Search

Advokat lider - Novine

03.04.2024. IZMENA PROGRAMA ADVOKAT LIDER (v 2.0.0.6)

– Izvršena nadogradnja kontrole za tekst, tabele, itd.
– Unapređenja koja se odnose na rad sa različitim formatima dokumenata,
– Ostala manja tehnička unapređenja.

23.06.2023. IZMENA PROGRAMA ADVOKAT LIDER (v 2.0.0.5)

Izmena Advokatske tarife u skladu sa Tarifom o nagradama i naknadama troškova za rad advokata objavljenom u „Sl. glasniku RS”, br. 43/2023 od 26. maja 2023. god.

 

17.01.2022. IZMENA PROGRAMA ADVOKAT LIDER (v 2.0.0.4)

Unapređenje programa odnosi se na mogućnost dodavanja novih i provere unosa obaveznih podataka u delu koji se odnosi na:

• Honorar
• Trošak
• Račun
• Specifikaciju računa

Takođe je omogućen izvoz računa u XML format. Takav XML račun izrađen je po UBL 2.1 standardu, usklađen je sa neophodnim zahtevima sistema eFaktura i može se učitati u sistem eFaktura.

05.11.2021. IZMENA PROGRAMA ADVOKAT LIDER (v 2.0.0.2, v 2.0.0.3)

• Izvršeno usklađivanje formata datuma pri izradi računa i specifikacije računa u delu finansija.
• Izmene u prikazu podataka u okviru finansijske statistike.

22.04.2021. IZMENA PROGRAMA ADVOKAT LIDER (v 2.0.0.1)

Izmena tabele Ostali postupci-procenjivi koja se nalazi u okviru Advokatske tarife (Finansije/Honorar).
Promene su izvršene u skladu sa Odlukom o izmeni Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata („Sl. glasnik RS“, br. 37/2021), u kojoj je izmenjen Tarifni broj 13. koji se odnosi na parnični postupak – sastavljanje podnesaka (u procenjivim predmetima). Ova odluka je u primeni od 22. aprila 2021. god.

09.02.2021. NOVA VERZIJA PROGRAMA ADVOKAT LIDER (v 2.0.0.0)

Kompletno izmenjena verzija programa Advokat Lider koja kao i prethodna pre svega ima za cilj da se na jednom mestu vrši evidencija i praćenje predmeta i klijenata ali sa mnogobrojnim unapređenjima:
• novi interfejs,
• sadržajniji unos podataka koji se tiču stranke naročito u delu kontakt informacija,
• sadržajniji unos podataka koji se odnose na predmet,
• unos ostalih lica u postupku (predmetu) i njihovih kontakt podataka,
• mogućnost evidentiranja više klijenata za jedan predmet,
• mogućnost dodavanja suprotne strane (jednog ili više lica) sa svim dodatnim informacijama,
• detaljnije praćenje istorije predmeta (faze postupka),
• prilagođavanje ponuđenih opcija u predmetu u skladu sa sopstvenim potrebama,
• detaljnija evidencija svih stavki finansija (honorara, troškova, kamata, uplata),
• mogućnost štampe specifikacije računa i računa za jednu ili više stavki finansija sa dodatnim informacijama,
• štampa troškovnika uz prethodno definisanje više različitih šablona (tekstualnih formi),
• štampa finansijske kartice predmeta koju je moguće definisati pomoću pretrage onih stavki koje želite na listi,
• vezivanje svake stavke finansija za konkretnog klijenta (ukoliko ih ima više u istom predmetu),
• mogućnost pomoćne kalkulacije honorara na osnovu Advokatske tarife ili definisane vrednosti sata po klijentu, predmetu ili pojedinačno za svaku stavku,
• vezivanje stavki finansija za fazu postupka putem poslovnog broja predmeta,
• zavođenje kompletne dokumentacije koja se tiče predmeta uz mogućnost evidentiranja delovodne oznake/broja za svaki dokument,
• opcija Honorar menadžer koja omogućava detaljnu finansijsku pretragu po svim kriterijumima koji se tiču predmeta, stranke, finansijskih stavki i finansijskog statusa predmeta,
• u okviru Honorar menadžera omogućena je pretraga i pregled svih izdatih računa,
• u okviru Honorar menadžera omogućena je pretraga svih izrađenih troškovnika,
• tri zasebne statistike koje omogućavaju napredno pretraživanje svih unetih podataka koji se tiču predmeta, klijenata i dokumenata,
• u okviru statistike predmeta i klijenata omogućeno je da se tabela rezultata pretrage prilagođava uklanjanjem ili dodavnjem željenih kolona i u skladu sa tim odštampa izveštaj,
• dodavanje podsetnika sa podešavanjem alarma i dodatnim poljima kao i vezivanje za konkretan predmet,
• zadavanje radnih zadataka kako sebi tako i drugim korisnicima programa uz mogućnost vezivanja zadatka za konkretan predmet,
• omogućen pregled zadataka na naslovnoj strani programa i u okviru predmeta,
• napredna pretraga zadataka,
• veliku većinu podataka moguće je prilagoditi sopstvenim potrebama putem šifrarnika koji sami formirate,
• automatsko podsećanje za arhiviranje baze podataka,
• definisanje profila kancelarije za potrebe izdavanja računa,
• definisanje zaglavlja i podnožja za potrebe štampe specifikacije računa, računa i troškovnika,
• automatsko ažuriranje verzije programa putem interneta (odnosi se na sve buduće izmene/unapređenja programa)
• Ostala manja tehnička unapređenja

22.04.2021. IZMENA PROGRAMA ADVOKAT LIDER (v 1.0.0.9)

Izmena tabele Ostali postupci-procenjivi koja se nalazi u okviru Advokatske tarife (Finansije/Honorar).
Promene su izvršene u skladu sa Odlukom o izmeni Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata („Sl. glasnik RS“, br. 37/2021), u kojoj je izmenjen Tarifni broj 13. koji se odnosi na parnični postupak – sastavljanje podnesaka (u procenjivim predmetima). Ova odluka je u primeni od 22. aprila 2021. god.

10.07.2019. IZMENA PROGRAMA ADVOKAT LIDER (v 1.0.0.8)

Usled infrastrukturnih promena izvršena izmena programa u delu koji se odnosi na automatsko ažuriranje.

 

09.04.2019. IZMENA PROGRAMA ADVOKAT LIDER (v 1.0.0.7)

– Povećan font u programu: forme, liste, polja za unos podataka, podešavanja…
– Redizajn ikonica u kartonu klijenta i predmetu
– Redizajniran rokovnik
– Dodata nova kolona u okviru rokovnika i u okviru predmeta u delu koji se odnosi na podsetnik. U novoj koloni se prikazuje datum i vreme unetog alarma za datu obavezu
– Unapređena napredna pretraga: dodati novi kriterijumi za pretragu
– U okviru napredne pretrage poboljšana postojeća pretraga po prethodnom poslovnom broju predmeta
– Unapređena logika za prikaz opcija za dodavanje troška i honorara pri dodavanju nove obaveze
– Program prilagođen skaliranju od 125% koji je čest na laptopovima
– Dodatne provere kod unosa podataka u formi za troškove
– Unapređena pretraga modela
– Dodate kontrolne poruke pri izvozu modela
– Uvedeno automatsko podsećanje na backup baze Advokat Lidera
– Unos decimalnih brojeva usklađen sa regionalnim postavkama računara
– Ostala manja tehnička unapređenja

03.04.2018. IZMENA PROGRAMA ADVOKAT LIDER (v 1.0.0.6)

– Unapređena pretraga po nazivu klijenta
– Sistem provere statusa korisnika i obaveštavanje o isteku licence
– Sistem provere raspoloživosti nove verzije programa i automatska nadogradnja programa
– Automatsko ažuriranje modela nakon učitavanja programa
– Osvežen prikaz opcija u glavnom meniju
– Unapređen pregled obaveza u okviru Alarma
– Ostala tehnička unapređenja

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari