Search

Advokatska Kancelarija: broj 29, januar 2017.

Zbirka sentenci, stavova i zaključaka iz prakse Vrhovnog kasacionog suda u 2016. godini

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

SVI BROJEVI ČASOPISA

Kao i prethodne dve godine i u 2017. godini nastavljamo sa objavljivanjem, sada već možemo reći, tradicionalnog izdanja Profi Sistem Com-a “Zbirke sentenci, stavova i zaključaka iz prakse Vrhovnog kasacionog suda u 2016. godini”.

Nova zbirka obuhvata sentence i obrazloženja iz odluka Vrhovnog kasacionog suda, pravne stavove i zaključke ovog suda donete, odnosno utvrđene u 2016. godini.

I. Krivično procesno pravo: jezik u postupku, izuzeće, prava okrivljenog, dokazivanje, pritvor, imovinskopravni zahtev, troškovi postupka, odnos presude i optužbe, presuda, bitna povreda odredaba krivičnog postupka, povreda krivičnog zakona, zabrana preinačenja na štetu optuženog, zahtev za zaštitu zakonistosti.

II. Krivično materijalno pravo: krivica, odmeravanje kazne, pokušaj krivičnog dela, tok zastarelosti izvršenja kazne, otmica, nedavanje izdržavanja, razbojništvo, utaja, sitna krađa, iznuda, falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica, neuplaćivanje poreza po odbitku, zloupotreba ovlašćenja u privredi, izazivanje opšte opasnosti, nepropisno i nepravilno izvođenje građevinskih radova, teška dela protiv opšte sigurnosti, teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja, napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti…

III. Prekršaji: mesto izvršenja prekršaja, ocena dokaza, pravo na odbranu, upotreba jezika u prekršajnom postupku, pozivanje okrivljenog, bitne povrede odredaba prekršajnog postupka, prekršaji propisani posebnim zakonima…

IV. Parnični postupak: osnovne odredbe, mesna nadležnost, suparničari, prethodno ispitivanje tužbe, revizija, zahtev za preispitivanje pravnosnažne presude, postupak u parnicama iz radnih odnosa.

V. Izvršni postupak: izvršna isprava, verodostojna isprava.

VI. Suđenje u razumnom roku: merila za ocenu trajanja suđenja u razumnom roku, prigovor radi ubrzavanja postupka.

VII. Upravni postupak: opšti upravni postupak, upis u katastar nepokretnosti, eksproprijacija.

VIII. Upravni spor: zahtev za preispitivanje sudske odluke.

IX. Uređenje sudova: nadležnost osnovnog suda, nadležnost apelacionog suda, nadležnost privrednog suda, podmirenje sudskih troškova.

X. Radno pravo: osnovne odredbe, zasnivanje radnog odnosa, zarada, naknada zarade i druga primanja, višak zaposlenih, izmena ugovora o radu, prestanak radnog odnosa, ostvarivanje i zaštita prava zaposlenih.

XI. Obligacioni odnosi: osnovna načela, ništavost ugovora zbog osnova, mane volje, prekomerno oštećenje, prouzrokovanje štete, odgovornost preduzeća i drugih pravnih lica prema trećem, odgovornost za štetu od opasne stvari ili opasne delatnosti, naknada nematerijalne štete, odgovornost više lica za istu štetu, sticanje bez osnova, vreme potrebno za zastarelost, prodaja, osiguranje, ugovor o kreditu, bankarska garancija.

XII. Svojinskopravni odnosi: predmet prava svojine.

XIII. Porodično pravo: osnovne odredbe, prava deteta, roditeljsko pravo, izdržavanje deteta, roditelja i drugih srodnika, određivanje i prestanak izdržavanja, imovinski odnosi, zaštita od nasilja u porodici, postupak u sporu za zaštitu prava deteta i u sporu za vršenje odnosno lišenje roditeljskog prava.

XIV. Nasledno pravo: ugovor o doživotnom izdržavanju.

Ovo izdanje vam pruža mogućnost da se upoznate sa preko 160 najnovijih odluka, stavova, shvatanja i zaključaka VKS-a, razvrstanih u 14 oblasti prava, sa naznakama članova konkretnih zakona na koje se odnose, od najnovijih ka starijim odlukama, koji vam mogu biti od pomoći u svakodnevnom radu ali i vredan poklon za poslovne saradnike i kolege.

Budite u toku sa aktuelnom praksom najvišeg suda u Republici Srbiji.

Pretplata na časopis

Komplet zbirki presuda Vrhovnog kasacionog suda

 • Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2022.
 • Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2021.
 • Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2019.
 • Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2017.
 • Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2015.
 • Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2014.

8.800

Pojedinačni primerak zbirke presuda Vrhovnog kasacionog suda

 • Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2022.
 • Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2021.
 • Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2019.
 • Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2017.
 • Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2015.
 • Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2014.

Ovo izdanje nemamo na stanju

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari