Objavljen tekst Nacrta zakona o javnim nabavkama – uskoro usvajanje novog zakona

Najnovije pravne vesti

Objavljen je tekst Nacrta zakona o javnim nabavkama i poziv za javnu raspravu. Ministarstvo finansija, u postupku pripreme zakona kojim se uređuju javne nabavke, sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o javnim nabavkama. Javna rasprava o Nacrtu zakona o javnim nabavkama sprovodi se u periodu od 3. do 22. oktobra 2018. godine.

Posle toga, očekuje se usvajanje Zakona do kraja godine.

Najbitnije novine koje bi najavljeni zakon trebalo da donose:

– povećanje transparentnosti i fleksibilnosti postupaka javne nabavke, smanjenje administrativnog tereta korišćenjem elektronskih sredstava i načinom dokazivanja kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta (izjava o ispunjenosti kriterijuma na standardnom obrascu umesto potvrde koje izdaju nadležni organi). Izjava o ispunjenosti kriterijuma predstavlja formalnu izjavu privrednog subjekta da ispunjava sve tražene kriterijume.

– novi postupak javne nabavke – partnerstvo za inovacije koga naručioci mogu da sprovode ako imaju potrebu za inovativnim dobrima, uslugom ili radovima, koja se ne može realizovati nabavkom proizvoda, uslugama ili radovima koji su dostupni na tržištu.

– više neće postojati kvalifikacioni postupak, kao ni postupak javne nabavke male vrednosti (u dosadašnjem smislu). Isti postupci javne nabavke primenjivaće se bez obzira na vrednost nabavke (osim nabavki na koje se, prema njihovoj vrednosti, Zakon ne primenjuje), s tim da se za nabavke većih vrednosti primenjuju duži rokovi za dostavljanje ponuda i prijava za učešće i sl.

–  sistem dinamične nabavke, kao tehnika i instrument u postupcima javnih nabavki koji naručilac može da uspostavlja i vodi, koristeći isključivo elektronska sredstva, za kupovinu uobičajenih predmeta nabavke koji su opštedostupni na tržištu i koji kao takvi zadovoljavaju potrebe naručilaca.

elektronsko podnošenje ponuda i prijava za učešće (kompletna elektronska komunikacija), elektronski katalozi, kao mogućnost za naručioca da u postupku javne nabavke, u slučajevima kada se koriste elektronska sredstva, zahteva ili dozvoli da se ponude podnose u formi elektronskog kataloga ili da ponude sadrže elektronski katalog.

pragovi za primenu zakona, odnosno pragovi do kojih se zakon ne primenjuje, kao i evropski pragovi;

– uvedeni novi kriterijumi za dodelu ugovora u postupku javne nabavke;

– poseban režim za nabavku društvenih i drugih posebnih usluga;

– izmene ugovora o javnoj nabavci za vreme njegovog trajanja i razlozi za njegov raskid;

– mogućnost da se o navodima iznetim u zahtevu za zaštitu prava izjasni i ponuđač kojem je dodeljen ugovor o javnoj nabavci.

– i brojne druge novine.

Prema Nacrtu predviđena je primena novog zakona od 1. juna 2019. god.

 

U programu „Propis Soft – Specijal Javne nabavke“ blagovremeno, odnosno pre početka primene zakona, naći će se svi neophodni modeli akata za sprovođenje postupaka javnih nabavki, a nakon početka primene i drugi dokumenti, odluke Republičke komisije, mišljenja i uputstva drugih nadležnih organa u vezi sa primenom novog zakona u praksi.


PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: