Pravilnik o polaganju ispita za licencu direktora

Najnovije pravne vesti

U „Sl. glasniku RS“, br. 63/2018 objavljen je Pravilnik o programu obuke i polaganju ispita za licencu za direktora ustanove obrazovanja i vaspitanja koji se primenjuje od 25. avgusta 2018. god.

Ovim pravilnikom uređuju se: program obuke u skladu sa standardima kompetencija direktora, program ispita, način i postupak polaganja ispita, sastav i način rada komisije ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja, odnosno nadležnog organa autonomne pokrajine pred kojom se polaže ispit za direktora, sadržinu i izgled obrasca licence za direktora, sadržaj i način vođenja registra izdatih licenci za direktora, naknade za rad članova komisije i ostala pitanja u vezi sa polaganjem ispita i sticanjem licence za direktora.

Obim i sadržaj programa obuke utvrđuje se za svakog kandidata individualno i zavise od:

1) dužine prethodnog iskustva na poslovima direktora obrazovno-vaspitne, odnosno vaspitno-obrazovne ustanove;

2) ostvarenih rezultata rada u ustanovi, izraženih kroz ocenu za ukupni kvalitet rada ustanove u odnosu na standarde kvaliteta rada ustanove; i

3) stepena i vrste obrazovanja kandidata.

Kandidat podnosi zahtev za pohađanje programa obuke nadležnoj školskoj upravi, a zahtev za polaganje ispita za licencu Ministarstvu, odnosno pokrajinskom sekretarijatu nadležnom za poslove obrazovanja.

Ispit za licencu za direktora polaže se u Ministarstvu, odnosno u Pokrajinskom sekretarijatu, pred komisijom koju obrazuje ministar, odnosno pokrajinski sekretar. Ispit za licencu za direktora se polaže u sedištu ovih organa ili van sedišta – u školskoj upravi.

Kandidat koji ne položi sva tri dela ispita ima pravo da polaže popravni ispit.

Na popravnom ispitu kandidat polaže deo ispita koji nije položio.

Popravni ispit polaže se nakon isteka mesec dana od dana polaganja ispita za licencu, a najkasnije u roku od tri meseca od dana polaganja ispita za licencu.

Kandidat koji na popravnom ispitu ne položi deo ispita, smatra se da nije položio ispit u celini i gubi pravo da po podnetom zahtevu polaže ispit za licencu, a priznaje mu se savladan program obuke za ponovno polaganje ispita.

Kandidat može podneti zahtev za ponovno polaganje ispita za licencu u celini, nakon najmanje 90 dana od dana prethodnog polaganja ispita.

Kandidat koji prilikom ponovnog polaganja ispita u celini ne položi ispit, gubi pravo da po podnetom zahtevu polaže ispit i ne priznaje mu se savladan program obuke za novo polaganje ispita.

Troškove polaganja ispita za licencu snosi ustanova u kojoj kandidat obavlja poslove direktora, a sredstva se obezbeđuju u budžetu jedinice lokalne samouprave, u skladu sa Zakonom. Kandidat koji ne obavlja poslove direktora sam snosi troškove polaganja ispita za direktora. Kandidati sami snose troškove popravnog ispita i ponovnog polaganja ispita u celini.

Uvid u celokupni tekst Pravilnika o programu obuke i polaganju ispita za licencu za direktora ustanove obrazovanja i vaspitanja možete ostvariti u pravnoj bazi „Propis Soft“, Prosvetni Pravni Savetnik.


PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: