Korisnički kutak

Odaberite programski paket koji posedujete kako biste se ulogovali odabirom na ikonicu programa

PROPIS SOFT

Nova verzija pakete Propis Soft pored lakšeg pretraživanja kompletne baze propisa, prakse I modela akata daje I veću sugestibilnost u domenu tumačenja i primene propisa. Dolaskom do potrebnog propisa bilo kojom vrstom pretrage, program upućuje na sve bitno za dati propis (mišljenje, komentari, sudska praksa, napomene, modeli akata, istorija propisa..).

Dobijanje blagovremenih informacija za propise koje pratite u delu Propisi Alarm je dato sa boljim prikazom.

Kako bi Vam program bio dostupan na 2 klika u svakom momentu, preuzmite ikonicu I izbegnite ukucavanje pristupnih podataka prilikom svakog ulaska u program.

Proveru trajanja licence i upućivanje zahteva za obnavljanje pretplate vršite preko telefona 026/644-430 lokal 3, ili na e-mail: obnova.licence@profisistem.rs

eIZDANJA

• ADVOKATSKA KANCELARIJA
• RAD, PRAVA I OBAVEZE
• PROSVETA U PRAKSI

Stručni časopisi u elektronskom obliku:

  • Časopis Advokatska Kancelarija online – stručni časopis za advokate i pravnike
  • Rad, Prava i Obaveze – Stručni časopis namenjen privrednim subjektima
  • Prosveta u praksi – Elektronski časopis za primenu propisa u obrazovno-vaspitnim ustanovama

Kako bi Vam program bio dostupan na 2 klika, preuzmite prečicu za program i izbegnite ukucavanje pristupnih podataka prilikom svakog ulaska u program.

Proveru trajanja licence i upućivanje zahteva za obnavljanje pretplate vršite preko telefona 026/644-430 lokal 3, ili na e-mail: obnova.licence@profisistem.rs

ARHIVATOR

Program za arhiviranje svih dokumenata i predmeta usklađen sa novim zakonom.

Obezbeđena posebna služba za pomoć u radu tokom trajanja licence.

Aktivna licenca Vam obezbeđuje punu podršku i dobijanje svih novih verzija automatskim preuzimanjem prilikom startovanja programa. Proveru trajanja licence i upućivanje zahteva za obnavljanje pretplate vršite preko telefona 026/644-430 lokal 3, ili na e-mail: obnova.licence@profisistem.rs

SPECIJAL JAVNE NABAVKE

Kako svaka nabavka donosi specifičnost i nikako nije šablonska stvar, program je namenjen sigurnom sprovođenju postupaka JN i davanju rešenja za sve specifičnosti i nedoumice prilikom postupaka. Pored kompletne regulative i svih modela za sprovođenje postupaka JN sadrži autorske radove, mišljenja, komentare, odgovore i na najčešća postavljanja od strane naših korisnika… Posebnu sigurnost pružaju pravne konsultacije sa našom redakcijom.

Koristeći veliko iskustvo kao podrška za oko 700 budžetskih korisnika u domenu sprovođenja postupaka javnih nabavki korisnicima obezbeđujemo sigurnost pružajući dodatna pojašnjenja.

Konsultacije, podrška i drugi načini pružanja pomoći korisnicima podrazumevaju upućivanje na sadržaj naših proizvoda: propis koji reguliše konkretnu situaciju, odnosno na odredbu koja reguliše pravo ili obavezu od značaja za Vas; usmerenje na sudsku praksu, odnosno odluku, stav, zaključak suda ili službeno mišljenje ministarstva ili drugog organa kojim je dato tumačenje nejasnih odredaba zakona ili drugog propisa, kao i upućivanje na konkretan model ugovora, podneska ili drugog akta koji Vam je potreban u konkretnom slučaju, a ne podrazumevaju usluge, odnosno pravnu pomoć koju vrši advokatura i nadležni organi u smislu Ustava, Zakona o advokaturi, Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i drugih važećih propisa.

Kako bi Vam program bio dostupan na 2 klika u svakom momentu, preuzmite ikonicu I izbegnite ukucavanje pristupnih podataka prilikom svakog ulaska u program.

Proveru trajanja licence i upućivanje zahteva za obnavljanje pretplate vršite preko telefona 026/644-430 lokal 3, ili na e-mail: obnova.licence@profisistem.rs

ADVOKAT LIDER

Kompletno vođenje kancelarije u domenu evidencije klijenata, predmeta, podnesaka. Evidencija rokova i obaveza… Vođenje honorara, evidencija naplate, faktursanje… Dobijanje statistike poslovanja.

Obezbeđena posebna služba za pomoć u radu u početnom periodu prilikom oformljenja baze klijenata ali i u daljem radu tokom trajanja licence.

Aktivna licenca Vam obezbeđuje punu podršku i dobijanje svih novih verzija automatskim preuzimanjem prilikom startovanja programa. Proveru trajanja licence i upućivanje zahteva za obnavljanje pretplate vršite preko telefona 026/644-430 lokal 3, ili na e-mail: obnova.licence@profisistem.rs

PROSVETNI PRAVNI SAVETNIK

Specijlizovano izdanje za vaspitno-obrazovne ustanove i kao takvo pored kompletnog zakondavstva detaljno i u prvom planu pruža oblasti od posebnog značaja: dodatak prosveta-obrazovanje, radni odnosi u obrazovnim ustnovama, javne nabavke u obrazovni ustanovama.
Potpunu sigurnost pružaju i pravne konsultacije sa našom redakcijom.

Komunikacija sa našom redacijom obezbeđuje Vam pojašnjenja i upućuje na relevantne stavove prilikom nedoumica u vezi sa primenom propisa u datom slučaju. Pitanja pošaljite direktno iz programa ili na mejl konsultacije@profisistem.rs

Konsultacije, podrška i drugi načini pružanja pomoći korisnicima podrazumevaju upućivanje na sadržaj naših proizvoda: propis koji reguliše konkretnu situaciju, odnosno na odredbu koja reguliše pravo ili obavezu od značaja za Vas; usmerenje na sudsku praksu, odnosno odluku, stav, zaključak suda ili službeno mišljenje ministarstva ili drugog organa kojim je dato tumačenje nejasnih odredaba zakona ili drugog propisa, kao i upućivanje na konkretan model ugovora, podneska ili drugog akta koji Vam je potreban u konkretnom slučaju, a ne podrazumevaju usluge, odnosno pravnu pomoć koju vrši advokatura i nadležni organi u smislu Ustava, Zakona o advokaturi, Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i drugih važećih propisa.

Kako bi Vam program bio dostupan na 2 klika u svakom momentu, preuzmite ikonicu I izbegnite ukucavanje pristupnih podataka prilikom svakog ulaska u program.

Proveru trajanja licence i upućivanje zahteva za obnavljanje pretplate vršite preko telefona 026/644-430 lokal 3, ili na e-mail: obnova.licence@profisistem.rs

PROFI OBRAČUN KAMATA

Sugerisani način obračuna vas vodi kroz ispavno obračunavanje bilo koje vrste kamata (zakonska zatezna kamata, ugovorna kamata, revalorizacija, bankraski anuiteti, domicilna kamata) uz jasne napomene o zakonskoj osnovi po kojoj se obračun vrši.

Obezbeđana je tehnička podrška prilikom instalacije/reinstalacije programa kao i same aktivacije. Za vreme korišćenja programa na raspolaganju je i pomoć oko ažuriranja podataka kao i samog snalaženja u programu. Tehnička podrška može davati smernice oko odabira pojedinih metoda ili načina obračunavanja ali samo u slučajevima kada je to propisima jasno definisano.

Samo aktuelna verzija garantuje ažurne stope i ispravan obračun. Proveru trajanja licence i upućivanje zahteva za obnavljanje pretplate vršite preko telefona 026/644-430 lokal 3, ili na e-mail: obnova.licence@profisistem.rs

PREDMETI-UTUŽENJA

Aktuelno izdanje kao rešenje za problematiku evidencije predmeta kod komunalnih i srodnih delatnosti. Vođenje svih vrsta predmeta, praćenje toka predmeta, troškova…

Obezbeđena posebna služba za pomoć u radu u početnom periodu prilikom oformljenja baze klijenata ali i u daljem radu tokom trajanja licence.

Aktivna licenca Vam obezbeđuje punu podršku i dobijanje svih novih verzija automatskim preuzimanjem startovanjem smaog programa. Proveru trajanja licence i upućivanje zahteva za obnavljanje pretplate vršite preko telefona 026/644-430 lokal 3, ili na e-mail: obnova.licence@profisistem.rs

POSLOVNI PRAVNI POMOĆNIK

Obezbeđuje sve neophodno za postupanje po novom Zakonu o privrednim društvima ali i za svakodnevno poslovanje o domenu primene propisa u praksi. Pored kompletnog zakonodavstva programom je obezbeđeno da Vam u prvom planu budu sve što je vezano za primenu propisa iz Vaše oblasti poslovanja. Posebnu sigurnost pruža direktna komunikacija iz programa sa našom redakcijom: „Vi pitate-mi odgovaramo“!

Kroz program u vidu svojevrsnog chat-a obezbeđeno je da postavaljate pitanja u vezi sa nedoumicama oko primene propisa „Vi pitate-mi odgovaramo“!

Konsultacije, podrška i drugi načini pružanja pomoći korisnicima podrazumevaju upućivanje na sadržaj naših proizvoda: propis koji reguliše konkretnu situaciju, odnosno na odredbu koja reguliše pravo ili obavezu od značaja za Vas; usmerenje na sudsku praksu, odnosno odluku, stav, zaključak suda ili službeno mišljenje ministarstva ili drugog organa kojim je dato tumačenje nejasnih odredaba zakona ili drugog propisa, kao i upućivanje na konkretan model ugovora, podneska ili drugog akta koji Vam je potreban u konkretnom slučaju, a ne podrazumevaju usluge, odnosno pravnu pomoć koju vrši advokatura i nadležni organi u smislu Ustava, Zakona o advokaturi, Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i drugih važećih propisa.

Kako bi Vam program bio dostupan na 2 klika u svakom momentu, preuzmite ikonicu I izbegnite ukucavanje pristupnih podataka prilikom svakog ulaska u program.

Proveru trajanja licence i upućivanje zahteva za obnavljanje pretplate vršite preko telefona 026/644-430 lokal 3, ili na e-mail: obnova.licence@profisistem.rs

Naš stručni tim Vam je na raspolaganju za pomoć i podršku u korišćenju naših proizvoda

PODRŠKA U PRIMENI PROPISA

Pravna redakcija se brine da sadržaj programa uvek bude ažuran, aktuelan i usklađen sa svim novinama u zakonodavstvu.

Pomoć korisnicima – Upućivanje na propis koji reguliše konkretnu situaciju, odnosno na odredbu koja konkretno reguliše pravo ili obavezu koja za Vas od značaja; pronalaženje i usmerenje na sudsku praksu – odnosno odluku, stav, zaključak suda ili službeno mišljenje ministarstava ili drugog organa kojim je dato tumačenje nejasnih odredaba zakona ili drugog propisa koji primenjujete, kao i upućivanje na konkretan model ugovora, podneska ili drugog akta koji Vam je potreban u Vašem konkretnom slučaju.

Propisi – Članovi redakcije svakodnevno prate sve novoobjavljene propise, odnosno izmene postojećih propisa kao i prestanak važenja istih. Svaki propis koji se unese u bazu programa “Propis Soft” prolazi fazu obrade, koja se sastoji od pravno-tehničke obrade (dodavanje napomena o stupanju na snagu, odnosno početku primene, prečišćavanje teksta, ukidanje propisa…) i obrade u smislu utvrđivanja značaja konkretnog propisa, a ukoliko je reč o propisu od značaja za veći broj korisnika, pristupa se obaveštavanju korisnika putem e-mail adrese, izradi modela (kada je potrebno), pisanju prikaza ili komentara propisa i unošenju ovih dokumenata u program.

Sudska praksa, pravni stavovi i službena mišljenja – Redakcija svakodnevno prati sudsku praksu koja se objavljuje na portalima sudova svih instanci i izdvaja najnovije i najaktuelnije prakse, pravne stavove i komunicira sa stručnim saradnicima (sudijama, tužiocima, advokatima…) koji redakciji blagovremeno dostavljaju važne odluke radi unošenja u bazu programa i sugerišu koje su oblasti interesantne za obradu. Pored sudske prakse program obiluje mnoštvom službenih mišljenja nadležnih ministarstava i drugih organa, a koja su od izuzetnog značaja korisnicima programa u vidu smernica prilikom rešavanja dilema sa kojima se sreću u svom radu.

Izboru i selekciji se pristupa vrlo pažljivo, uzimajući u obzir i sugestije korisnika, bez ponavljanja istih ili sličnih odluka i mišljenja samo zarad povećanja ukupnog broja s obzirom da nam je kvalitet uvek na prvom mestu. O svim važnijim odlukama, stavovima i mišljenjima redakcija blagovremeno obaveštava korisnike, bilo putem e-maila, bilo na naslovnoj strani programa. Neretko su najznačajnije, aktuelne ali i sporne sudske odluke vrlo često predmet komentara napisanih od strane članova redakcije ili naših stručnih saradnika iz određene oblasti prava.

Modeli – Kao što smo već napomenuli, kada se objavi zakon ili drugi značajan propis, odnosno njihove izmene, redakcija u saradnji sa stručnjacima iz različitih oblasti prava, izrađuje modele usklađene sa novim propisima, još pre početka njihove primene, bilo da se radi o modelima za sprovođenje određenih postupaka, odnosno podnescima, bilo da se radi o ugovorima, odlukama, rešenjima, statutima… Nakon objave zakona ili drugog značajnog propisa redakcija, samostalno ili u saradnji sa stručnjacima iz različitih oblasti prava, ukoliko za tim ima potrebe, pristupa izradi novih ili usklađivanju već postojećih modela, i pre početka njihove primene kako bi korisnici blagovremeno uskladili svoju organizaciju rada sa važećom regulativom.

Komentari – Pod komentarima podrazumevamo prikaze novih, važnih zakona i drugih propisa, važnih sudskih odluka, uputstava za primenu pojedinih spornih odredbi i druge tekstove o aktuelnim pravnim pitanjima. Komentare čine i tekstovi članova redakcije, kao i tekstovi brojih stručnih saradnika (sudija, advokata, tužilaca…).

Važna obaveštenja – Ova rubrika smeštena je na naslovnoj strani programa tako da putem nje korisnici dobijaju obaveštenja od najvećeg pravnog značaja, odnosno o svim odlukama i pravnim stavovima sudova u kojima su po prvi put zauzeti stavovi o određenom pravnom pitanju ili kojima je izmenjen dotadašnji stav ili praksa, odnosno dato novo tumačenje.

Skrećemo pažnju – Redakcija uređuje i ovu rubriku koja je takođe smeštena na naslovnoj strani programa a čiju sadržinu čine sva važna obaveštenja o novim propisima, njihovim izmenama i početku primene.

Obaveštenja putem e-maila – Redakcija više puta mesečno dostavlja obaveštenja korisnicima putem e-maila o najvažnijim pravnim aktuelnostima i blagovremeno ih informiše o svim zakonskim obavezama koje su dužni da ispune kako bi njihovo poslovanje bilo u skladu sa zakonom.

Pomoć korisnicima – Upućivanje na propis koji reguliše konkretnu situaciju, odnosno na odredbu koja konkretno reguliše pravo ili obavezu koja za vas od značaja; pronalaženje i usmerenje na sudsku praksu – odnosno odluku, stav, zaključak suda ili službeno mišljenje ministarstava ili drugog organa kojim je dato tumačenje nejasnih odredaba zakona ili drugog propisa koji primenjujete, kao i upućivanje na konkretan model ugovora, podneska ili drugog akta koji vam je potreban u vašem konkretnom slučaju.

TEHNIČKA PODRŠKA

Službu tehničke podrške čini stručna ekipa iskusnih operatera koji stoje na raspolaganju svim aktivnim korisnicima programskih paketa koji se nalaze u ponudi Profi Sistema.

Tehnička podrška podrazumeva pomoć pri instalaciji i reinstalaciji programa, aktivaciji i registraciji kao i pomoć pri korišćenju programa za vreme trajanja licence.

Radno vreme tehničke podrške je svakog radnog dana od 8h do 16h.

Možete nam se obratiti na više načina:
Pozivom na broj 026/644-430

644-433

lokal 4 ili 5

ponedeljak – petak

od 8 do 16h

Slanjem poruke na e- mail adresu podrska@profisistem.rs Neophodno je da u poruci navedete o čemu se radi, ime/naziv naručioca programa i kontakt osobu.

Korisnici programa Propis Soft Online mogu navesti serijski broj kartice ili korisničko ime a ukoliko poruku pošalju direktno iz programa dovoljno je da samo pošalju pitanje.

Na sve poruke pristigle do 16h biće odgovoreno istog dana dok će na one poslate posle 16h biti odgovoreno sledećeg.

Slanjem poruke poštom na adresu Profi Sistem Com

Za tehničku podršku

Mostarska 104

11300 Smederevo

 

SUGESTIJE

Budući da sugestije i kritike korisnika igraju značajnu ulogu u pravcu razvijanja programa iz naše ponude na raspolaganju je još jedna e-mail adresa za dostavljanje predloga:

sugestije@profisistem.rs

Neophodno je da navedete o kom programu je reč, opišete Vaš predlog/kritiku, obrazložite i navedete kontakt osobu.

Call centar

  • Telefon: 026 644 430
  • Email: prodaja@profisistem.rs
  • Faks: 026 642 500
  • R. vreme: Pon-Pet 8-16h

Tehnička podrška

Prodaja

Pišite nam

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

PREPORUKE

NAŠA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.