• Početna
  • Aktuelno
  • Rešenje za praktičnu primenu novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Rešenje za praktičnu primenu novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Aktuelno

Rešenje za praktičnu primenu novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

-zakonito i jednostavno izvršavanje obaveza za javni i privatni sektor-

Samo u programima
Propis Soft
Propis Soft – Poslovni Pravni Pomoćnik

Novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, broj 87/2018) primenjuje se od 21. avgusta 2019. godine, a uređuje pravo na zaštitu fizičkih lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti i slobodni protok takvih podataka, načela obrade, prava lica na koje se podaci odnose, obaveze rukovalaca i obrađivača podataka o ličnosti, prenos podataka o ličnosti u druge države i međunarodne organizacije, nadzor nad sprovođenjem ovog zakona, pravna sredstva, odgovornost i kazne u slučaju povrede prava fizičkih lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti i dr.

Dakle, ovaj zakon donosi obaveze kako za privatni sektor, odnosno privredna društva (veliki privredni subjekti i multinacionalne kompanije, mala i srednja preduzeća) i preduzetnike, tako i za javni sektor, odnosno državne organe, opštine, javna preduzeća, ustanove i druge državne organizacije.

Praktično svaki kontakt sa podacima nekog lica, stvara obaveze za privredne subjekte ili državne organizacije, kao i prava fizičkih lica čiji se podaci obrađuju, odnosno prikupljaju, u vidu:

– obaveze upoznavanja tog lica o razlozima prikupljanja i obrade njegovih podataka;

– vođenja evidencija o podacima i radnjama preduzetim prilikom prikupljanja i obrade ovih podataka

– obaveza prema Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i drugim organima, kao što su obavezno traženje mišljenja, dostavljanje podataka i sl.

U slučaju nepostupanja po odredbama zakona, predviđeno je čak 38 različitih prekršaja, kako za pravna lica i preduzetnike, tako i za odgovorna lica u pravnom licu, državnom organu, odnosno organu teritorijalne autonomije i jedinici lokalne samouprave, a kazne iznose i do 2.000.000 dinara.

Predviđena je i sudska zaštita lica ukoliko dođe do zloupotrebe podataka o ličnosti.

Kako biste zakonito i što jednostavnije izvršavali obaveze, izbegli visoke kazne i sudske postupke, obezbedili smo sve za primenu novog zakona:

1. Modeli akata za praktičnu primenu zakona – svaki subjekt privatnog ili javnog sektora, mora imati određene akte, spremne za svakodnevnu upotrebu, a samo u okviru programa „Propis Soft“ i „Propis Soft – Poslovni Pravni Pomoćnik“ možete pronaći sledeće modele:

Obaveštenje o povredi podataka o ličnosti

– Izjava o pristanku/saglasnosti na obradu podataka o ličnosti

– Odluka o određivanju lica za zaštitu podataka o ličnosti

– Obaveštenje o informacijama koje se pružaju kad se podaci o ličnosti ne prikupljaju od lica na koje se odnose

– Obaveštenje o informacijama koje se pružaju kad se podaci o ličnosti prikupljaju od lica na koje se odnose

– Obaveštenje u vezi sa brisanjem podataka o ličnosti lica na koje se podaci odnose

– Obaveštenje u vezi sa ispravkom podataka o ličnosti lica na koje se podaci odnose

– Obaveštenje u vezi sa dopunom podataka o ličnosti lica na koje se podaci odnose

– Ugovor o poveravanju obrade podataka o ličnosti

– Pritužba zbog obrade podataka o ličnosti suprotno odredbama zakona

– Procena uticaja obrade na zaštitu podataka o ličnosti

– Zahtev za prethodno mišljenje Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

2. Stručni komentari u vezi sa primenom zakona, novim troškovima i obavezama privrednih subjekata i državnih organizacija, kao i odnosom sa Opštom uredbom o zaštiti podataka – GDPR.

3. Dosadašnja praksa i mišljenja – veliki broj mišljenja i stavova Poverenika u skladu sa prethodnim zakonim, a koji su i dalje upotrebljivi, i redovno unošenje mišljenja koja se odnose na primenu novog zakona.

4. Podrška u radu – konsultacije i drugi načini pružanja pomoći korisnicima upućivanje na propise koji regulišu konkretnu situaciju, odnosno na odredbu koja reguliše pravo ili obavezu od značaja za Vas; usmerenje na sudsku praksu, odnosno odluku, stav, zaključak suda ili službeno mišljenje ministarstva ili drugog organa kojim je dato tumačenje nejasnih odredaba zakona ili drugog propisa, kao i upućivanje na konkretan model ugovora, podneska ili drugog akta koji Vam je potreban u konkretnom slučaju.

Saznajte detaljnije u okviru izdanja za:

Javni sektor – „Propis Soft“

Privredne subjekte – „Propis Soft – Poslovni Pravni Pomoćnik“

 


PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: