Sastav konkursne komisije kada se bira sekretar ustanove

Aktuelno

Da li sekretar ustanove može biti u konkursnoj komisiji za prijem kandidata u radni odnos kada je sekretar jedan od kandidata?

Naime, kada je u pitanju prijem u radni odnos članom 154. stav 3. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018-dr.zakoni, 10/2019 i 6/2020) propisano je:

„Konkurs sprovodi konkursna komisija koju imenuje direktor. Obavezni član komisije je sekretar ustanove. Komisija ima najmanje tri člana.“

Postavlja se pitanje šta raditi kada se sekretar koji je zaposlen u ustanovi prijavio na konkurs za prijem sekretara u radni odnos, jer Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ovu situaciju nije uredio.

Ko bi u slučaju raspisivanja konkursa za sekretara ustanove bio obavezni član, tj. njegova zamena u sastavu pomenute komisije jer je očigledno da bi, ukoliko bi to bilo konkretno lice, postojao sukob interesa na njegovoj strani. O navedenom nema ni zvaničnih mišljenja nadležnog ministarstva.

Iako nije izričito propisano Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, u tom slučaju bi skretar morao biti izuzet u skladu sa članom 40. i 41. Zakon o opštem upravnom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 18/2016 i 95/2018-aut.tumačenje).

Članom 40. ovog zakona propisano je izuzeće ovlašćenog službenog lica. Stav 1. tačka 7) i 8) određeno je da ovlašćeno službeno lice mora biti izuzeto:

„7) ako ishod postupka može da mu donese direktnu korist ili štetu;

8) ako postoje druge činjenice koje dovode u sumnju njegovu nepristrasnost.“

Dakle, iz navedenih odredaba jasno je da umesto sekretara kao obaveznog člana, skretar ne može biti član komisije po konkursu za izbor sekretara za koje radno mesto je i sam konkurisao, već se može imenovati drugo lice.

Ovo bi po našem mišljenju bilo jedino logično rešenje, posebno ako se uzme u obzir činjenica da komisija donosi rešenje o izboru kandidata i da kandidat koji je nezadovoljan rešenjem ima pravo da podnese žalbu direktoru, u roku od osam dana od dana dostavljanja rešenja. Svako drugo postupanje u konkretnoj situaciji bilo bi nezakonito i diskutabilno.

Kako imenovanje komisije u propisanom sastavu nije moguće, ovo lice mora biti izuzeto. Jedino na ovaj način se postupa u skladu sa zakonom, u suprotnom bi imenovanje konkretnog lica za člana komisije dovelo u pitanje regularnost celokupnog postupka.

 

 


PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: