Izmene prosvetnih zakona

Aktuelno

Obaveštavamo Vas da su u „Sl. glasniku RS“, br. 129/2021 objavljeni:

• Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

Izmenama se propisuje mogućnost uvođenja druge starosne granice za upis u srednju školu i sticanje svojstva redovnog učenika, uvode se standardi kompetencija sekretara i standardi kvalifikacija, mogućnost da nastavnik predmetne nastave bude u timu za prethodnu proveru znanja prilikom upisa u osnovnu školu, obaveza roditelja odnosno drugog zakonskog zastupnika da obavesti školu o razlozima izostajanja učenika, uvodi se Komisija za versku nastavu, menja se broj obaveznih ocena u toku polugodišta, propisuje se obavezno navođenje IOP-2 i IOP-3 u obrasce javnih isprava za učenika, propisuje se mogućnost prigovora na ispite kojima se završava nivo obrazovanja, u nadležnosti organa upravljanja će biti odlučivanje i o odgovornostima direktora i vođenje disciplinskog postupka, precizirani su uslovi za obavljanje poslova sekretara ustanove,uvodi se ugovor o uvođenju u posao lica koje se nakon oduzete licence vraća u sistem obrazovanja i vaspitanja, menjaju se pravila sprovođenja konkursa za prijem u radni odnos i dr.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe:
1) član 33. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS”, br. 55/13, 101/17, 27/18 – dr. zakon i 10/19);
2) čl. 7. i 8. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS”, br. 55/13, 101/17, 27/18 – dr. zakon, 6/20 i 52/21).

• Zakon o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju

Izmenama se vrše odgovarajuće izmene i dopune u cilju usaglašavanja sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

• Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju

Izmenama se vrše odgovarajuće izmene i dopune u cilju usaglašavanja sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

• Zakon o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju

Izmenama je izvršeno usklađivanje sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja zbog toga što je osnovni tekst Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju donet 2013. godine, a osnovni tekst Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja donet 2017. godine, te se ukazala potreba za upodobljavanjem tekstova oba zakona. Izmene se odnose na rokove polaganja završnog ispita za učenike koji završavaju srednje obrazovanje i vaspitanje u trogodišnjem trajanju, maturskog ispita za učenike koji završavaju srednje obrazovanje i vaspitanje u četvorogodišnjem trajanju, završnog ispita srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja i stručne, umetničke i opšte mature i dr.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi član 36. stav 3. Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 27/18 i 6/20).

• Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prosvetnoj inspekciji

Izmene se odnose na preciziranje odredaba koje su sadržane u posebnim zakonima a propisuju nadležnost prosvetne inspekcije u vršenju nadzora nad primenom istih zakona: Zakon o nauci i istraživanjima („Službeni glasnik RS”, broj 49/19), Zakon o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 27/19 i 6/20) i Zakon o dualnom modelu obrazovanja u visokoškolskim ustanovama („Službeni glasnik RS”, broj 66/19), kao i u drugim oblastima u kojim je propisana nadležnost prosvetne inspekcije.
Izmene se odnose na mogućnost nabavke službene odeće i obuće za republičkog prosvetnog inspektora, odnosno pokrajinskog prosvetnog inspektora, odnosno gradskog/opštinskog prosvetnog inspektora, kao i na izmenu, dopunu i preciziranje pojedinih zakonskih odredbi koje se odnose na poslove prosvetnog inspektora, ovlašćenja i poveravanje poslova inspekcijskog nadzora opštinama, odnosno gradovima, odnosno pokrajini i izradu godišnjeg izveštaja o radu prosvetne inspekcije.

Svi navedeni zakoni počinju da se primenjuju od 5. januara 2022. god.


Kako se najvažnije izmene odnose na konkurs za prijem u radni odnos KOMENTAR ovih izmena možete već danas pročitati u programu
„Propis Soft – Prosvetni Pravni Savetnik“.PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: