Search

Advokatska Kancelarija: broj 63, novembar 2019.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

Časopis “Advokatska kancelarija” izlazi mesečno od septembra 2014. godine i predstavlja stručno, a zbog svog sadržaja pre svega korisno izdanje, kako zbog aktuelnosti stručnih radova, komentara, prikaza, tako i zbog najaktuelnije sudske prakse. Cilj časopisa je pomoć u tumačenju, odnosno rešavanju konkretnih problema i uključivanje samih advokata i drugih pravnika u pokretanje polemike u vezi gorućih tema, a sve u cilju unapređenja pravnog sistema.

SVI BROJEVI ČASOPISA

U novom broju časopisa „Advokatska kancelarija”, novembar 2019, objavljujemo dve nove odluke Ustavnog suda u kojima je zauzeo suprotno mišljenje u odnosu na Vrhovni kasacioni sud: Vrhovni kasacioni sud smatra da je zahtev za preispitivanje sudske odluke dozvoljen ako je podnet protiv odluke Upravnog suda kojom je odlučivano o zakonitosti akta koji je predmet upravnog spora a ne i protiv odluke Upravnog suda kojom je odlučeno da ne postoje procesni uslovi za vođenje upravnog spora.

Ustavni sud je drugačijeg mišljenja.

U drugom slučaju Ustavni sud napominje da se revizija ne može odbiti bez obrazloženja, odnosno bez iznošenja ma kakvih razloga u vezi sa pravnosnažnom odlukom koja se pobija, čak i bez konstatacije o nepostojanju potrebe za detaljnim obrazloženjem presude, jer čini nepravičnim postupak donošenja revizijske odluke.

TEMA BROJA: “Pretpostavka nevinosti u teoriji i praksi”, Mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu – tema novembarskog broja bavi se značajem i sadržinom pretpostavke nevinosti, kroz međunarodne i domaće propise, praksu Evropskog suda za ljudska prava, ali i domaćih, od Ustavnog do redovnih sudova.

Tema ZA RAZMIŠLJANJE je “Da li se „oportunista“ zauvek „izvukao“?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – naslov ovog komentara trebalo bi čitati kao pitanje, da li se može suditi za prekršaje koji su obuhvaćeni opisom krivičnog dela za koja je primenjeno načelo oportuniteta?

PRIKAZI:
“Izmene Zakona o patentima sa posebnim osvrtom na pronalazak iz radnog odnosa”, dipl. prav. Nikola Aleksić – prikazujemo izmene Zakona o patentima uz komentar određenih “sumnjivih” rešenja i sa posebnim osvrtom na pronalazak iz radnog odnosa, a kao prilog data je nainteresantija sudska praksa u vezi sa ovim pravnim fenomenom.

KOMENTARI:
„Novine kojima je poboljšan tekst ZIO, nedostaci u Zakonu o izmenama („Sl. glasnik RS“, br. 54/2019) i slabosti koje nisu otklonjene” – Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda – pročitajte koje su to najznačajnije novine u izvršnom postupku, u primeni od 1. januara 2020. godine.

“Preobražaj radnog odnosa”, Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu

TABELA ADVOKATSKA TARIFE ZA PRUŽANJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI – U Tabeli su dati iznosi u dinarima, i to po svim postupcima, podnescima i radnjama. Dakle, prilikom primene tabele ne morate obračunavati bodove, jer je redakcija Profi Sistem Com-a za Vas to već uradila.

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

I. Krivična dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja:
I.1. Materijalno pravo
I.2. Procesno pravo
I.3. Maloletnici u saobraćaju
II. Pretpostavka nevinosti:
II.1. Sa aspekta krivičnog prava
II.2. Sa aspekta javnog informisanja
III. Intelektualna svojina – patent
IV. Praksa Ustavnog suda
V. Praksa Evropskog suda za ljudska prava: Nepristrasnost sudije
izuzetog samo u jednom od dva postupka protiv istog okrivljenog

Pretplata na časopis

Godišnja pretplata

  • Online izdanje 12 mesečnih brojeva
    + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda
  • Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja
  • Besplatna dostava za štampano izdanje

10.450

Poručite pojedinačni primerak časopisa

  • Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

    U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

1.200

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari