• Početna
  • COVID-19 SVI PROPISI I DRUGI AKTI NA JEDNOM MESTU

COVID-19 SVI PROPISI I DRUGI AKTI NA JEDNOM MESTU

Ovde možete pronaći sve bitne informacije u vezi sa propisima i njihovom primenom u toku vanrednog stanja izazvanog virusom COVID 19

PROPISI
UPUTSTVA I TUMAČENJA
MODELI AKATA

Organizovanje rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja i modeli akata za praktičnu primenu

U „Sl. glasniku RS“, br. 31/2020 objavljena je Uredba o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja koja se primenjuje od 16. marta 2020. god.

Ovom uredbom uređuje se poseban način i organizacija rada poslodavaca na teritoriji Republike Srbije za vreme vanrednog stanja, a pre svega:
– obavljanje poslova van prostorija poslodavca,
– uvođenje smenskog rada,
– omogućavanje održavanja svih poslovnih sastanaka elektronskim, odnosno drugim odgovarajućim putem (video link, video poziv i dr.),
– odlaganje službenih putovanja u zemlji i inostranstvu, u skladu sa odlukom nadležnog organa o zabrani, odnosno privremenom ograničenju ulaska i kretanja.

Za vreme vanrednog stanja poslodavac je dužan da omogući zaposlenima obavljanje poslova van prostorija poslodavca (rad na daljinu i rad od kuće), na svim radnim mestima na kojima je moguće organizovati takav rad u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu.

Ako opštim aktom i ugovorom o radu nije predviđen navedeni način rada, poslodavac može rešenjem omogućiti zaposlenom obavljanje poslova van prostorija poslodavca, ukoliko mu to organizacioni uslovi dozvoljavaju.

Rešenje o obavljanju poslova van prostorija poslodavca obavezno sadrži:

1) trajanje radnog vremena;

2) način vršenja nadzora nad radom zaposlenog.

Poslodavac je dužan da vodi evidenciju o zaposlenima koji obavljaju rad van prostorija poslodavca.

Poslodavac čija je priroda delatnosti takva da nije moguće organizovati rad van prostorija, neophodno je da svoje poslovanje uskladi sa uslovima vanrednog stanja i to:
– da, ukoliko je to moguće i ne iziskuje dodatna sredstva, organizuje rad u smenama, kako bi što manji broj zaposlenih i svih drugih radno angažovanih lica rad obavljao istovremeno u jednoj prostoriji,
– omogući održavanje svih poslovnih sastanaka elektronskim, odnosno drugim odgovarajućim putem (video link, video poziv i dr.),
– odloži službena putovanja u zemlji i inostranstvu, u skladu sa odlukom nadležnog organa o zabrani, odnosno privremenom ograničenju ulaska i kretanja.

Uredbom je propisano i da poslodavac je dužan da u cilju osiguranja zaštite i zdravlja zaposlenih, radno angažovanih i stranaka obezbedi sve opšte, posebne i vanredne mere koje se odnose na higijensku sigurnost objekata i lica u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

Za zaposlene i radno angažovane, koji su u neposrednom kontaktu sa strankama ili dele radni prostor sa više lica, potrebno je obezbediti dovoljne količine zaštitne opreme u skladu sa posebnim propisima.

Kako biste ispunili obaveze u skladu sa navedenom uredbom, ali i kako bi se Vaš rad i poslovanje nesmetano odvijalo, omogućili smo Vam besplatno neophodne modele akata, koje možete preuzeti iz odeljka „Modeli akata“ na ovoj strani.

Izvor: Izvodi iz propisa su preuzeti iz programa „Propis Soft“ – Redakcija Profi Sistem Com.


Prevoz zaposlenih do posla

Privredna komora Srbije formirala je kriznu grupu za prevoz i stupila je u kontakt sa lokalnim samoupravama i prevoznicima.

Upućujemo privrednike da u direktnom kontaktu sa prevoznicima na komercijalnoj osnovi ugovore vanlinijski prevoz.

Apelujemo na sve prevoznike da u ovim uslovima ne povećavaju cene prevoza obzirom na situaciju u kojoj se nalazi cela privreda.

U prilogu su navedeni kontakti 210 prevoznika iz 102 grada i opština u Srbiji. Ovaj spisak će se redovno ažurirati.

Izvor: Privredna komora Srbije

SPISAK PREVOZNIKA


Uputstvo o načinu postupanja advokata za vreme policijskog časa

Obaveštavamo advokate da su dužni da poštuju zabranu kretanja u vreme policijskog časa, kao i da je u odnosu na advokate uspostavljena sloboda kretanja za vreme policijskog časa i utvrđen poseban režim koji ne podrazumeva izdavanje pisanih isprava za kretanje od strane MUP-a kada obavljaju svoju profesionalnu delatnost na osnovu poziva da pristupe u prostorije organa krivičnog gonjenja radi odbrane nekog konkretnog lica lišenog slobode.

Kada advokat u vreme policijskog časa primi telefonski poziv posredstvom Kol centra advokatske komore radi angažovanja u svojstvu branioca po službenoj dužnosti od strane suda, javnog tužioca ili policije (u daljem tekstu:organ postupka) ili kada primi telefonski poziv kao izabrani branilac osumnjičenog,neophodno je da

-pre polaska u prostorije organa postupka pozove telefon 192, stupi u kontakt sa teritorijalno nadležnom organizacionom jedinicom policije na čijem području se nalazi organ postupka i navede svoje ime i prezime, broj advokatske legitimacije, razlog angažovanja i adresu sa koje će krenuti u prostorije organa postupka kao i sam način dolaska (pešice, vozilom i sl);

-u slučaju da advokat nema sopstveno vozilo biće mu obezbeđen prevoz od strane MUP

-u slučaju dolaska pešice ili sopstvenim vozilom, advokat je dužan da najkraćim putem dođe do prostorija organa postupka

-advokat je dužan da kod sebe ima ličnu kartu i advokatsku legitimaciju, kao i da po mogućstvu na sebi ima odgovarajuću zaštitnu opremu (masku i rukavice), s tim da ukoliko advokat nema sopstvenu zaštitnu opremu – biće mu obezbeđena od strane MUP

-za odlazak u prostorije organa krivičnog gonjenja advokatu nije potrebna nikakva posebna isprava, već je dovoljno da postupa u skladu sa napred navedenim uputstvom

-u slučaju zaustavljanja od strane policije dovoljno je da se advokat legitimiše, kao i da navede razlog svog angažovanja i destinaciju organa postupka na koju se uputio

-u slučaju zaustavljanja od strane policije advokat treba da zna da je na osnovu Interne depeše Direktora policije br.3227/20 od 19.03.2020.godine, teritorijalno nadležna organizaciona jedinica policije koja je primila poziv od strane advokata i druga organizaciona jedinica policije koja učestvuje u predistražnom postupku, dužna da preduzme sve mere iz svoje nadležnosti da angažovani advokat nesmetano dođe do prostorija organa postupka i da ukoliko je to nephodno, obezbedi advokatu službenu pratnju ili prevoz od mesta stanovanja do prostorija organa postupka;

– u slučaju da advokat bude lišen slobode u vršenju svoje profesionalne delatnosti, potrebno je da o tome obavesti AK Beograda na dežurni telefon komore 065-3239-846.

 

Izvor: Sajt Advokatske komore Beograda (akb.org.rs).


Preporuke Ministarstva pravde za rad javnih izvršitelja i javnih beležnika

Ministarstvo pravde izradilo je preporuke za rad javnih izvršitelja i javnih beležnika za vreme vanrednog stanja, koje je u Srbiji proglašeno 15. marta, a u cilju sprečavanja širenja Korona virusa. Preporuke su donete nakon sastanka sa predstavnicima pravosudnih institucija, advokature i pravosudnih profesija, kao i epidemiologa iz Instituta za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“.

Preporuke javnim beležnicima i javnim izvršiteljima, kao i one za rad sudova i javnih tužilaštava, dostupne su na internet prezentaciji Ministarstva pravde.

Ministarstvo je Komori javnih izvršitelja, pored ostalog, preporučilo donošenje uputstva za odlaganje izvršnih postupaka radi namirenja novčanih i ostvarenja nenovčanih potraživanja, a posebno onih koji se sprovode prodajom nepokretnosti izvršnog dužnika, prodajom pokretnih stvari, zajedničkom prodajom nepokretnosti i pokretnih stvari, prenosom zarade ili plate, naknade zarade ili naknade plate, penzije i drugih stalnih primanja…

Ova preporuka se ne odnosi na predmete u kojima se namiruje potraživanje na osnovu zakonskog izdržavanja, potraživanja na osnovu zakona kojim se uređuje finansijska podrška porodici sa decom, naknade štete zbog narušenja zdravlja, novčane rente zbog potpune ili delimične nesposobnosti za rad i novčane rente za izdržavanje koje je izgubljeno usled smrti dužnika izdržavanja…

 

Javnim beležnicima je, pored ostalog, preporučeno da u postupcima sačinjavanja smrtovnica, raspravljanja zaostavštine i drugim vanparničnim postupcima koji su im povereni od strane suda, a u kojima je neophodno neposredno učešće stranaka, ne zakazuju ročišta, kao i da već zakazana ročišta odlože do daljeg, osim u predmetima u kojima se zahteva hitno postupanje.

Preporuka je i da službene radnje sačinjavanja javnobeležničkih isprava zakazuju i obavljaju u razmaku od najmanje sat vremena, kao i da pored prijema dokumentacije putem elektronske pošte obezbede i neposredan prijem pismena, uvođenjem jednog šaltera sa kontrolisanim brojem stranaka koje mogu da mu pristupe.

Javnim izvršiteljima i javnim beležnicima je preporučeno da organizuju rad tako da se zaposlenima starijim od 60 godina, onima koji imaju decu do 12 godina i onima sa hroničnim zdravstvenim problemima omogući rad od kuće, te da informacije o obavljanju službenih radnji objave na internet prezentacijama Javnobeležničke i Komore javnih izvršitelja i Ministarstva pravde.

 

Izvor: Sajt Ministarstva pravde Republike Srbije (www.mpravde.gov.rs).

 

Izvor: Sajt Advokatske komore Beograda (akb.org.rs).


Uputstvo o radu kancelarije Ustavnog suda za neposredan prijem podnesaka za vreme vanrednog stanja

Na osnovu člana 24. stav 1. Zakona o Ustavnom sudu („Službeni glasnik RS“, br. 109/07, 99/11, 18/13 – odluka US, 40/15 i 103/15) i člana 8. stav 1. tačka 3) Poslovnika o radu Ustavnog suda („Službeni glasnik RS“, broj 103/13), a u vezi sa Odlukom o proglašenju vanrednog stanja („Službeni glasnik RS“, broj 29/2020), predsednik Ustavnog suda donosi

U P U T S T V O

o radu kancelarije Ustavnog suda za neposredan prijem podnesaka za vreme vanrednog stanja

1. Kancelarija Ustavnog suda za neposredni prijem podnesaka obustavlja rad putem neposrednog kontakta (tzv. šalterski rad) sa učesnicima u ustavnosudskom postupku i drugim strankama.

2. Obustavljanje rada sa učesnicima u ustavnosudskom postupku i drugim strankama putem neposrednog kontakta sprovodi se od 23. marta 2020. godine pa do prestanka vanrednog stanja.

3. U periodu iz tačke 2. ovog uputstva učesnici u ustavnosudskom postupku i druge stranke podneske mogu predati Ustavnom sudu samo putem pošte.

4. Zatvara se ulaz A u zgradu Ustavnog suda iz Bulevara kralja Aleksandra 15 i isti neće biti u funkciji od 23. marta 2020. godine pa do prestanka vanrednog stanja.

5. Ovo uputstvo objaviti na oglasnoj tabli i internet stranici Ustavnog suda.

(Uputstvo o radu kancelarije Ustavnog suda za neposredan prijem podnesaka za vreme vanrednog stanja Su broj: Sl. – 1 od 22. mart 2020. god.)

Rad od kuće i sa bilo koje lokacije uz naša programska rešenja!

Propis Soft

PROPIS SOFT

Za olakšanu primenu propisa!
Unapređena elektronska baza propisa, sudske prakse, službenih mišljenja, modela akata i obrazaca, sa prilagođavanjem potrebama svakog korisnika, online pristupom i pristupom sa mobilnih uređaja.

PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.