osnovna

Izmena i dopune odredbi o pečatu, posebnih dužnosti i novine za javna akcionarska društva

13 maj, 2019 |

Stručno štampano izdanje, časopis "Advokatska kancelarija" Propis Soft – Poslovni Pravni Pomoćnik Vaš lični pomoćnik u primeni propisa Sve to, i još mnogo više nađite u programskom rešenju. Pogledajte detaljnije Zakon o izmeni i dopunama Zakona o privrednim društvima je objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 95/2018, a primenjuje se od 9. decembra 2018. godine. ...

Čitaj dalje

Tužba radi pobijanja odluke skupštine akcionarskog društva

13 maj, 2019 |

Stručno štampano izdanje, časopis "Advokatska kancelarija" Zakon o stečaju sa Pregledom najnovijih izmena i dopuna iz „Sl. glasnika RS“, br. 113/2017 Sve to, i još mnogo više nađite u programskom rešenju. Pogledajte detaljnije PRIVREDNOM SUDU U (mesto)   TUŽILAC: (ime i prezime, adresa), koga zastupa adv. (ime i prezime, adresa).1   TUŽENI: (puno poslovno ime ...

Čitaj dalje

Uslovi postojanja solidarne odgovornosti poslodavca sledbenika u zavisnosti od vrste statusne promene

13 maj, 2019 |

Stručno štampano izdanje, časopis "Advokatska kancelarija" Zakon o stečaju sa Pregledom najnovijih izmena i dopuna iz „Sl. glasnika RS“, br. 113/2017 Sve to, i još mnogo više nađite u programskom rešenju. Pogledajte detaljnije POSLODAVAC SLEDBENIK NIJE OVLAŠĆEN DA MENJA PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI ZAPOSLENIH KOJE PREUZIMA, ALI POSTOJI OPRAVDANA POTREBA DA SA ZAPOSLENIMA ZAKLJUČI ANEKSE ...

Čitaj dalje

Zakon o privrednim društvima

13 maj, 2019 |

Sve to, i još mnogo više nađite u programskom rešenju. Pogledajte detaljnije Zakon o stečaju sa Pregledom najnovijih izmena i dopuna iz „Sl. glasnika RS“, br. 113/2017 Stručno štampano izdanje, časopis "Advokatska kancelarija" Zakon o privrednim društvima Zakon je objavljen u „Sl. glasniku RS“, broj 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018 NAPOMENA: Prečišćeni tekst ...

Čitaj dalje

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

21 februar, 2019 |

Svi modeli akata usklađeni sa najnovijim izmenama i Detaljna tumačenja u vidu prikaza i komentara Zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS, br. 10/2019) Knjiga Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja sa komentarom najznačajnijih novina + Aneks – nove izmene iz „Sl. glasnika RS“, br. 10/2019 ...

Čitaj dalje

Rok za izjašnjavanje izvršnih poverilaca o sprovođenju izvršenja

18 februar, 2019 |

Stručno štampano izdanje, časopis "Advokatska kancelarija" Sve to, i još mnogo više nađite u programskom rešenju. Pogledajte detaljnije SVI IZVRŠNI POVERIOCI SU MORALI DA POSTUPE PO ČLANU 547. NOVOG ZIO, AKO JE IZVRŠNI POSTUPAK U TOKU, BEZ OBZIRA DA LI JE IZVRŠITELJ IMENOVAN ILI NIJE ZA PODRUČJE ODREĐENOG IZVRŠNOG SUDA. U SLUČAJU DA SE IZVRŠNI ...

Čitaj dalje

Prikaz Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika

30 januar, 2019 |

Stručno štampano izdanje, časopis "Advokatska kancelarija" Propis Soft – Poslovni Pravni Pomoćnik Vaš lični pomoćnik u primeni propisa Sve to, i još mnogo više nađite u programskom rešenju. Pogledajte detaljnije U „Sl. glasniku RS“, br. 41/2018 objavljen je Zakon o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika (u daljem tekstu: zakon) kojim se uređuje uspostavljanje, sadržina, osnovi evidentiranja ...

Čitaj dalje

Zakon o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika

30 januar, 2019 |

Stručno štampano izdanje, časopis "Advokatska kancelarija" Propis Soft – Poslovni Pravni Pomoćnik Vaš lični pomoćnik u primeni propisa Sve to, i još mnogo više nađite u programskom rešenju. Pogledajte detaljnije Zakon je objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 41/2018 od 31. maja 2018. god. NAPOMENA: Ovaj zakon se primenjuje od 8. juna 2018. god. Predmet ...

Čitaj dalje

Eventualni tužbeni zahtev kod povraćaja imovine u stečajnu masu

12 novembar, 2018 |

Stručno štampano izdanje, časopis "Advokatska kancelarija" Zakon o stečaju sa Pregledom najnovijih izmena i dopuna iz „Sl. glasnika RS“, br. 113/2017 Sve to, i još mnogo više nađite u programskom rešenju. Pogledajte detaljnije U praksi se često kao sporno postavlja pitanje kako postaviti tužbeni zahtev u situaciji kada tužilac nije siguran da li je pravni ...

Čitaj dalje

Nasleđivanje poreskog duga

12 novembar, 2018 |

Stručno štampano izdanje, časopis "Advokatska kancelarija" Sve to, i još mnogo više nađite u programskom rešenju. Pogledajte detaljnije Sva prava preminulog fizičkog lica – poreskog obveznika koja su podobna za nasleđivanje prelaze na njegove naslednike, a dugove tog lica do visine vrednosti nasleđene imovine, uključujući i neizmirenu obavezu po osnovu poreza, ispunjavaju njegovi naslednici u ...

Čitaj dalje

PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: