Koja prava imaju zaposleni u javnom sektoru po novom budžetu?

Aktuelno

U skladu sa članom 17. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu, objavljenom „Sl. glasniku RS“, br. 84/2019, a u primeni od 1. januara 2020. godine:

NEĆE SE VRŠITI obračun i isplata poklona u novcu, božićnih, godišnjih i drugih vrsta nagrada i bonusa, kao i drugih primanja iz člana 120. stav 1. tačka 4) Zakona o radu predviđenih posebnim i pojedinačnim kolektivnim ugovorima, i drugim aktima za direktne i indirektne korisnike budžetskih sredstava Republike Srbije i korisnike sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje,

VRŠIĆE SE isplata jubilarnih nagrada za zaposlene i novčanih čestitki za decu zaposlenih.

Prema dosadašnjoj sudskoj praksi i službenim mišljenjima, isplata se ne može vršiti kada postoji zabrana u Zakonu o budžetu.

Ovakav stav zauzet je u sledećim odlukama sudova:

– presudi Upravnog suda, 12U 18934/2016 od 6. novembra 2018. godine,

– presudi Apelacionog suda u Nišu, Gž1 1537/2018 od 14. juna 2018. godine,

– presudi Vrhovnog kasacionog suda, Rev2 1274/2016 od 17. maja 2017. godine,

– presudi Apelacionog suda u Kragujevcu, Gž1 450/2011 od 23. februara 2011. godine…

 

Celokupan tekst Zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu, brojna tumačenja, sudsku praksu, službena mišljenja u vezi sa navedenim primanjima, kao i modele odluka o isplati ovih primanja možete videti u okviru programa „Propis Soft“

 

PROPIS SOFT DETALJNIJE

PREPORUČENA PRAVNA IZDANJA ZA JAVNI SEKTOR

PRAVNA IZDANJA ZA VASPITNO-OBRAZOVNE USTANOVE


PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: