Search

Zahtev za davanje saglasnosti na izmene i/ili dopune postojeće liste kategorija

Na osnovu člana 14. Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 6/2020) stvaralac i imalac, osim fizičkih lica, dužni su da donesu listu kategorija arhivske građe i dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja. Zakonom je propisano da će se novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 2.000.000 dinara kazniti za prekršaj pravno lice ako ne donese ovaj akt. Novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 dinara kazniće se za ovaj prekršaj odgovorno lice u pravnom licu. Ukoliko menjate, odnosno dopunjujete ovu listu prilikom obraćanja nadležnom arhivu poželjno je, uz izmenjenu, odnosno dopunjenu listu, podneti sledeći dopis:

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari