Usvojen je novi Zakon o javnim nabavkama

Aktuelno

Usvojen je novi Zakon o javnim nabavkama u Narodnoj skupštini Republike Srbije i objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 91/2019 od 24. decembra 2019. god. Primena Zakona je zbog obimnih i sveobuhvatnih izmena odložena do 1. jula 2020. godine, osim pojedinih odredaba, koje se primenjuju od 1. januara 2020. godine, odnosno od dana pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

Kao što smo već najavili ovaj zakon donosi najveće promene u postupku, a u ovom tekstu dajemo Vam detaljniji prikaz svih novina:

Najbitnije novine novog ZJN-a su sledeće:
– pragovi za primenu zakona, odnosno pragovi do kojih se zakon neprimenjuje, kao i evropski pragovi;
– uvedeni novi kriterijumi za dodelu ugovora u postupku javne nabavke;
– način dokazivanja kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta – izjava privrednog subjekta na standardnom obrascu da ispunjava sve tražene kriterijume i da nije u nekoj od situacija zbog koje se isključuje ili može da se isključi iz postupka javne nabavke umesto izvoda i potvrda koje izdaju nadležni organi;
– komunikacija elektronskim sredstvima – komunikacija i razmena podataka u postupku javne nabavke elektronskim sredstvima na Portalu javnih nabavki;
– partnerstvo za inovacije – nova vrsta postupka javne nabavke u cilju razvoja i nabavke inovativnih dobara, radova ili usluga;
– elektronski katalog;
– poseban režim za nabavku društvenih i drugih posebnih usluga;
– izmene ugovora o javnoj nabavci za vreme njegovog trajanja i razlozi za njegov raskid;
– organizacija i način obavljanja poslova centralizovanih javnih nabavki, pomoćnih poslova javnih nabavki i drugih poslova;
– mogućnost da se o navodima iznetim u zahtevu za zaštitu prava izjasni i ponuđač kojem je dodeljen ugovor o javnoj nabavci;
– omogućeno je podnošenje zahteva za zaštitu prava kojim se osporava zakonitost dodele ugovora primenom odredbi ovog zakona kojima su propisani uslovi za izuzeće od njegove primene (čl. 11 – 21. ovog zakona), odnosno zakonitost zaključenja takvog ugovora što do sada nije bilo obuhvaćeno pravnom zaštitom;
– kao opšte pravilo, uspostavljeno je suspenzivno dejstvo podnetog zahteva za zaštitu prava na dalji tok postupka javne nabavke;
– u slučaju nepoštovanja procesne discipline prilikom sprovođenja postupka zaštite prava ustanovljeno je zakonsko ovlašćenje za Republičku komisiju da izriče novčane kazne naručiocima i podnosiocima zahteva;
– propisano je da je prilikom podnošenja zahteva za zaštitu prava naručiocu podnosilac zahteva je dužan da dostavi dokaz o uplati takse, a u suprotnom takav zahtev će se odbaciti rešenjem bez prethodnog pozivanja podnosioca zahteva da dopuni zahtev;
– propisano je da će se ako u sadržini podnetog zahteva za zaštitu prava koji je u ime stranke podneo punomoćnik postoje nedostaci koji onemogućavaju dalje postupanje, takav zahtev odbaciti rešenjem bez prethodnog pozivanja podnosioca zahteva da dopuni zahtev;
– propisano je da će se ako u slučaju kad naručilac ne postupi na jedan od načina propisanih odredbama zakona podnosilac zahteva ne inicira nastavak postupka pred Republičkom komisijom u roku koji je propisan zakonom, smatrati da postupak zaštite prava nije ni započet.

Dakle, primena kreće od 1. jula 2020. godine, a redakcija Profi Sistem Com-a vredno radi na pripremi svega što Vam je potrebno za uspešno sprovođenje postupka javnih nabavki po novom zakonu.

Kao i do sada „Propis Soft – Specijal Javne nabavke“ će svojim korisnicima prvi obezbediti gotove modele, mišljenja i tumačenja.

Pored navedenog očekujte i novi broj Biltena Javnih nabavki i druga štampana izdanja, koja će se baviti novim pravilima javnih nabavki.

Podsećamo Vas da kao korisnik paketa „Propis Soft – Specijal Javne nabavke“ u okviru Vaše postojeće pretplate dobijate sve izmene, dopune, primere iz prakse, modele, tumačenja kao i konsultacije.

NARUČITE ODMAH!

Propis Soft – Specijal Javne Nabavke

 


PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: