Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login

Profi Obračun Kamata V5

12 godina na tržištu, najkvalitetnije izdanje koje pokriva kompletan rad u oblasti obračuna različitih vrsta kamata

Najnovija verzija sa brojnim unapređenjima, novim opcijama i vrstama obračuna

 Na osnovu dvanaestogodišnjeg iskustva stečenog u komunikaciji sa preko 2.000 korisnika paketa, kao i saradnje sa stručnjacima iz oblasti finansijskog veštačenja, predlagačima zakona, sudovima i drugim stručnim telima iz ove oblasti, predstavljamo Vam nezamenljiv i vrlo koristan alat, koji zadovoljava profesionalne potrebe i olakšava rad pri obračunavanju različitih vrsta kamata, kod dužničko-poverilačkih odnosa.

 

Programski paket sadrži

 

Zakonska zateznu kamatu:

- stope od 1988. godine, sa svim opcijama obračuna u skladu sa zakonima koji su važili, do danas
- automatska primena mesečnih stopa do 24.12.2012. godine, a godišnjih (u visini referentne kamatne stope NBS uvećane za osam procentnih poena) od 25.12.2012. godine, sve u skladu sa Zakonom o zateznoj kamati („Sl.gl. RS“, 119/2012)
- obračunavanje konformnom, proporcionalnom i kombinovanom metodom
- omogućen odabir načina otplate, kamata pa glavnica ili glavnica pa kamata
- Izbor metode, konformna, proporcionalna ili kombinovana
- kod kombinovane metode, mogućnost odabira da li se prenosi glavnica sa pripisom ili bez pripisa kamate
- Izbor načina obračunavanja (Engleski, Francuski ili Nemački)
- tumačenja svih pravila obračuna zatezne kamate u skladu sa zakonima koji su važili u tom periodu i praksom sudova i pravnim stavovima, počev od 1988. godine, do danas;
- moguće je napraviti jedan kombinovani obračun konformnom i  proporcionalnom metodom, sa presekom stanja I prikazom u obračunu
- unapređen štampani izveštaj obračuna, sa individualnim prilagođavanjima, ispisom svih relevantnih podataka u obračunu, poput vrste primenjenih stopa, metoda obračuna, načina otplate i obračunavanja
- najnovija opcija pravilnog obračuna sa primenom člana 4. zakona u periodu od 2001. do 2012. godine


Revalorizacija

- stope od 1988. godine
- obračunavanje konformnom ili prostom metodom u skladu sa propisima
- pored stare, uvedena je nova vrsta obračuna u skladu sa indeksom potrošačkih cena za Beograd.


Kamata na neblagovremena plaćanja javnih prihoda

- stope od 2003. godine
- obračunavanje konformnom, proporcionalnom ili kombinovanom metodom u skladu sa propisima
- omogućen odabir načina otplate, kamata pa glavnica, glavnica pa kamata ili kombinovani način otplate u skladu sa najnovijim izmenama zakona
- najnovije izmene kamatnog obračuna zbog namirenja duga na osnovu Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji i tumačenja ministarstva finasija.

Strana valuta - domicilne kamatne stope OD 1988. za DEM, CHF i $,  kao i €

- obračunavanje konformnom ili prostom metodom
- kamata od 6% godišnje na osnovu Zakona o visini stope zatezne kamata (Sl. list SRJ br. 32/93)
- domicilne stope koje je objavljivala NBJ
- sva pravila u obračunu, zakonske praznine i zauzeti stavovi suda, predlozi za sastav odštetnog zahteva i većih prava poverioca;
- odnosi domaće – strano lice u skladu našim zakonodavstvom i praksom sudova;
- obračun po referentnim stopama banke valute, sa opcijom uvećanja ili umanjenja stope u skladu sa predmetom ugovaranja.


Ugovorna kamata


- fiksna dnevna, mesečna i godišnja stopa
- primena postojećih stopa sa opcijom uvećanja ili umanjenja
- promenjive stope, mogućnost formiranja lične baze dnevnih, mesečnih ili godišnjih stopa, koje mogu biti predmet ugovaranja kamate
- obračunavanje konformnom ili prostom metodom u skladu sa propisima I praksom sudova
- omogućen odabir načina otplate, kamata pa glavnica ili glavnica pa kamata
- dodatne opcije i mogućnosti koje mogu biti predmet ugovaranja kamate.

Kamata na osnovu
Eskontne/referentne stope
Narodne banke Srbije


- stope od 1996. godine
- obračunavanje konformnom ili prostom metodom u skladu sa propisimaBankarski anuiteti


- osnovni obračun uz mogućnost biranja roka otplate, godišnje stope, broja anuiteta uz unos iznosa i datuma početka otplate
- promenjiva kamatna stopa u skladu sa ugovorom, liborom ili euriborom;
- grejs period;
- anuitetni planovi i izveštaji;
- bankarski anuiteti kod kredita gde ja banka prekoračila ugovorene i zakonske obaveze prilikom obračunavanja kamata;

Svaki obračun je urađen na osnovu zakonskih normi, obimne prakse sudova, tumačenja ministarstava, konsultacija sa predlagačima zakona, znanja finansijkih eksperata i velikog iskustva.

 PROGRAM OMOGUĆAVA

- Sugerisani način obračuna u skladu sa propisima, uz mogućnost ličnog izbora metoda na osnovu vaše potrebe

- Odabir načina otplate, samo glavnice ili kamate pa glavnice

- Obračunavanje konformnom, proporcionalnom ili kombinovanom metodom u skladu sa propisima ili ličnim izborom

- Formiranje vaše baze kamatnih stopa I različite opcije usklađivanja, koje mogu biti predmet ugovaranja kamate

- Arhiviranje i editovanje obračuna u bilo kom trenutku

- Eksportovanje obračuna u druge formate (excell, pdf..)

- Izrada obračuna sa više zaduženja (faktura) i uplata

- Štampanje obračuna sa svim podacima o obračunu i bitnim informacijama, (metode, stope, vrste, promene, preseci...), koje čine da obračun bude jasan i pravno utemeljen

- Sigurnost u radu, pravilan obračun i olakšanje u poslu.

Svim korisnicima je dostupna kvalifikovana i stručna PODRŠKA U RADU, za sva pitanja u vezi sa korišćenjem paketa PROFI OBRAČUN KAMATA

Korisniku je sugerisan pravilan način obračuna, sa brojnim pojašnjenjima i kratkim stručnim komentarima, ali je ostavljena velika mogućnost izbora stopa, metoda obračuna, načina otplate, vrsta obračuna, kao i kombinovani načini obračuna.

 

Preuzmite narudžbenicu

 

 

 

Profi Obračun Kamata
Advokat lider
profi sistem - designed by scalateam