• Početna
  • Aktuelno
  • Nove, značajne izmene Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i primena u praksi

Nove, značajne izmene Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i primena u praksi

Aktuelno

U „Sl. glasniku RS“, br. 10/2019 objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja koji se primenjuje od 23. februara 2019. god. Ovim značajnim izmenama predviđeno je sledeće:

– Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja pored postojećih (Centar za osiguranje kvaliteta rada ustanova, Centar za ispite, Centar za međunarodna, nacionalna ispitivanja i razvojno-istraživačke poslove) dodata je i četvrta organizaciona jedinica – Centar za obrazovnu tehnologiju i propisani stručni poslovi koje Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja obavlja u okviru Centra za obrazovnu tehnologiju;

precizirano je koji se obavezni predmeti, izborni programi odnosno aktivnosti ocenjuju brojčano, odnosno opisno, kao i da se opisna ocena utvrđuje na kraju prvog i drugog polugodišta;

– izmenjen je celokupan član koji se odnosi na prigovor na ocenjivanje, ocenu i ispit tako što su precizirane terminološke odrednice u pogledu vrste prigovora na ocenu iz predmeta, programa, aktivnosti i vladanja, kao i vrste prigovora na ispit, kao i situacije u kojima direktor rešenjem poništava zaključnu ocenu i upućuje učenika na polaganje ispita;

– izvršena je izmena i dopuna čl. 85. Zakona koji se odnosi na vaspitno-disciplinski postupak tako što su izmenjeni rokovi za pokretanje vaspitno-disciplinskog postupka i precizirano je da direktor vodi postupak i okončava ga rešenjem;

– izmenjen je i dopunjen član 124. Zakona kojim je uređen status direktora ustanove. Naime, umesto dosadašnje odredbe kojom je bilo propisano da ustanova bez zasnivanja radnog odnosa sa direktorom zaključuje ugovor o međusobnim pravima i obavezama, izmenom je porpisano da organ upravljanja zaključuje sa direktorom ugovor o radu na određeno vreme. Dodati su novi stavovi kojima se reguliše status direktora u zavisnosti od činjenice da li je lice imenovano iz reda zaposlenih te ustanove ili iz reda zaposlenih kod drugog poslodavca. Propisana je obaveza organa upravljanja ustanove da radno-pravni status direktora uskladi sa odredbama ovog zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona;

proširen je krug lica koji u izuzetnim slučajevima mogu da izvode obrazovno-vaspitni rad na srpskom jeziku u inostranstvu;

– precizirana je visina otpremnine u slučaju prestanka radnog odnosa zbog neipunjavanja uslova za zasnivanje radnog odnosa u pogledu psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti sa rad sa decom i učenicima…

Pored ovog zakona izmenjeni su i zakoni koji uređuju predškolsko vaspitanje, osnovno obrazovanje i vaspitanje i učenički i studentski standard.


Pogledajte prečišćeni tekst Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanjaOVDE


Pre početka primene navedenih izmena u okviru programa „Propis Soft – Prosvetni Pravni Savetnik“ naći će se svi usklađeni modeli akata, kao i komentari i prikazi ovih izmena.

Prosvetni Pravni Savetnik

Specijalno elektronsko izdanje za olakšanu primenu propisa
u obrazovnim ustanovama, sa odgovorima na Vaša pitanja,
kao i štampanim izdanjima redakcije Prosvetni Pravni Savetnik


PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: