Search

Advokatska Kancelarija: broj 75, novembar 2020.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

Godišnje izdanje Profi Sistem Com-a koje sadrži najznačajnije odluke Vrhovnog kasacionog suda, pravne stavove i zaključke ovog suda donete, odnosno utvrđene u određenoj godini, čiji je izbor izvršen u saradnji sa stručnim saradnicima, sudijama, tužiocima, advokatima…

SVI BROJEVI ČASOPISA

Da li krivica za prestanak bračne zajednice utiče na pravo na izdržavanje? Da li je sudovi uzimaju u obzir? – povod za ovaj tekst je presuda Vrhovnog kasacionog suda (i neke druge odluke), u kojoj stoji da bi prihvatanje zahteva za izdržavanje supružnika koji je učinio preljubu, usled čega je došlo do prestanka zajednice života i narušavanja međusobnih odnosa supružnika, predstavljalo očiglednu nepravdu za drugog supružnika. Dok teorija čvrsto stoji na stanovištu da zakon ne poznaje krivicu za razvod braka, odnosno prestanak bračne zajednice, tačnije da se ne uzima u obzir kod određivanja izdržavanja, očigledno je da u sudskoj praksi, uz sve ostale uslove za određivanje izdržavanja, sudovi razmatraju i pitanje krivice.

TEMA BROJA: „Ustavna žalba kao mehanizam zaštite ljudskih i manjinskih prava i sloboda”, Maja Gluščević, advokat iz Niša – tema broja bavi se ustavnom žalbom kroz pretpostavke (uslove) za dopuštenost ustavne žalbe, predmet, rok za podnošenje, sadržaj i dejstva, a na osnovu sugestija čitalaca u prilogu se nalaze aktuelne odluke Ustavnog, ali i drugih sudova o napred navedenim pojmovima.

„Zašto nije dozvoljeno držati novac kod banaka u inostranstvu?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – u fokusu teme za razmišljanje je jedna konkretna odluka Narodne banke Srbije zbog ovlašćenja koja ima i odluka koje u vezi s tim donosi, te postupaka koje preduzima, a za koje autor smatra da nemaju osnov.

PRIKAZI:
Da li krivica za prestanak bračne zajednice utiče na pravo na izdržavanje? Da li je sudovi uzimaju u obzir?, dipl. prav. Nikola Aleksić

KOMENTARI:
„Zloupotreba službenog položaja u teoriji, zakonodavstvu i praksi, Prof.dr Dragan Jovašević, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu

„Povodom jedne odluke Višeg suda u Sremskoj Mitrovici – Kad počinje dejstvo sudske odluke?“, Gojko Lazarev, sudija Višeg suda u Šapcu – parnični postupak dotakli smo temom o dejstvima prekida postupka, a porodično pravo sa aspekta različitog shvatanja određenog instituta u teoriji i sudskoj praksi, i različitih stavova u samoj sudskoj praksi.

REČ KOLEGE:
„Predlog izmena Krivičnog zakonika Republike Srbije”, Đorđe P. Mamula, advokat iz Beograda

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

I. Krivično materijalno pravo – krivično delo zloupotreba službenog položaja
II. Parnični postupak – prekid postupka: nemogućnost preduzimanja radnji u postupku
III. Postupak pred Ustavnim sudom – ustavna žalba: iscrpljenost pravnih sredstava, dopuštenost, sadržaj, dejstvo ustavne žalbe
IV. Praksa Ustavnog suda: Neustavnost odredbi kojima je povređeno pravilo ne bis in idem (Uredba o merama za vreme vanrednog stanja i Uredba o prekršaju zbog kršenja zabrane kretanja)

Pretplata na časopis

Godišnja pretplata

  • Online izdanje 12 mesečnih brojeva
    + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda
  • Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja
  • Besplatna dostava za štampano izdanje

10.450

Poručite pojedinačni primerak časopisa

  • Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

    U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

1.200

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari