Search

Advokatska kancelarija: broj 14, oktobar 2015.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

SVI BROJEVI ČASOPISA

„SKREĆEMO PAŽNJU“ – praktičan prikaz novih zakona objavljenih u septembru 2015. godine, datuma njihovog stupanja na snagu, propisa koji prestaju da važe i napomena redakcije časopisa.

TEMA BROJA: “Neka sporna pitanja u vezi sa dosuđivanjem troškova parničnog postupka”, Borivoje Gajić, Sudija Apelacionog suda u Novom Sadu – Tekst koji se bavi spornim pitanjima u vezi sa dosuđivanjem troškova parničnog postupka, kroz navođenje stavova Apelacionih sudova, Vrhovnog kasacionog suda kao i Ustavnog suda, ukazujući na potrebu ujednačavanja prakse u ovoj oblasti.

REČ KOLEGE: “Plaćanje sudske takse na odgovor na tužbu” Dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda, O određivanju isključivo pismene forme odgovora na tužbu koje je u suprotnosti sa načelom usmenosti postupka i paralela sa prethodnim zakonskim rešenjima o navedenom pitanju, kao i neusaglašenost Zakona o sudskim taksama sa aktuelnim Zakonom o parničnom postupku.

Tema ZA RAZMIŠLJANJE je “Pretnja i ugrožavanje sigurnosti”, Dipl. prav. Nenad Jevtić – Šta čini radnju izvršenja krivičnog dela Ugrožavanje sigurnosti? Kako je pretnja ključna za izvršenje ovog dela, njeno definisanje i karakteristike pretnje, kao i propusti kod određivanja zaštićenih dobara.

”Vršenje roditeljskog prava”, Milana Ivanić, Viši savetnik u Apelacionom sudu u Novom Sadu – Jedno od najosetljivijih pitanja građanskog prava, roditeljsko pravo obrađeno kroz pitanje samostalnog i zajedničkog vršenja roditeljskog prava bračnih i vanbračnih partnera i aktuelnu sudsku praksu.

“Pravne usluge kao predmet javne nabavke i “novi” postupak zaštite prava”, Dipl. prav. Nikola Aleksić – Komentar najnovijih izmena Zakona o javnim nabavkama od posebnog značaja za advokate, tj. o dvostrukoj ulozi advokata u postupku javnih nabavki.

“Pasivno legitimisano lice za podnošenje regresnog zahteva od strane Garantnog fonda u odsustvu ugovora o obaveznom osiguranju”, Dipl. prav. Jelena Petrović – komentar iniciran skorašnjom Odlukom ustavnog suda, o neosnovanom proširenju kruga lica prema kome Garantni fond može istaći regresni zahtev usled poistovećivanja sa naknadnom štete.

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

I. Krivično materijalno pravo – Krivično delo ugrožavanje sigurnosti
II. Građansko procesno pravo – Troškovi postupka
III. Obligaciono pravo – Potraživanja Garantnog fonda
IV. Porodično pravo – Zajedničko i samostalno vršenje roditeljskog prava
V. Praksa Evropskog suda za ljudska prava – Vlasnik preduzetničke radnje kao podnosilac predstavke i odgovornost države za dugove mesnih zajednica

Pretplata na časopis

Godišnja pretplata

  • Online izdanje 12 mesečnih brojeva
    + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda
  • Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja
  • Besplatna dostava za štampano izdanje

12.100

Poručite pojedinačni primerak časopisa

  • Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

    U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

1.650

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari