Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login

Zakon o izvršenju krivičnih sankcija čl.31. do čl.47.

 

 

DEO DRUGI

 

IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA

 

GLAVA TREĆA

 

IZVRŠENJE KAZNE ZATVORA

 

  1. OPŠTE ODREDBE

 

Član 31.

 

Svrha izvršenja kazne zatvora je da osuđeni tokom izvršenja kazne, primenom odgovarajućih programa postupanja, usvoji društveno prihvatljive vrednosti u cilju lakšeg uključivanja u uslove života posle izvršenja kazne kako ubuduće ne bi činio krivična dela.

 

Član 32.

 

Sa osuđenim se postupa na način koji u najvećoj meri odgovara njegovoj ličnosti i ostvarivanju programa postupanja .

Radi ostvarivanja programa postupanja vrši se razvrstavanje osuđenih lica.

 

Član 33.

 

Osuđeno lice ne može u okviru službe zavoda obavljati dužnost koja sadrži disciplinska ovlašćenja.

 

Član 34.

 

Osuđeni izdržavaju kaznu po pravilu zajedno.

Kad to zahteva program postupanja, zdravstveno stanje osuđenog ili kad je to predviđeno ovim zakonom, može se odrediti da osuđeni izdržava kaznu odvojeno od ostalih osuđenih.

Osuđena muška i ženska lica izdržavaju kaznu odvojeno.

 

Član 35.

 

Radi podsticanja ličnih napora za uključivanje u život van zavoda, osuđenom, za koga se osnovano može očekivati da će se ubuduće ponašati saglasno zakonu, omogućava se uslovni otpust.

 

Član 36.

 

Licu otpuštenom sa izdržavanja kazne pruža se neophodna pomoć radi njegovog lakšeg uključivanja u život van zavoda.

 

 

  1. UPUĆIVANJE I RASPOREĐIVANJE OSUĐENIH U ZAVODE

 

                               Upućivanje osuđenih u zavode    

 

Član 37.

 

Osuđeni se upućuje na izdržavanje kazne zatvora saglasno rasporednom aktu ministra nadležnog za pravosuđe.

Izuzetno, na molbu osuđenog, direktor Uprave može iz opravdanih razloga odstupiti od rasporednog akta i rešenjem promeniti mesto izvršenja kazne.

Protiv rešenja direktora Uprave iz stava 2. ovog člana, dozvoljena je žalba ministru nadležnom za pravosuđe, u roku od tri dana od dana prijema rešenja. Žalba ne odlaže izvršenje rešenja.

 

Raspoređivanje osuđenih u zavode

 

Član 38.

 

Osuđeni kojem je izrečena kazna zatvora čije trajanje ili ostatak trajanja posle uračunatog pritvora i drugog lišenja slobode u vezi s krivičnim delom ne prelazi jednu godinu, raspoređuje se, po pravilu, u okružni zatvor.

Osuđeni kojem je izrečena kazna zatvora čije trajanje prelazi jednu godinu po pravilu se raspoređuje u kazneno-popravni zavod.

Osuđena žena se raspoređuje u kazneno-popravni zavod za žene.

 

Član 39.

 

Osuđeni koji je učinio krivično delo iz nehata i lice koje je prvi put osuđeno na kaznu zatvora do jedne ili, izuzetno, do tri godine, raspoređuje se u zavod otvorenog ili poluotvorenog tipa.

Ostali osuđeni raspoređuju se u kazneno-popravne zavode zatvorenog tipa.

 

Naknadno raspoređivanje u zavode

 

Član 40.

 

Direktor Uprave može naknadno rasporediti osuđenog u drugi zavod, ukoliko se prilikom ispitivanja ličnosti osuđenog utvrdi da bi se program postupanja uspešnije realizovao u drugom zavodu.

Protiv rešenja direktora Uprave iz stava 1. ovog člana dozvoljena je žalba ministru nadležnom za pravosuđe u roku od tri dana od dana prijema rešenja. Žalba na rešenje o naknadnom raspoređivanju ne odlaže izvršenje rešenja.

 

  1. POSTUPAK UPUĆIVANJA NA IZDRŽAVANJE KAZNE ZATVORA

 

Radnje koje prethode upućivanju osuđenog u zavod

 

Član 41.

 

Ako sud koji je doneo prvostepenu odluku nije nadležan za upućivanje osuđenog na izdržavanje kazne zatvora, dužan je da izvršnu odluku, s podacima o ličnosti osuđenog pribavljenim tokom krivičnog postupka, dostavi nadležnom sudu za upućivanje na izvršenje kazne u roku od tri dana od dana kada je odluka postala izvršna.

Nadležni sud je dužan da u roku od tri dana od prijema odluke pristupi upućivanju osuđenog na izdržavanje kazne.

U postupku upućivanja osuđenog na izdržavanje kazne zatvora sud sarađuje sa Upravom. Pri određivanju dana javljanja osuđenog radi izdržavanja kazne zatvora, sud je dužan da zatraži izveštaj Uprave o broju raspoloživih mesta u zavodima i da vodi računa o prioritetu izvršenja, s obzirom na prirodu krivičnog dela, izrečenu kaznu i rok zastarelosti izvršenja kazne.

Bliži propis o postupku upućivanja lica lišenih slobode donosi ministar nadležan za pravosuđe.

 

Nadležnost za upućivanje na izdržavanje kazne

 

Član 42.

 

Za upućivanje osuđenog na izdržavanje kazne zatvora nadležan je osnovni sud prema prebivalištu, odnosno boravištu osuđenog u vreme kada je odluka kojom je kazna izrečena postala pravnosnažna.

Isti sud zadržava nadležnost i ako se prebivalište ili boravište osuđenog docnije izmene.

 

Član 43.

 

Kad su prebivalište i boravište osuđenog nepoznati, za upućivanje osuđenog na izdržavanje kazne zatvora nadležan je osnovni sud koji je doneo prvostepenu odluku, a ako je tu odluku doneo viši sud, za upućivanje je nadležan osnovni sud u mestu sedišta tog višeg suda.

Osuđenog koji je u pritvoru na izdržavanje kazne zatvora upućuje osnovni sud na čijem području je sedište zavoda u kome je osuđeni pritvoren.

 

Nalog za izdržavanje kazne

 

Član 44.

 

Nadležni sud pismeno nalaže osuđenom da se određenog dana javi na izdržavanje kazne zatvora.

Rok između prijema naloga i dana javljanja ne može biti kraći od osam ni duži od petnaest dana.

Nadležni sud obaveštava zavod o datumu kada osuđeni treba da se javi i uz obaveštenje dostavlja izvršnu odluku s podacima o ličnosti osuđenog pribavljenim tokom krivičnog postupka.

 

Početak izvršenja kazne

 

Član 45.

 

Zavod obaveštava nadležni sud da li se osuđeni javio na izdržavanje kazne zatvora.

Početak izvršenja kazne računa se od dana kada se osuđeni javio u zavod na izdržavanje kazne.

 

Član 46.

 

Ako se osuđeni koji je uredno pozvan radi izvršenja kazne zatvora ne javi u zavod, sud naređuje njegovo dovođenje, a ako se osuđeni krije ili je u bekstvu, sud naređuje izdavanje poternice.

Tada se početak izvršenja kazne zatvora računa od dana kada je osuđeni lišen slobode.

 

Troškovi prevoza

 

Član 47.

 

Zavod nadoknađuje osuđenom troškove prevoza javnim saobraćajem od prebivališta, odnosno boravišta do sedišta zavoda.

Troškove dovođenja u zavod snosi osuđeni.

 

profi sistem - designed by scalateam