Search

Advokatska Kancelarija: broj 13, septembar 2015.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

SVI BROJEVI ČASOPISA

„SKREĆEMO PAŽNJU“ – praktičan prikaz novih zakona objavljenih u julu i avgustu 2015. godine, datuma njihovog stupanja na snagu, propisa koji prestaju da važe i napomena redakcije časopisa.

TEMA BROJA je “Izmene Zakona o hipoteci”, Dipl. prav. Nenad Jevtić – tekst ukazuje na glavne izmene zakona i daje objašnjenja istih, uzimajući u obzir obrazloženja predlagača zakona i njegove namere, čiji je cilj reafirmacija vansudskog postupka namirenja iz vrednosti dobijene prodajom hipotekovane nepokretnosti i viši stepen pravne i ekonomske sigurnosti.

REČ KOLEGE Dr Slobodana Gavrilovića, advokata iz Beograda, “O pravnoj kvalifikaciji i prosuđivanju autorskog dela kao predmeta sudske zaštite”. Značaj definisanja – kvalifikacije predmeta zaštite za sud, tužioca, ali i za poziciju tuženog u sudskom postupku pokrenutom radi zaštite različitih oblika intelektualne svojine.

Tema ZA RAZMIŠLJANJE je “Proizvoljna primena prava na godišnji odmor”, o jednom od najosnovnijih prava zaposlenih iz radnog odnosa, a ujedno je i jedno od najčešće zloupotrebljavanih prava u praksi sa prikazom stavova suda I službvenih mišlejnja nadležnog ministarstva. Dipl. prav. Irena Drča.

KOMENTARI:

Iz materijalnog krivičnog prava komentar “Krivično delo razbojništvo iz čl. 206 KZ u sudskoj praksi”, Dragana U. Kalabe, Zamenika Višeg javnog tužioca u Čačku – o jednom od najčešćih krivičnih dela u Srbiji, potrepljen velikim brojem sudskih odluka u vezi sa ovim delom i njegovom odnosu sa drugim krivičnim delima i određenim krivičnopravnim institutima.

U oblasti krivičnog procesnog prava Vojkan Ilić, Stručni saradnik u Prvom OJT u Beogradu piše o
“Privatnoj tužbi i protivtužbi” – regulisanja prava okrivljenog na podnošenje protivtužbe koje omogućava neefikasnost postupka i obesmišljava podnošenje privatne krivične tužbe I neregulisdanje roka za podnošenje protivtužbe.

“Pravo na poštovanje doma”, autora Ljube Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad – tekst o pravu zaštićenom Evropskom konvencijom o ljudskim pravima sa stavovima ESLJP iz nekih od najvažnijih odluka u vezi sa ovim pravom.

“Izmene Evropske Konvencije za zaštitu ljudskih prava i sloboda”, Dipl. prav. Nikola Aleksić – kratak pregled izmena od kojih su neke izuzetno važne za podnosioce predstavki, a pre svega ona koja se odnosi na skraćenje roka za podnošenje predstavke.

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

I. Krivično materijalno pravo – Hronološki prikaz stavova zauzetih u sudskoj praksi u vezi sa krivičnim delom razbojništvo od 1973. do 2014. godine

II. Građansko materijalno pravo – Novija sudska praksa u vezi sa hipotekom

III. Praksa Ustavnog suda – Zastarelost regresnog potraživanja osiguravača

Pretplata na časopis

Godišnja pretplata

  • Online izdanje 12 mesečnih brojeva
    + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda
  • Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja
  • Besplatna dostava za štampano izdanje

10.450

Poručite pojedinačni primerak časopisa

  • Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

    U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

1.200

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari