• Početna
  • Aktuelno
  • Objavljeno čak 17 novih zakona, odnosno izmena postojećih zakona

Objavljeno čak 17 novih zakona, odnosno izmena postojećih zakona

Aktuelno

U „Sl. glasniku RS“, br. 87/2018 objavljeno je 17 novih zakona, odnosno izmena i dopuna postojećih zakona. To su sledeći zakoni:

• Zakon o izmenama Zakona o parničnom postupku – izmene se odnose na član 204. ovog zakona i u primeni su od 21. novembra 2018. god. Za razliku od prethodnog zakonskog rešenja, više se ne traži saglasnost tuženog za stupanje u parnicu drugog lica umesto tužioca, a koje je od tužioca pribavilo stvar ili pravo o kome teče parnica, već je dovoljna samo pismena saglasnost koju tužilac o tome dostavi sudu, čime se olakšava njegovo stupanje u parnicu.

• Zakon o izmeni Zakona o uređenju sudova – prelazak određenih nadležnosti sa Ministarstva pravde na Visoki savet sudstva odloženo je za 1. januar 2020. godine.

• Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći – ovim zakonom uređuje se besplatna pravna pomoć za građane kao njene korisnike i načini njenog ostvarivanja i pružanja,a primenjuje se od 1. oktobra 2019. god.

• Zakon o dopuni Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa – uređen je još jedan oblik kopiranja isprave – digitalizovane isprave, koji do sada nije bio uređen. I ova dopuna je u primeni od 21. novembra 2018. god.

• Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera – Ove izmene, koje se primenjuju od 21. novembra, doprinose da alternativni vidovi kažnjavanja učinilaca krivičnih dela daju bolje efekte kroz bolje poštovanje prava učinilaca krivičnih dela i da se poboljša efikasnost u radu Povereničke službe.

• Zakon o zaštiti podataka o ličnosti – konačno je usvojen i ovaj zakon, kojim se uređuje pravo na zaštitu fizičkih lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti i slobodni protok takvih podataka, načela obrade, prava lica na koje se podaci odnose, obaveze rukovalaca i obrađivača podataka o ličnosti, odgovornost i kazne u slučaju povrede prava fizičkih lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti…, a u primeni je od 22. avgusta 2019. god.

Pored navedenih, objavljeni su i sledeći zakoni:

• Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama, koji se primenjuje od 21. novembra 2018. god.

• Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, koji se primenjuje od 21. novembra 2018. god.

• Zakon o izmenama i dopunama Zakona o policiji, koji se primenjuje od 21. novembra 2018. god.

• Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, koji se primenjuje od 14. novembra 2018. god.

• Zakon o izmenama i dopunama Zakona o detektivskoj delatnosti, koji se primenjuje od 21. novembra 2018. god.

• Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privatnom obezbeđenju, koji se primenjuje od 21. novembra 2018. god.

• Zakon o dopuni Zakona o zaštiti od požara, koji se primenjuje od 21. novembra 2018. god.

• Zakon o kritičnoj infrastrukturi, koji se primenjuje od 21. novembra 2018. god.

• Zakon o ispitivanju, žigosanju i obeležavanju oružja, naprava i municije, koji se primenjuje od 21. novembra 2019. god.

• Zakon o dobrovoljnom vatrogastvu, koji se primenjuje od 21. novembra 2018. god.

• Zakon o lobiranju, koji se primenjuje od 14. avgusta 2019. god.

Sve nove zakone, odnosno prečišćene tekstove izmenjenih zakona možete pogledati u programu „Propis Soft“.


PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: