasnik RS", ...

Čitaj dalje

PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: